Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zapytanie ofertowe

na realizację inwestycji: „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach.”

Przedmiot zamówienia realizowany w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/1783/Polski Ład

 

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający: Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy.

Adres e-mail: robner@interia.pl

Osoba do kontaktu: Robert Nemś, tel. 601157486

2. Postępowanie

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

Zamówienie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/1783/PolskiLad.

3. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Podlega wyłączeniu spod reżimu ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.).

Sposób i miejsce publikacji zamówienia

1. Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pod adresem: http://www.kozieglowy.pl/ oraz https://parafiakozieglowy.wixsite.com/home.

Rodzaj zamówienia: usługa

ROZDZIAŁ II - INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

1. OFERTY CZĘŚCIOWE

1.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach” w zakresie jak poniżej.

Celem planowanych prac jest konserwacja wnętrza kościoła św. Mari Magdaleny w Koziegłowach, która przyczyni się do ochrony zabytku przed degradacją i poprawi jego bezpieczeństwo jak również podniesie jego walory estetyczne. Kościół dla społeczności Gminy i Miasta Koziegłowy stanowi ważny i niepodważalny dorobek tożsamości kulturowej, którą należy bezwzględnie chronić dla przyszłych pokoleń. Biorąc pod uwagę wartość historyczną obiektu oraz skalę potrzeb należy przyjąć, że prace będą uwzględniać najistotniejsze obszary koniecznych interwencji konserwatorskich. Planowane prace będą miały charakter uzupełniający w stosunku do działań prowadzonych w ostatnich latach. Plan ten musi mieć charakter kompleksowy i będzie uwzględniać działania związanie z elementami wystroju całego wnętrza. Zgodnie z opinią Woj. Urzędu Ochrony Zabytków niezwłocznie należy podjąć działania związane z rozpoznaniem, badaniami i ewentualnym odsłonięciem zasłoniętych przemalowaniami malowideł ściennych w nawie, a prace te muszą być ściśle skoordynowane z konserwacją XVII i XVIII w. ołtarzy. Istotą prac będą działania w obrębie całych obszarów architektonicznych. Prace będą złożone pod względem logistycznym, technologicznym i estetycznym. Ochrona takich obiektów jak kościół w Koziegłowach, podnoszenie walorów tej świątyni oraz jej przynależności do krajobrazu kulturowego regionu będą wartościami dodanymi dla nas wszystkich. Dlatego konserwacji należy poddać polichromowane ściany, emporę chóru oraz dwa ołtarze w nawie. Stan Zachowania obiektów jest zły. Prace przy malowanych ścianach i stropie polegać będą na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków w gruntach, scalaniu kolorystycznym kitów, ubytków, uczytelnieniu wykazujących rozległe łuszczenia i osypywania malowideł. Zachodzi również konieczność przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich drewnianej empory chóru, malowanego należącego do pierwotnego wyposażenia kościoła, który wykazuje rozległe osłabienie strukturalne drewna. Drewno z którego wykonany jest chór muzyczny, wykazuje rozległe zniszczenia i osłabienia konstrukcji co zagraża stabilizacji całego chóru. Prace polegać będą na: wzmocnieniu konstrukcji chóru, usunięciu wadliwych, nieestetycznych i szkodliwych przemalówek, olejno-ftalowych itp., dezynfekcji i dezynsekcji drewna, uzupełnieniu ubytków w drewnie i gruntach, scaleniu kolorystycznym kitów i ubytków warstw malarskich w tym najstarszych barokowych. Ołtarze w nawie wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac techniczno-estetycznych w zakresie wykonania badań stratygraficznych, usunięcia przemalówek, wzmocnienia i dezynfekcji drewna, konserwacji historycznych nawarstwień gruntów z warstwami malarskimi i złoceniami, oraz konserwacji obrazów. Obiekty wpisane są do Rejestru Zabytków: kościół jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A 105/78 (419/60); ołtarze są wpisane do rejestru zabytków pod nr B 79/1-34/95.

1.2 Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej

1. Z uwagi na specyficzny charakter zamówienia, jaki są prace konserwatorskie zabytku Zamawiający informuje, iż złożenie oferty musi

być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej na terenie siedziby Zamawiającego (budynek kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny,

ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy), w celu zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami zamówienia (tj. poznać

ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją prac konserwatorskich). Chęć uczestnictwa Wykonawcy w wizji lokalnej należy

zgłosić Zamawiającemu (min. 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej, rozdział III, pkt. 2, ppkt. 2b) pocztą elektroniczną e-mail:

robner@interia.pl

2. Termin i miejsce wizji lokalnej:

a) Miejsce wizji lokalnej: budynek kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy.

b) Termin: 13.03.2024 r. godzina 12.00, 28.03.2024 r. godzina 12.00.

c) Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela

Zamawiającego: Ks. Robert Nemś.

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego,

a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający informuje, iż odbycie wizji lokalnej ma charakter

obligatoryjny, w takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie Zapytania ofertowego.

5. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół.

6. Protokół zostanie podpisany przez potencjalnych Wykonawców, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.

7. Protokół będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

1.3 Termin wykonania zadania.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2025 r.

1.4 Gwarancja.

Okres gwarancji na wykonane prace konserwatorskie – 36 miesięcy.

2. NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główny przedmiot:

CPV 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

CPV 5080000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej;

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej dwie prace konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków dot. konserwacji ołtarzy drewnianych,

polichromowanych złoconych oraz srebrzonych z obrazami na płótnach na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

b) co najmniej trzy prace konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków dot. konserwacji polichromii na wyprawach tynkarskich, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

c) co najmniej dwie prace konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków dot. konserwacji polichromii na podłożu drewnianym, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

d) co najmniej dwie prace konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków dot. konserwacji empory chóru, na kwotę każda z prac za min. 130.000,00 zł brutto,

e) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malarstwa i wykonywał co najmniej dwie prace w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dot. konserwacji obrazów na płótnach, na kwotę każda z prac za min. 30.000,00 zł brutto,

f) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich w zakresie rzeźby drewnianej i wykonywał co najmniej dwie prace w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dot. konserwacji ołtarzy drewnianych polichromowanych i złoconych oraz srebrzonych, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

g) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich w zakresie rzeźby drewnianej i wykonywał co najmniej dwie prace w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dot. konserwacji empory chóru, na kwotę każda z prac za min. 130.000,00 zł brutto,

h) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia spełniają wymagania zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, z uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malarstwa naściennego/polichromii i wykonał co najmniej dwie realizacje dot. konserwacji polichromii na wyprawach tynkarskich, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

i) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia spełniają wymagania zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, z uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malarstwa naściennego/polichromii i wykonał co najmniej dwie realizacje dot. konserwacji polichromii na podłożu drewnianym, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

3. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

a) złoży ofertę z wymaganymi załącznikami;

b) złoży oświadczenie o braku powiązań – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

4. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł. na zakres zadania. Ubezpieczenie będzie obowiązkowe na dzień podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do

Zapytania ofertowego.

2. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy– Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

b) oświadczenie o braku powiązań - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,

c) wykaz usług – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego,

d) wykaz osób – Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego,

e) pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowania do złożenia oferty (jeżeli dotyczy),

f) potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

4. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis

złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, składany sposobem określonym

w Rozdziale VII ust.1 pkt 1 ppkt 1.1. lit. b) zapytania ofertowego powinien być przygotowany zgodnie z poniższymi zapisami:

a) formularz przygotowany w wersji papierowej, odręcznie podpisany i/lub następnie przetworzony do wersji elektronicznej (tj. np.: skan/zdjęcie).

Zamawiające rekomenduje, aby każdy dokument, który zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem wymaga podpisu, został opatrzony własnoręcznym podpisem, a dopiero następnie został przetworzony (np.: zeskanowany) do wersji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczania ceny określa formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

5. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w zapytaniu lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w zapytaniu ofertowym nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej.

ROZDZIAŁ VII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.04.2024 r. do godz. 9 00 w jeden z trzech

możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy, z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego:

„Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. św. Marii Magdaleny

w Koziegłowach”, do dnia 01.04.2024 r. do godz. 9 00.

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy, z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego:

„Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach”, do dnia 01.04.2024 r. do godz. 9 00.

1.2. O ważności złożenia oferty będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.

1.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany oferty poprzez:

a) złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,

b) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty,

1.3.1. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

1.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1.5. Złożona oferta będzie jawna i może podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem informacji podlegających ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną ale spowoduje brak ochrony i pełną jawność dokumentu.

ROZDZIAŁ VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany będzie złożona ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ IX –BADANIE OFERT, ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY

1. W toku badania i oceny ofert można żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Wzywa się również wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jego oferta podlega odrzuceniu.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W toku badania ofert w przypadku, gdy cena oferty lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny.

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.3 powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej w pkt 3.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny i punktów przyznanych wg wzoru:

P = C + D gdzie:

P – łączna ilość punków,

C – liczba punktów w kryterium „Cena”,

D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie”.

„Cena” rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.

Cena brutto – waga 50%

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:

C obliczana = (X min. : X obliczana) x 50

C obliczana – liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,

X min. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

X obliczana - cena oferty rozpatrywanej,

50 – odpowiada procentowej wadze kryterium „cena”, gdzie 1% odpowiada 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50 pkt.

Doświadczenie dodatkowe (ponad wymagane) – waga 50% (w ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty za każde dodatkowe doświadczenie, czyli za prace konserwatorskie wykonane przez

Wykonawcę na obiektach wpisanych do rejestru zabytków dot.:

a) ołtarzy drewnianych, polichromowanych, złoconych i srebrzonych z obrazami na płótnach, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, w kwocie każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

b) konserwacji polichromii na wyprawach tynkarskich, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, w kwocie każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

c) konserwacji polichromii na podłożu drewnianym, na kwotę każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, w kwocie każda z prac za min. 200.000,00 zł brutto,

d) konserwacji empory chóru, na kwotę każda z prac za min. 130.000,00 zł brutto, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, w kwocie każda z prac za min. 130.000,00 zł brutto. Przy wykazywaniu dodatkowego doświadczenia w celu uzyskania punktów w ramach tego kryterium nie można posługiwać się tym samym doświadczeniem co na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winno to być inne. Dodatkowe doświadczenie tj. inne umowy.

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:

D = (X dodatkowe : X ) x 50

D – liczba punktów badanej oferty w kryterium „doświadczenie”,

X dodatkowe – liczba/ilość dodatkowych prac badanej oferty w kryterium „doświadczenie,

X – największa ilość prac ofert nieodrzuconych,

50 – odpowiada procentowej wadze kryterium „doświadczenie”, gdzie 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50 pkt.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ocenę dla zamówienia.

6. Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożone z taką samą ceną, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w danej części w oparciu o podane kryteria.

9. W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego.

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert,

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

4) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale IX ust. 2 zapytania ofertowego;

8) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

11) wykonawca nie uzupełnił oświadczeń lub dokumentów,

12) wykonawca nie dokonał wizji lokalnej.

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający, pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej, może udzielić wyjaśnień.

2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.

3. Pytania należy kierować:

a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy,

b) pocztą elektroniczną na adres email: robner@inetria.pl.

4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach – zastrzega sobie prawo zmiany i/lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana i/lub uzupełnienie zapytania ofertowego może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.

5. W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofercie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

ROZDZIAŁ XI – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty, lub złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania ofertowego,

b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,

c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,

d) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale IX ust.7 zapytania ofertowego, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

g) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego, chyba że Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XII – INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY UMOWY

Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zadania w przypadku stosownej zmiany w umowie dotacyjnej, w wyniku zmiany zakresu spowodowanej ustaleniami Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości 18000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej lub w formie np. gwarancji wadialnej: bankowej lub ubezpieczeniowej.

2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w niniejszym zapytaniu zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

4. Wykonawca wpłaci wadium na rachunek bankowy Zamawiającego (nr 77 8279 1010 0321 4644 2003 0001). Na przelewie należy umieścić informację: wadium w postępowaniu na prace konserwatorskie w kośc. pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na konto z którego wpłynęło wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą,

b) oferta została odrzucona,

c) zamawiający unieważnił postępowanie,

d) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę

z wyłonionym Wykonawcą,

e) nie złożono oferty.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIV - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, 42-350 Koziegłowy,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,

c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy;

d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

f) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

g) Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ROZDZIAŁ XV – FORMALNOŚCI PRZED PODPISANIEM UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł, na min. czas trwania realizacji zadania. Brak przedstawienia takiego dokumentu w terminie wskazanym przez Zamawiającego (minimum 3 dni robocze od informacji przekazanej przez Zamawiającego) będzie pozwalał Zamawiającemu wybrać kolejnego Wykonawcę w postępowaniu i z nim podpisać umowę bądź unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XV – ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Projekt umowy – Załącznik Nr 3.

4. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

5. Wykaz usług – Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.

6. Wykaz osób – Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.

7. POZWOLENIE WKZ 1.

8. POZWOLENIE WKZ 2.

9. POZWOLENIE WKZ 3.

29

LUT

2024

363

razy

czytano