Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Absolutorium dla Burmistrza Koziegłów.
30 kwietnia 2008 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 19 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Głównym tematem porządku obrad Sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu  za 2007 r oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koziegłów. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Wszyscy radni obecni na Sesji tj. 14 osób głosowało za udzieleniem absolutorium. „Dzisiejsze obrady  poświęcone są  między innymi ocenie mojej pracy w zakresie  wydatkowania środków finansowych gminy w roku 2007.
Rok 2007 był rokiem obfitujący w różne ważne wydarzenia. Warto podkreślić, że był to dobry rok dla naszej gminy. Mimo różnych sytuacji, radziliśmy sobie dobrze. Nie ulega wątpliwości  że stało się to za sprawą rzetelnej pracy nas wszystkich, Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Rad sołeckich, pracowników urzędu i podległych jednostek, a także ludzi, którzy dobrymi radami i pomocną dłonią wspierali nasz gminny byt. Nie było łatwo, zmiany składu Rady, wybory nowych sołtysów, problemy z ustabilizowaniem gospodarki wodnej w gminie oraz wiele innych trudnych spraw, nie przeszkodziły w wykazaniu, po raz kolejny, że jesteśmy gospodarni, pracowici, potrafimy się porozumieć i wybierać to co dla społeczności lokalnej najlepsze. Do największych osiągnięć w 2007 r. należy wygrana batalia o wodę oraz przeprowadzone inwestycje: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp” współfinansowana  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, nowe place zabaw, Mzykach i Markowicach, gdzie obecnie działają świetlice środowiskowe, chodnik pieszo-rowerowy przy ulicy Żareckiej w Lgocie Nadwarciu.  W 2007 roku wykonano  nowe oświetlenia w miejscowościach Wojsławice ul. Prosta, Cynków ul. Śląska, Cynków ul. Nadrzeczna, Cynków ul. Lubicz.  Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna. Wojsławice ul. Letniskowa, Koziegłówki ul. Warpie, Zabijak, ul. Żwirowa, Lgota Nadwarcie ul. Krótka, Nowa Kuźnica ul. Słoneczna, Huta Stara ul. Bankietowa oraz budowa oświetlenia ulicznego na istn. linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Dębowej w miejscowości Pustkowie Lgockie.Inne inwestycje gminne w 2007 roku :budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w Pińczycach, droga Cynków – Krusin – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, dostawa kruszywa na drogi gminne, ul. Szklana w Pińczycach, W 2007 roku rozpoczęła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Pińczycach oraz budowa boiska sportowego w Cynkowie, zakończyliśmy budowę Targowiska Gminnego, uruchomiony został oddział przedszkolny w Starej Hucie. Gmina i Miasto Koziegłowy pozyskała  znaczące środki na realizację zadań w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”. Zrealizowano wiele zadań z zakresu pomocy społecznej, szkoleń dla mieszkańców, utrzymania czystości i porządku oraz oświaty. Uczestnicząc na Sesjach i zebraniach wiejskich, otrzymywałem wiele cennych uwag, wniosków, propozycji, które były dla mnie bardzo pomocne w realizacji  wielu zadań. Za tą pomoc Wam i  za Waszym pośrednictwem wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję”- powiedział burmistrz Jacek Ślęczka
Gratulacje burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk oraz Poseł na Sejm Jadwiga Wiśniewska, podkreślając cenną umiejętność zgodnej współpracy.

Przejęcie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem na budowę parkingu w Lgocie Mokrzesz.
 Podczas Sesji Rada przyjęła na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy darowiznę nieruchomości położonej w Lgocie Mokrzesz, będącej w posiadaniu Parafii p.w. Jana Chrzciciela, z przeznaczeniem pod budowę parkingu w tej miejscowości, służącemu mieszkańcom ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
W przeddzień Sesji, na wspólnym  posiedzeniu komisji, gościem był proboszcz Parafii Lgoty Mokrzesz Ks. Jan Berdys. Proboszcz potwierdził swoją i Rady Parafialnej, zgodę na podjęcie przez Urząd Gminy wszelkich działań, które są niezbędne do uzyskania tytułu prawnego do tej nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja parkingu. Jednocześnie Parafia zobowiązała Burmistrza do niezbędnych zabezpieczeń od strony prawnej, aby nie zostały zmienione ustalenia związane z przeznaczeniem tego terenu. Burmistrz Jacek Ślęczka, dziękując, podkreślił, że ta inwestycja ma na celu nie tylko poprawić wizerunek wsi ze względu na usytuowanie przy parkingu tak ważnych instytucji życia publicznego jak Kościół i Zespół Szkół ale uczyć wzajemnego szacunku, tolerancji i estetyki. Ruszający w tym roku „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” , działanie Odnowa i rozwój wsi, daje nam możliwość o ubieganie się o fundusze unijne na dofinansowanie tej inwestycji. Nie przespaliśmy dwóch lat, a Gmina nie wyrzuciła w błoto pieniędzy. Posiadamy niezbędną dokumentację, a wnioski i plany odnowy przygotowują pracownicy urzędu, bez dodatkowych kosztów. Czy dostaniemy pieniądze z tego programu, nie wiem, ale zrobię wszystko aby  parking w Lgocie Mokrzesz powstał i służył społeczności lokalnej”- powiedział burmistrz.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła jeszcze uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie, na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy darowizny nieruchomości położonych w Koziegłowach, będących w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem pod budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy w Mysłowie i w Siedlcu Dużym.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
Bożena Kolasa

05

MAJ

2008

2621

razy

czytano

4066/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.