Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie zakupu podręczników

W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła:

uchwałę w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”, rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.(Dz.U z 14 sierpnia 2008 Nr 147 poz.931)

Pogram służy rozszerzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.Pomoc przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 67, poz. 593 z późn. zmianami), tj. 351 złotych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70 zł
dla uczniów klas I szkół podstawowych - do kwoty 130 zł
dla uczniów klas II szkół podstawowych - do kwoty 150 zł
dla uczniów klas III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł

 ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:

1.    Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.    Wniosek o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole do której uczęszcza lub od 1września 2008r będzie uczęszczał uczeń. Jeżeli nie będzie możliwości złożenia wniosku w danej szkole, należy złożyć go w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Koziegłowach pokój (nr 30).

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 WRZEŚNIA 2008r.  
3.    Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-oświadczenie o wysokości dochodów.
4.    Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu,  którym  w przypadku zakupów indywidualnych jest FAKTURA VAT  wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej. O terminie wypłaty poinformuje  dyrektor szkoły/przedszkola.
Wnioski można pobrać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Koziegłowach  pok. 30, w szkołach oraz na stronie internetowe j  www.kozieglowy.pl

03

WRZ

2008

1816

razy

czytano

3934/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.