Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

składanie wniosków na zasiłek rodzinny

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w KoziegłowachPrzypominamy o składaniu wniosków o świadczenia

rodzinne i opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy

od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009r.
Wnioski przyjmowane są od lipca 2008r.


Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym powinny dostarczyć w w/w terminie i dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego następujące dokumenty:


 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach przez pełnoletnich członków rodziny za rok 2007r,

 • Odpis aktu urodzenia dziecka

 • dowód osobisty

 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2007 rok obojga rodziców

 • odpis aktu zgonu jednego z rodziców

 • zaświadczenie ze szkoły (ponadgimnazjalnej)

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • zaświadczenie z zakładu pracy o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, na jakie dziecko i od kiedy osoba jest w stosunku pracy.

 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego

 • wyrok Sądu o rozwodzie, separacji i alimentach.

 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2007r.INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA

KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY !

                Od 1 WRZEŚNIA 2008 do 31 SIERPNIA 2009


Informujemy:


Wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą w terminie od lipca 2008r.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2008r. świadczenia rodzinne przysługujące za m-c wrzesień wypłaca się do dnia 30 września 2008r.


W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 sierpnia do 30 września 2008r – świadczenia rodzinne przysługujące za m-c wrzesień wypłaca się do dnia 31 października 2008r.


 

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych jest złożenie wniosku oraz udokumentowanie dochodu i dołączenie odpowiednich zaświadczeń

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY

BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

I OPIEKUŃCZE W GMOPS W KOZIEGŁOWACH :


Ustalenie prawa doświadczeń rodzinnych oraz ich wypłata

następują odpowiednio na wniosek:
 • małżonków lub jednego z małżonków

 • rodziców lub jednego z rodziców

 • opiekuna faktycznego dziecka

 • opiekuna prawnego dziecka

 • osoby uczącej się

 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta

właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania


Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego
  z nich-serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:


 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o dochodach

 2. zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów

 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

 1. dokument stwierdzający wiek dziecka

 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

 5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

 6. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej

 7. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz od kiedy osoba jest w stosunku pracy

 8. zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie lub nakaz płatniczy za 2007 rok

 9. numer konta – osoby, która złożyła wniosek o świadczenia

13

SIE

2008

2225

razy

czytano

3847/4396

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.