Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gmina Koziegłowy zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie zaprasza rodziców, prawnych opiekunów jak również osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawniości pobierajace naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalne, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

W ramach programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
-zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
-uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
-związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
-kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
-wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, dofinansowanie w ramach programu może obejmować dodatkowo następujące koszty:
-opłaty za naukę (czesne)
-zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania)
-dojazdy do szkoły
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ramach programu nie może przekroczyć :
-w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
-w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł  w ciągu jednego roku szkolnego
-w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) –kwoty 4.000 zł w ciągu  jednego roku szkolnego

Wniosek o dofinansowanie należy pobrać w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Oświaty Samorządowej (pokój nr. 30) w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14. Termin składania wniosków od 18.VIII. -15 .IX. 2008r.
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego droga pocztową, datę stempla pocztowego.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
-kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
-oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
-zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
-kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,
-kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
Osoba do kontaktu Marlena Szwed-Kołodziejczyk pod numerem tel. (0-34) 314-12-19 wew. 111

18

SIE

2008

1786

razy

czytano

3846/4396

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.