Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

3 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 27 czerwca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, III Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2024-2029.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Jedźmy razem!” w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
9. Raport o stanie Gminy:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2023,
  2) debata nad raportem,
  3) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie wotum zaufania,
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:
  1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania,
  3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  6) dyskusja,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 199/XXII/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy oraz nadania Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z 24 listopada
2016 r. nr 163/XXV/2016 w sprawie wskazania jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
14. Podjęcie uchwały sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy (sołectwa).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy (dzielnice).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.
18. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad 3 Sesji Rady Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

13

CZE

2024

117

razy

czytano

26/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.