Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

         
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: „Mogę więcej” realizowany przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych z terenu Gminy Koziegłowy. Założeniem projektu jest: - ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji; - zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych; - zwiększenie motywacji do działania; - zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji; - zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; - zdobycie wiedzy z zakresu BHP - podniesienie kwalifikacji zawodowych Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki w którym przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. www.efs.silesia-region.pl         
 
 
 

Projekt „ Mogę więcej”
W Koziegłowach, trwa projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: „Mogę więcej” realizowany przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

 


Odbyły się  już pierwsze szkolenia warsztatowe z doradcą zawodowym z zakresu aktywizacji zawodowej. W warsztatach uczestniczy sześć osób z terenu Gminy Koziegłowy. Następne warsztaty  przeprowadzone będą przez psychologa, specjalistę bhp i medycyny pracy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Podczas pierwszych zajęć doradca zawodowy, Iwona Pietrzak przeprowadziła szkolenie pn. „Autopromocja”. Uczestnicy  odkrywali własne umiejętności i możliwości, siłę pozytywnego myślenia oraz przeprowadzili bilans predyspozycji zawodowych.


 

Projekt „ Mogę więcej” przeznaczony jest dla osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych ( co najmniej 12 miesięcy), korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które zawarły  z GMOPS w Koziegłowach kontrakt socjalny, określający warunki udziału w Programie. BK


Warsztaty z psychologiem i behapowcem w ramach Projektu „ Mogę więcej”

Pomoc psychologiczna oferowana w ramach projektu „ Mogę więcej”: realizowana jest na terenie Gminy Koziegłowy od lipca 2008 roku i adresowana jest do 6 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.
Cykl zajęć psychologicznych, prowadzonych przez  Irenę Kapuśniak, specjalistę - psychologa interwencyjnego, rozpoczęły się od treningu interpersonalno – integracyjnego, który miał na celu pogłębienie wglądu w mechanizmy własnego funkcjonowania, przygotowującego do pracy warsztatowej i zadaniowej oraz integrującego środowisko Beneficjentów Projektu. Zakres pomocy psychologicznej obejmuje wsparcie informacyjne oraz coaching: - w zakresie procesów sprawnego porozumiewania w środowisku rodzinnym oraz  na rynku pracy, umiejętności zachowania asertywnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych.Cykl zajęć treningowo-warsztatowych umożliwił uczestnikom zajęć identyfikację silnych i słabych stron, odnajdywanie indywidualnych zasobów, klaryfikację systemu wartości a w efekcie zwiększył wiarę w Ich własne siły i możliwości.
Biorąc pod uwagę potrzeby klientów cykl zajęć psychologicznych będzie rozszerzony o indywidualne sesje terapeutyczne w celu: eliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych, pomocy w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej, inicjowania procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu, zmniejszenia poczucia osamotnienia i niezrozumienia zwiększenia świadomości praw osobistych. Podczas warsztatów bhp, specjalista Andrzej Wiśniewski, przedstawił uczestnikom regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. Zajścia cieszą się dużym zaangażowaniem uczestników. BK.

 
 

 

„ Mogę więcej”- konferencja podsumowująca projekt


 

29 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach odbyła się konferencja   podsumowująca projekt realizowany przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w okresie od 01.05.2008 do 31.12.2008r. pt “Mogę więcej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten przeznaczony był dla osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych z  terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. W spotkaniu uczestniczyła posłanka Jadwiga Wiśniewska, senator Czesław Ryszka, dyrektor PUP w Myszkowie Czesław Miklas, psycholog Irena Kapuśniak, doradca zawodowy Iwona Pietrzak, Joanna Wiśniewska przedsiębiorca, Zdzisława Noszczyk przedstawiciel Akcji Katolickiej, burmistrz Jacek Ślęczka i Stanisław Błoński, sekretarz Krzysztof Bąk, pracownicy GMOPS i GCI współpracujący przy projekcie i oczywiście uczestnicy projektu.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Bożena Strzelecka – Kłopot, serdecznie podziękowała burmistrzowi za pomoc i wsparcie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu: Katarzyna Olechnowicz - Ścieślicka, Justyna Kaim, M. Machura autorki projektu, Martyna Chachulska koordynator projektu, Anna Fikier główna księgowa, Bożena Kolasa i Iwona Musialik promocja projektu oraz wszystkim wykładowcom.„W ramach projektu odbyło się szereg szkoleń warsztatowych z doradcą zawodowym z zakresu aktywizacji zawodowej (36 godzin) , zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego (28 godzin)oraz szkolenie BHP. Kurs teoretyczno-praktyczny o profilu technolog wykańczania wnętrz przeprowadzono w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach(200 godzin). Odbyło się także szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu montażu choinek  104 godziny.Wszyscy beneficjenci projektu przeszli również szereg badań z zakresu medycyny pracy oraz konsultacje specjalistów(neurolog, laryngolog, okulista). Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i profesjonalny, dlatego cieszyły się dużym zaangażowaniem uczestników. Dzięki realizacji tego typu projektów, mamy możliwość zmienić wizerunek pomocy społecznej, umożliwić swoim beneficjentom powrót do aktywności zawodowej i zwiększyć szansę na odejście od systemu pomocy społecznej” – powiedziała kierownik.

 Przebieg realizacji projektu pokazany został w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez koordynatora projektu. Jak ważne jest wsparcie środowiska i instytucji w wydobyciu motywacji do działania, podkreśliła również psycholog Irena Kapuśniak.Dzięki wspaniałej, przyjaznej atmosferze podczas zajęć, udało się uczestnikom odzyskać „ moc” i zwiększyć własne poczucie wartości. Poseł Jadwiga Wiśniewska pogratulowała uczestnikom  i pracownikom ośrodka. Do życzeń i gratulacji dołączył się również senator Czesław Ryszka.Burmistrz Jacek Ślęczka wręczając uczestnikom pamiątkowe dyplomy, życzył wszystkim aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i dobrego w życiu. Podziękował kierownik GMOPS w Koziegłowach i pracownikom za zaangażowanie w swoją pracę. Uczestnicy otrzymali również upominki.Padło również wiele ciepłych słów i podziękowań od osób, które ukończyły projekt, a  nawet pojawiły się łzy.  Konferencję zakończył słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie. Bożena Kolasa

 

 

 
 

 

 

12

SIE

2008

4191

razy

czytano

4080/4594

Najnowsze aktualności