Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dotacje
Prezentujemy listę krajowych organizacji i instytucji, które przyznają dotacje na różnego rodzaju inicjatywy podejmowane przez mieszkańców społeczności lokalnych. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł na jakieś przedsięwzięcie, które ma służyć mieszkańcom naszej gminy, adresy te mogą być pomocne w szukaniu pieniędzy na takie inicjatywy.

Fundacja im. Stefana Batorego

Programy dotacyjne
Równe Szanse – dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Dla Tolerancji – dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i ksenofobii

Masz Głos, Masz Wybór – dotacje na działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym

Działania Strażnicze – dotacje na projekty obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych

Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości

Instytucje Obywatelskie – dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa oraz współpracy międzynarodowej

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego

Memoria - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Wschód-Wschód – dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, Azji Centralnej oraz Kaukazu

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych działających na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Programy operacyjne
Debaty Fundacji Batoregoorganizacja dyskusji i publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi

Przeciw Korupcji – działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji

Współpraca Międzynarodowa – działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i umacniania roli polskich organizacji na forum międzynarodowym

Przeciwdziałanie Uzależnieniom – szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej

Źródło http://www.batory.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, rad parafialnych z małych miast i wsi, min:

Ochrona różnorodności biologicznej- Naszą szansą 2008. - czyli sposoby na rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. Konkurs dla mieszkańców wsi i miasteczek do 6000 mieszkańców.

Pożyteczne ferie 2008 - W ramach konkursu finansowane są projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.

Nasza świetlica, nasz klub - W ramach konkursu można uzyskać dotację na utworzenie i prowadzenie świetlicy lub wiejskiego klubu. Konkurs jest skierowany do mieszkańców popegeerowskich wsi i osiedli (organizacji działających w osiedlach i wsiach). Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie poprawa jakości życia i edukacji oraz stworzenie dostępu do informacji mieszkańcom popegeerowskich wsi lub osiedli.

Nasza wieś - naszą szansą - Czyli co można zrobić za 10 000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu popegeerowskim? Celem konkursu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek, mająca ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.

Kultura Bliska - Konkurs Kultura Bliska 2008
Istotny wpływ na najważniejsze polskie przemiany mają nie tylko mieszkańcy największych miast: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania czy Gdańska, ale także, a niekiedy przede wszystkim ludzie mieszkający na prowincji, w mniejszych ośrodkach, w małych miasteczkach, na wsi. To, co się dzieje w Polsce powiatowej i gminnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i świadomości społecznej, dla budowy społeczeństwa obywatelskiego...

Źródło 
http://www.fww.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.

Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy wyrównywać szanse dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie jest trudna sytuacja dzieci i młodzieży.

Zależy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy.

Staramy się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującymi się dziećmi i młodzieżą potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa.

Przyznajemy dotacje finansowe, organizujemy szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych , liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzimy programy szkoleniowe dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi.

Powstaliśmy w roku 1992 przy wsparciu International Youth Foundation. Jesteśmy organizacją niedochodową. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nasze środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych

http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości.

Finansujemy, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Nie finansujemy: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów,  remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictw, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.


http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Wspieramy działania na rzecz rozwoju zrównoważonego poprzez budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań

DOTACJE

 -  wspieramy  praktyczne, partnerskie działania na rzecz rozwoju zrównoważonego podejmowane przez mieszkańców i organizacje pozarządowe.

GRUPY PARTNERSKIE

- wspomagamy społeczności lokalne w budowaniu porozumień pomiędzy  organizacjami pozarządowymi, samorządami i firmami, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

http://www.epce.org.pl

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Wspieramy cenne i innowacyjne inicjatywy - pod warunkiem, że kierowane są do całej społeczności lokalnej, a w ich realizację włączają się sami mieszkańcy. Tym, którzy nie mają dobrego pomysłu, pokazujemy, w jaki sposób w innych miejscowościach mieszkańcy podejmują działania obywatelskie.

Na drodze konkursu dotacyjnego wspieramy ciekawe przedsięwzięcia oparte na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą. Chcemy w ten sposób udowodnić, że młodzi i starsi, dysponując odmiennymi doświadczeniami i umiejętnościami mogą się od siebie wiele nauczyć.

http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Projekty wspierane przez Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec.

Maksymalna dotacja FWPN wynosi 50.000 PLN (lub 12.500 €). Jednocześnie dotacja może stanowić najwyżej 60% kosztów całkowitych projektu. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznawania zarejestrowanym płatnikom podatku VAT dotacji w kwocie netto. Środki przyznane przez Fundację nie są związane z rokiem budżetowym.

Jednorazowo można złożyć tylko jeden wniosek. Wnioskodawca, który nie rozliczył terminowo projektu, nie może - poza uzasadnionymi wyjątkowymi przypadkami – złożyć nowego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.

Fundacja nie przyjmuje do ponownego rozpatrzenia wniosków, w sprawie których zapadła już raz decyzja Zarządu.

Priorytety Fundacji:

Spotkania i współpraca instytucjonalna – wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji.

Prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada – prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji.

Media – działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada.

Działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego – projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

Dotacje

Dotacje - realizowane bezpośrednio przez Fundację w oparciu o stosowne regulaminy dotowania - odegrały w początkowym okresie działalności Fundacji znaczącą rolę w stymulowaniu i pobudzaniu aktywności lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie komitetów społecznych inicjujących działania w zakresie telefonizacji i gazyfikacji wsi, oświaty wiejskiej, budowy lokalnych dróg, budowy i wyposażenia ośrodków zdrowia oraz gospodarki odpadami.

Obecnie ze środków Funduszu są realizowane dwa programy dotacyjne, obejmujące:

udzielanie dopłat kapitałowych do kredytów udzielanych przez banki jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia i budowy dróg na terenach wiejskich - program realizowany od marca 2006 r.

dotowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dla hospicjów stacjonarnych, zlokalizowanych na terenach wiejskich - nowy program Funduszu, realizowany od 1 grudnia 2007 r.

http://www.efrwp.com.pl/polish/ofunduszu

Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona
Działalność charytatywna Banku jest prowadzona poprzez Fundację Bankową im. dr Mariana Kantona. Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:

oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wyższych,
popularyzowania wiedzy bankowej,
niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska,
realizacji projektów organizacji charytatywnych,
upowszechniania kultury.

Ponadto Bank Pekao SA prowadzi działalność sponsorską w obszarach pomocy potrzebującym dzieciom, ochrony środowiska i realizacji ważnych inicjatyw regionalnych. Do najważniejszych wydarzeń sponsorowanych przez Bank należą m.in. turniej tenisowy Pekao Open w Szczecinie oraz coroczne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

http://www.pekao.com.pl/bank5.xml?/sid=15/lang=PL/711310-017541-41748

Fundacja PZU

W maju 2004 roku Zarządy PZU SA oraz PZU Życie SA podjęły uchwały o zmianie nazwy z Fundacja Charytatywna PZU na Fundacja PZU oraz zmianie profilu działalności.
Zgodnie z nowym statutem, celem Fundacji PZU jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

edukacji, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw tworzących ludziom młodym warunki równych szans dla ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego;
kultury i sztuki, w szczególności w zakresie wspierania: działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych;
ochrony zdrowia, z wyłączeniem działalności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych.

Z zakresu działania Fundacji wyłączone zostało udzielanie indywidualnej pomocy osobom fizycznym. Dotacje Fundacji przeznaczone są wyłącznie dla organizacji pozarządowych.
Fundacja PZU jest prawnym następcą Fundacji Charytatywnej PZU i będzie kontynuować zobowiązania przez nią rozpoczęte do momentu ich wygaśnięcia

http://www.fundacja.pzu.pl/?nodeid=196

Fundacja WARTY

Fundacja WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej" jest instytucją non profit. Promuje i wspiera kulturę, naukę, oświatę i sport. Prowadzi szeroką działalność charytatywną. Wspiera ważne inicjatywy społeczne i samorządowe.

http://www.warta.pl/dynamic/Informacje_o_grupie/Czlonkowie.jsp?active=1413

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza w 2008 roku następujące programy:

1. Promocja twórczości
2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego
3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
4. Fryderyk Chopin
5. Rozwój inicjatyw lokalnych
6. Promocja kultury polskiej za granicą
7. Promocja czytelnictwa
8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9. Patriotyzm jutra
10. Znaki czasu
11. Dziedzictwo kulturowe
12. Herbert

Terminy naboru wniosków w 2008 r.(nie dotyczy programów stypendialnych):

do dnia 31 stycznia,
do dnia 31 maja,

http://www.mkidn.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Pomoc zagraniczna

Kilka razy w roku, w zależności od znajdujących się w dyspozycji MSZ środków, organizujemy konkursy na projekty organizacji pozarządowych. Projekty mogą dotyczyć działań w kraju i za granicą. Związane są m.in. z tematyką pomocy dla krajów rozwijających się i w okresie transformacji oraz z tematem edukacji rozwojowej.

http://www.polskapomoc.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

http://www.men.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. 

http://www.nfosigw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Katowice

http://www.silesia-region.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa śląskiego  Katowice

www.silesia-region.pl 

 

 

08

KWI

2008

1906

razy

czytano

3836/4311

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.