Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


30 maja 2008 r. odbyła się 20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Sesja rozpoczęła się uroczystym podziękowaniem, a zarazem pożegnaniem komendanta Posterunku Policji w Koziegłowach Andrzeja Papaja. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk oraz  burmistrz Jacek Ślęczka wręczyli list gratulacyjny oraz kwiaty.
Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Pierwsze dwie dotyczyły likwidowanej Szkoły Podstawowej w Mysłowie. Przyjęta została uchwała mówiąca o mieniu likwidowanej placówki, które przejął Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, oraz wyrażono zgodę na użyczenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomości położonej w Mysłowie  na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie do dnia 31 sierpnia 2028r., na prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, wychowawczej, nie związane z działalnością zarobkową, z odpowiednim zapisem w umowie- dla uczniów mieszkających na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Rada upoważniła burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy do zawarcia z Gminą Częstochowa, porozumienia, w sprawie finansowania przez Gminę Koziegłowy wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu naszej gminy do gimnazjów dla dorosłych, prowadzonych przez Gminę Częstochowa, a także do takiego porozumienia z Miastem Będzin, gdzie uczęszczają dzieci do przedszkoli, dotowanych przez Miasto Będzin. Następna uchwała dotyczyła określenia odpłatności za posiłki i sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego  w Koziegłowach. Ustalone stawki miesięczne, po zmianie wynoszą 45 zł w przypadku spożywania przez dziecko dwóch i mniej posiłków, 55 zł za trzy posiłki dziennie. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatowej Komendy Policji w wysokości 6000 zł., z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych i lamp oświetleniowych rastrowych. Następna uchwała zwalnia od opłaty za dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Gminę i Miasto Koziegłowy, osoby dokonujące przeklasyfikowania PKD 2004 na PKD 2007. Rada podjęła również:

-uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Rzeniszowie, w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy do zawarcia z Gminą Żarki porozumienia w zakresie świadczeń zdrowotnych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Koziegłówki” oraz „Planu odnowy miejscowości Lgota Mokrzesz”, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Kuźnica oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mysłów. W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym, burmistrz Jacek Ślęczka wspomniał o zaproszeniu dla naszej gminy, przez Gminę Poczesne do projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej- Aktywne przedszkole”, której liderem jest Poczesna. Projekt zakłada tworzenie oddziałów przedszkolnych przy każdej gminie dla dzieci w wieku od 3 do 5lat.

14 czerwca w Zespole Szkół w Lgocie Górnej i ZS w Koziegłowach mają odbywać się badania kręgosłupa dla uczniów z  terenu Gminy Koziegłowy pod patronatem Fundacji Polsat.

Fundacja POLSAT objęła patronat nad programem "Prosto do Europy", który powstał z inicjatywy Elżbiety Pomaski w 2001 roku. Celem programu jest rozpoznanie stopnia zaawansowania wad postawy u dzieci w wieku 6-14 lat oraz przedsięwzięcie działań zmierzających do zahamowania procesu powstawania i utrwalania się tych wad. Program realizowany jest w trzech etapach:

  • prowadzenie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku 6-14 lat w różnych Gminach na terenie całej Polski
  • organizowanie szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu, przygotowujących do wczesnego wykrywania wad postawy oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego i rehabilitantów, umożliwiających wymianę doświadczeń i nabywania nowej wiedzy na temat pracy z dzieci z określonymi wadami.
  • tworzenie - w Gminach biorących udział w programie "Prosto do Europy" modelowych "pracowni" wad postawy, których celem byłoby kształtowanie aktywnego stosunku dzieci i młodzieży do własnego zdrowia i kondycji fizycznej.

 

 

 

02

CZE

2008

2225

razy

czytano

4025/4534

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.