Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska"

Szanowni Mieszkańcy !

Pragniemy Państwa poinformować, ze Gmina Koziegłowy przystąpiła do akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Przystepując do programu podjęliśmy się wdrozenia zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
Wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach akcji, mają słuzyć mieszkańcom, dlatego własnie opinia mieszkańców jest dla nas najwazniejsza. Zalezy nam bardzo na poznaniu Państwa zdania jak przyjęte rozwiązania wpływają na jakość świadczonych przez nas usług. Czy docieramy do Państwa z informacją, czy nie posługujemy się żargonem urzędniczym, czy przychodząc do urzędu czujecie się w nim Państwo klientami?
W ramach realizacji programu zobowiązaliśmy się do realizacji 6 zadań obligatoryjnych oraz  7 zadań fakultatywnych.

Samorzady które biorą udział w akcji i uporają się z wybranymi zadaniami dostaną specjalny certyfikat uczestnictwa wydany przez organizatorów.
Jesteśmy przekonani, że Państwa opinia pomoże nam tak skorygować nasze działania, aby rozwiązania wprowadzone w ramach akcji PRZEJRZYSTA POLSKA faktycznie służyły mieszkańcom i były dostosowane do ich potrzeb.

Samorzady które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną  certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Liczymy na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów. Mamy nadzieję także, że udział w programie zachęci samorząd do coraz szerszego, konsekwentnego wprowadzania opisanych zasad do praktyki swojego funkcjonowania.

Szczegółowe informacje o programie uzyskacie Państwo pod numerami telefonu (022) 555 42 88 (87). Wszelkie pytania prosimy kierować do szefa akcji społecznej Michała Sołtysiaka na adres emailowy przejrzystapolska@agora.pl lub korespondencyjnie:


"Przejrzysta Polska"
AGORA SA
skr. pocz. nr 28
02-783 Warszawa 59


Akcja w skrócie

 • Akcja potrwa do końca 2005 roku

 • Zaproszono wszystkie gminy i powiaty w Polsce, do akcji zgłosiło się 775 samorządów

 • Udział polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych

 • Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności (zgodnie z "Modelem Przejrzystej Gminy" opracowanym dla Fundacji im. Stefana Batorego przez Andrzeja Szeniawskiego przy współpracy Grażyny Prawelskiej-Skrzypek)

 • Akcję masową poprzedził projekt pilotażowy „Przejrzysta Gmina" z udziałem 15 gmin i powiatu, w którym testowaliśmy model i zadania

 • 16 samorządów z pilotażów będzie - każdy w swoim województwie - pełnił rolę konsultanta dla innych uczestników

 • Zgłaszając się do akcji samorządy otrzymały stronę-wizytówkę, informującą o wybranych przez nie zadaniach i informującą o przebiegu i realizacji zadań

 • Na wykonanie zadań uczestnicy mają maksymalnie 12 miesięcy, minimum trzy trzeba zaliczyć do końca września 2005

 • Po zaliczeniu zadań przez organizatorów samorząd dostanie certyfikat uczestnictwa  w akcji „Przejrzysta Polska" i znajdzie się na specjalnej „mapie przejrzystości"

 

Efektem ukończenia wdrażanych zadań było uzyskanie dwóch certyfikatów przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Certyfikat za realizacje zadań obligatoryjnych
4 marca 2006 r. w siedzibie "Gazety Wyborczej" odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu ukończenia akcji "Przejrzysta Polska". Gmina Koziegłowy znalazła się wśród nagrodzonych samorządów, które pomyślnie ukończyły wykonanie kilkunastu zadań, mających na celu poprawę funkcjonowania pracy samorządu. Wszystkie zadania realizowane podczas akcji mają służyć mieszkańcom. Uroczystość wręczenia certyfikatów poprzedziła debata na tematy samorządowe z udziałem wicepremiera Ludwika Dorna i posła Jana Rokity.
Certyfikat za realizacje zadań fakultatywnych
12  października Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Jacek Ślęczka odebrał w Katowicach następny certyfikat. Jest to wyróżnienie dla Urzędu za podjęcie dodatkowego wyznania w realizacji zadań fakultatywnych w ramach akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA. Za pierwsza edycję akcji otrzymaliśmy certyfikat 4 marca 2006 r. Gmina Koziegłowy znalazła się wśród nagrodzonych samorządów, które pomyślnie ukończyły wykonanie kilkunastu zadań, mających na celu poprawę funkcjonowania i pracy Urzędu. Do zadań fakultatywnych, które zostały wykonane należą:
- Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego
- Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego
- Utworzenie punktu informacyjnego
- Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji
- Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego
- Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy-wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności   Organizatorzy akcji
gazeta wyborcza
         Gazeta Wyborcza i Fundacja AGORA

Polska Amerykańska Fundacja Wolności
          Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


Program przeciw korupcji Fundacji im Stefana Batorego

          Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego
          Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


Centrum Edukacji Obywatelskiej
          Centrum Edukacji ObywatelskiejBank Światowy

           Bank ŚwiatowyFundacja Agora

     Fundacja AGORA


                                                        Patronat medialny

tvp1
TVP 1


tvp 3
TVP 3


1 PR Polskiego Radia
1 PR Polskiego Radia
Regulamin akcji "Przejrzysta Polska" 2005

§ 1 ORGANIZATORZY
Organizatorami akcji pod nazwą "Przejrzysta Polska" (dalej „Akcja") są Agora S.A, wydawca "Gazety Wyborczej" i portalu Gazeta.pl, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Organizator prowadzi akcję wspólnie z: Fundacją Agory, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bankiem Światowym.
Patronat nad Akcją obejmuje Telewizja Polska SA.

§ 2 UCZESTNICY
Do Akcji może przystąpić gmina, powiat, miasto na prawach powiatu (dalej „Uczestnik”).

§ 3 CZAS TRWANIA Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w okresie realizacji projektu.

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI
1. Zgłoszenie Uczestnika do Akcji następuje przez nadesłanie do 15 stycznia 2005 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wójta/burmistrza/prezydenta lub starostę, opatrzonego pieczęcią Uczestnika, na adres: „Przejrzysta Polska” AGORA SA skr. pocz. nr 28 02-783 Warszawa 59. Ten formularz zgłoszeniowy znajdzie się w pakiecie informacyjnym posłanym potencjalmym uczestnikom akcji oraz na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem www.gazeta.pl/przejrzystapolska.
2. Organizatorzy prześlą Uczestnikowi, który się zgłosił  pakiet materiałów informacyjnych i zadania do realizacji.
3. Zgłoszonemu Uczestnikowi organizatorzy przesyłają również pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany w kuponie zgłoszeniowym) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do akcji. Jest to równoznaczne z utworzeniem strony internetowej - wizytówki Uczestnika.
4. Na podstawie danych pochodzących z kwestionariuszy Agora S.A. tworzy stronę internetową Akcji i umieszcza ją w portalu Gazeta.pl. Przedstawiciel Uczestnika może w dowolnym czasie aktualizować stronę.

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Zadaniem Uczestników jest zrealizowanie zadań przypisanych do sześciu zasad wg załączonego w materiałach informacyjnych "Modelu". Zadania będą opublikowane na stronie internetowej akcji i w „Gazecie Wyborczej”. Zadania będą podzielone na obowiązkowe i dodatkowe.
2. Warunkiem ukończenia programu przez Uczestnika będzie zrealizowanie co najmniej 6 zadań obowiązkowych - po jednym z każdej zasady.
3. Do 28 lutego 2005 uczestnik dokona ostatecznego wyboru zadań z listy przygotowanej przez organizatora (dobierając zadania fakultatywne do obligatoryjnych). Uczestnik stworzy zespoły zadaniowe do realizacji wybranych zadań.
4. Podstawą zaliczenia przez organizatorów wykonania poszczególnych zadań przez Uczestnika są sprawozdania zespołów zadaniowych wpisane w specjalnie opracowane formularze zamieszczone na stronie internetowej – wizytówce Uczestnika – dostępne po zalogowaniu.
5. Uczestnik powinien wypełniać formularze sprawozdań na bieząco po wykonaniu danego zadania, z tym, ze minimum trzy sprawozdania muszą zostać zakończone do 1 września 2005, a kolejne dwa - do 30 listopada 2005.
6. Organizatorzy zapoznają się ze sprawozdaniami oraz zamieszczają zaakceptowane przez nich sprawozdania na internetowej stronie – wizytówce danego Uczestnika. Organizatorzy mogą zwrócić się do poszczególnych Uczestników z prośbą o dokonanie uzupełnień w ich treści w określonych terminach.
7. Uczestnicy którzy terminowo zaraportują co najmniej 6 prawidłowo zrealizowanych zadań obowiązkowych otrzymają certyfikat uczestnictwa  w akcji „Przejrzysta Polska".

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie materiały związane z Akcją przekazane Organizatorom przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
2. Uczestnicy Akcji wyrazają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Organizatorów w celach prowadzenia i promowania Akcji, w tym w szczególności do publikacji danych w portalu Gazeta.pl, na stronach internetowych organizacji współpracujących wymienionych w § 1 oraz w "Gazecie Wyborczej", a takze w okolicznościowych wydawnictwach związanych z akcją „Przejrzysta Polska”. Dane, o których mowa wyzej, obejmują: imię, nazwisko, pełnioną funkcję oraz adres e-mail.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a Uczestnicy Akcji wyrazają zgodę, na publikowanie imion, nazwisk, informacji ich dotyczących, oraz na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez nich materiałów i zdjęć, jak równiez na publikowanie wywiadów z nimi na łamach „Gazety Wyborczej”, na stronach internetowych organizacji współpracujących wymienionych w § 1, w portalu Gazeta.pl oraz innych wydawnictwach związanych z Akcją.
4. Agora S.A. udostępnia nieodpłatnie niniejszy regulamin na stronie internetowej portalu Gazeta.pl pod adresem internetowym http://www.gazeta.pl/przejrzystapolska w sposób umozliwiający Uczestnikom Akcji pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni posługują.
5. Kazdy z biorących udział w Akcji przedstawicieli Uczestników przez przystąpienie do Akcji oraz poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6. ¦wiadczenie przez Organizatorów na rzecz Uczestników i ich przedstawicieli usług objętych niniejszym regulaminem jest nieodpłatne.
7. W przypadku zastrzezeń Uczestników Akcji co do prawidłowości jej przebiegu, mogą oni zgłosić reklamacjś na piśmie do dnia 30 listopada 2005 roku na adres sekretariatu Akcji:
 
„Przejrzysta Polska”
AGORA SA
skr. pocz. nr 28
02-783 Warszawa 59

Po przekroczeniu określonego powyzej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni przez powołaną w tym celu komisję Organizatorów.
Ponizej przedstawiamy  listę zadań  realizowanych przez Naszą Gminę.
 
ZADANIA OBLIGATORYJNE.
 
1. Zasada przejrzystości
  Zadanie - Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług, które świadczone są w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy
Zadanie jest wykonane gdy:
·       zostanie opracowanych 50 kart najczęściej wykonywanych usług w urzędzie i procedura ich aktualizacji
·       karty usług zawierają informacje o :nazwie usługi, postawie prawnej, wykazie potrzebnych dokumentów, wysokości opłat, miejscu wykonania usługi, czasie realizacji oraz trybie odwoławczym
·       karty dostępne są na stronie internetowej gminy oraz w punkcie informacyjnym urzędu
2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
  Zadanie - Wypracowanie i wdrozenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu
  Gminy i Miasta Koziegłowy
Celem zadania jest wypracowanie i wdrozenie kodeksu etycznego będącego zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
Zadanie jest wykonane gdy:
·       kodeks zostanie stworzony przez pracowników urzędu
·       kodeks zawiera wartości i zasady, którymi kierują się urzędnicy a nie zapisy dotyczące kwestii prawnych
·       kodeks jest własnołcią grupy, która go stworzyła i jest znany wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom
3. Zasada partycypacji społecznej
  Zadanie - Opracowanie i wdrozenie programu współpracy z organizacjami
  pozarządowymi
Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Zadanie jest wykonane gdy :
·       jest realizowane z udziałem organizacji pozarządowych
·       program współpracy zawiera zakres i formy współpracy, sposób dotowania
·       zostanie powołany koordynator i zespół konsultacyjny ds.współpracy z organizacjami pozarządowymi
·       ustalone zostana zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi-harmonogram spotkań

4. Zasada przewidywalności
  Zadanie - Opracowaniu krótkiego materiału przyblizającego mieszkańcom
       istniejący w Gminie Koziegłowy aktualny strategiczny dokument rozwojowy
Celem zadania jest opracowanie materiału, w którym mieszkańcy poinformowani zostanli o głównych załozeniach rozwojowych gminy
Zadanie jest wykonane gdy:
·       strategiczny plan rozwoju obejmuje wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej
·       sporządzenie planu zostało poprzedzone analizą sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
·       dokument zawiera procedurę aktualizacji i monitorowania z udziałem przedstawicieli mieszkańców
5. Zasada fachowości
  Zadanie - wprowadzenie procedury naboru na kazdy wakat w Urzędzie
  Gminy i Miasta Koziegłowy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na
  stanowiska kierownicze
Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości
Zadanie jest wykonane gdy:
·       są przyjęte procedury przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i merytoryczne oraz procedura naboru na pozostałe wakaty w urzędzie
·       mieszkańcy są poinformowani o przyjętych procedurach

6. Zasada rozliczalności
  Zadanie - Urząd przygotowuje i rozpropaguje ksiązeczkę (coroczny
  informator budzetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze
  i na co je wydajemy?”
Celem zadania jest umozliwienie mieszkańcom gminy uzyskania informacji o tym , jak zaprojektowano budzet na kolejny rok oraz rozliczeniu budzetu z poprzedniego roku
Zadanie jest wykonane gdy:
·       ksiazeczka opracowana jest kazdego roku
·       zawiera informacje, ze kazdy mieszkaniec ma prawo znaæ budzet oraz w jaki sposób budzet jest tworzony i w jaki sposób mozna zgłaszać do niego wnioski
·       w ksiązeczce przedstawione są dane z ostatnich trzech lat
·       przedstawione są w niej dochody i wydatki gminy w przystępnej formie. Łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej
·       dochody i wydatki gminy przedstawione są w przeliczeniu na jednego mieszkańca
·       forma ksiązeczki jest czytelna i atrakcyjna wizualnie
·       ksiązeczka dotarła do kazdego gospodarstwa domowego i jest dostępna na stronie internetowej

ZADANIA FAKULTATYWNE
1.2 Zadanie-Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego
Celem zadania jest umozliwienie społeczności lokalnej udziału w zyciu publicznym poprzez dostęp do informacji pozbawionej politycznego komentarza zarówno o planowanych przez samorząd działaniach i wydarzeniach, jak i podjętych decyzjach
Zadanie jest wykonane, gdy:
·         serwis informacyjny wysyłany jest cyklicznie do niezaleznych od samorządu mediów, jednak nie rzadziej niz raz na miesiąc
·        priorytet mają informacje o planowanych działaniach i wydarzeniach
·        przesyłane informacje są pozbawione politycznego komentarza
·        prowadzony jest wykaz mediów otrzymujących serwis informacyjny, który jest otwarty dla mediów chcących otrzymywać taki serwis
1.3 Zadanie-Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników urzędu
Zadanie jest wykonane, gdy:
·        w urzędzie istnieje tablica informacyjna z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokojów, w których się znajdują
·        pracownicy urzędu noszą identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem oraz nazwą komórki organizacyjnej, w której pracują
·        przy drzwiach do poszczególnych pokoi umieszczone są informacje o nazwie komórki, osobach, które w tym pokoju pracują oraz zakresie załatwianych spraw
·        w urzędzie jest umieszczona oznakowana tablica ogłoszeń z rejestrem dokumentującym zamieszczane na niej komunikaty

1.4. Zadanie-Utworzenie punktu informacyjnego
Celem zadania jest zwiększenie mozliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez urząd gminy
Zadanie jest wykonane, gdy:
·         punkt informacyjny jest czynny w godzinach pracy urzędu bez wyjątku
·        Osoba pracująca w punkcie posiada odpowiednie kwalifikacje. W tym wiedze o działalności urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz wiedzę o zasadach informowania i obsługi klienta
·        Punkt jest oznakowany
·        W punkcie mozna otrzymać karty usług oraz formularze wniosków

1.6 Zadanie- Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji
Zadanie-Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniaj±cy skuteczny, powszechny dostęp do informacji
Celem zadania jest stworzenie mozliwości rozpowszechniania informacji publicznych
Zadanie jest wykonane, gdy:
·         W kazdym sołectwie znajduje się przynajmniej jedna tablica informacyjna w miejscu o duzym natęzeniu ruchu pieszego
·        Tablice są oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację ich właściciela
·        Istnieje procedura gwarantująca, iz na tablicy wiszą tylko aktualne informacje
·        Na stronie internetowej gminy jest zamieszczona informacja o lokalizacji tablic informacyjnych i zakresie umieszczanych na nich informacji

2.2 Zadanie-Przygotowanie i wdrozenie kodeksu etycznego radnego
Celem zadania jest opracowanie zbioru wartości i zasad, jakimi kierują się radni
Zadanie jest wykonane, gdy:
·         Kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez radnych gminy
·        Kodeks zawiera wartości i zasady, jakimi kierują się radni, nie zawiera zapisów dotyczących kwestii prawnych
·        Kodeks nie jest przyjęty uchwałą ale jest własnością grupy, która go stworzyła
·        Tekst kodeksu jest znany wszystkim radnym oraz mieszkańcom gminy

3.2 Zadanie-Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy-wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
Celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacją na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, co w efekcie powinno polepszyć i umocnić kontakty samorządu lokalnego z organizacjami
Zadanie jest wykonane, gdy:
·         Istnieje wykaz wszystkich organizacji pozarz±dowych funkcjonujących na terenie gminy
·        Wykaz zawiera: pelą nazwę organizacji, adres, kontakt, dane przedstawiciela władz organizacji, zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia organizacji
·        Wykaz jest opublikowany na stronie urzędu
·        „mapa aktywności” jest podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji oraz informowania ich o działaniach urzędu i rady

 Zadanie 1.1- Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
W ramach zasady przejrzystości zadaniem obligatoryjnym do zrealizowania było opracowanie kart usług najczęściej wykonywanych w Urzędzie Gminy i Miasta. Karty Usług zawierają nazwę usługi, podstawę prawną wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, miejsca wykonywania usługi, określanie czasu realizacji usługi, informacje o trybie odwoławczym. Przewodnik z kartami usług umieszczony został na naszej stronie internetowej, oprócz tego wszystkie karty usług dostępne są w punkcie informacyjnym.

Ponizej zamieszczone Karty Usług są zapisane w formacie PDF

Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 sierpnia 2005 r w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jego aktualizacji

PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)


SO 01 - PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
SO 02 - DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ
SO 03 - WYDAWANIE DOWODÓW ODOBISTYCH W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH OSOBOWO 
            ADRESOWYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAZNOSCI (PO 10 LATACH)
SO 04 - WYDANIE ZASWIADCZENIA O KRADZIEZY, ZGUBIENIU DOWODU OSOBISTEGO
SO 05 - POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY  LUB
             CZASOWY
SO 06 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UCHYLENIA CZYNNOŚCI MATERIALNO 
             TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA
SO 07 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB 
             CZASOWY
SO 08 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU
                   STAŁEGO LUB CZASOWEGO  
SO 09 - UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBORU DANYCH OSOBOWYCH  
SO 10 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW 
SO 11 - WNIOSEK O WYPIS DO REJESTRU WYBORCÓW  
SO 12 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
SO 13 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO
                   PONAD 2 MIESIĄCE 
SO 14 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
SO 15 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 2 MIESIĄCE  
SO 16 -  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 
SO 17 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 2 MIESIĘCY  
SO 18 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE  
SO 19 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAłY
SO 20 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 2 MIESIĘCY 
SO 21 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE 
SO 22 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 
SO 23 -ZAMELDOWANIE OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA
                  POBYT TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE
H 01- DECYZJA W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPRZEDAZY NAPOJÓW
                  ALKOHOLOWYCH
H 02- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANĘ WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
                   GOSPODARCZEJ
H 03- DECYZJA O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU
                ZAWIADOMIENIA O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
H 04- DECYZJA O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZMIANY ORGANU
                 WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA NOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA
H 05- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

URZĄD STANU CYWILNEGO  (USC)

USC 01 - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
USC 02 - NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘZA  MATKI
USC 03 - OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA
USC 04 - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO / PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
USC 05 - SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSIEGO
USC 06 - ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO
                      ZA GRANICĄ
USC 07  - SPORZĄDZENIE AKTU MAŁZEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
USC 08 - ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCEJ ZAWARCIE 
                     MAŁZEŃSTWA/MAŁZEŃSTWA KONKORDATOWE/
USC 09  - POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁZEŃSTWA
USC 10  - REJESTRACJA ZGONU
USC 11  - WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU CYWILNEGO SPORZADZONEGO ZA GRANICĄ
USC 12  - UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO
USC 13  - USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
USC 14  - SPORZĄDZENIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
USC 15  - WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZENIE DANYCH
                     OSOBOWYCH
USC 16  - OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ (GK)

GK 1 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
GK 2  - UZYSKANIE ZGODY NA LOKALIZACJE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI
                     GMINNEJ
GK 3  - POSTANOWIENIE – UZGODNIENIE OGRODZENIA OD DROGI PUBLICZNEJ
GK 4  - DODATKI MIESZKANIOWE
GK 5 - WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I
                   MIASTA KOZIEGŁOWY   
GK 6 - WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
                  PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GK 7 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJACE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
                  PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 
GK 8 -  DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
GK 9  - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GK 10 - DECYZJE O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA, LESNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GR)

GR 01- SPRZEDAZ NIERUCHOMOśCI
GR 02- SPRZEDAZ NIERUCHOMOśCI JEJ WIECZYSTEMU UZYTKOWNIKOWI
GR 03- NABYCIE LOKALU PRZEZ JEGO NAJEMCĘ
GR 04- PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
GR 05- ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOSCI
GR 06- POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA ROLNEGO
GR 07 -POŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI
GR 08- WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM
GR 09- POTWIERDZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA NIERUCHOMOŚCI
GR 10- BONIFIKATY W OPŁATACH ROCZNYCH Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UZYTKOWNIKA
GR 11- SPRZEDAZ I WYDZIERZAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
GR 12 - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH
GR 13 - UGODY W SPRAWIE USTALENIA ZMIAN WODY NA GRUNTACH I ICH ZATWIERDZENIE
GR 14- PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO LUB WYKONANIE URZŃDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH
                    SKODOM
GR 15 - NADANIE NUMERU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
GR 16 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
GR 17 - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
                     NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 18 - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
                    NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 19 - PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
                     GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 20 - REALIZACJA SPRAW W ZAKRESIE BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT
GR 21 - NAKAZ USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO NICH SKŁADOWANIA
GR 22 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POWIERZCHNI GOSPODARSTWA ROLNEGO, WYRAZONEJ
                    W HA PRZELICZENIOWYCH

O¦RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK STAŁY
ZASIŁEK OKRESOWY
ZASIŁEK CELOWY
POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH
USŁUGI OPIEKUŃCZE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (FP)

I. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

FP 01 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU PODATKÓW
FP 02 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
FP 03 - WPŁATY NA PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
             OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 
FP 05 - ROZLICZANIE POBRANEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OD OSÓB
              FIZYCZNYCH W DRODZE INKASENTA

II. KSIĘGOWOŚĆ  BUDZETOWA


FP 07 - ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU RP -7
FP 08 - ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

III. WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

FP 09 - WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOZENIA NA RATY I PRZESUNIĘCIA
           TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO – OSOBY FIZYCZNE
FP 10 - WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOZENIA NA RATY I PRZESUNIĘCIA
          TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LESNEGO – OSOBY PRAWNE
FP 11 - PRZYJMOWANIE I SPRAWDZANIE INFORMACJI I DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO,
          LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI
FP 12 - POZLICZANIE HA FIZYCZNYCH NA HA PRZELICZENIOWE WYMAGANE DO ZUS, KRUS, DO CELÓW
          STYPENDIALNYCH I ZASI£KÓW RODZINNYCH

REFERAT ORGANIZACYJNY (RO)

OR/1 – POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATU, PODPISU, WYCI¡GU, WYPISU, KOPII Z OKAZANYM
                    DOKUMENTEM 
OR/2 - POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU


Zadanie 1.2 - Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

W ramach zasady przejrzystości zadaniem fakultatywnym do zrealizowania jest uruchomienie samorzadowego serwisu informacyjnego. Taki serwis został uruchomiony.

Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.kozieglowy.pl
Biuletyn Informacyjny (Nasza Gmina)Dostępny jest w formie papierowej w Urzedzie Gminy (w punkcie informacyjnym)oraz Gminnym Centrum Informacji, dodatkowo biuletyn informacyjny dostępny jest na stronie

Biuletyn wydawany jest, co miesiąc i rozsyłany jest do następujących mediów „Kurier Jurajski”, ”Dziennik Zachodni”, „Gazeta Myszkowska”, „Gazeta Częstochowska”, „Super Express”, Gazeta Wyborcza”, TVP3.

Zarzadzenie nr 75 /2005 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 sierpnia 2005 r w sprawie okreslenia zasad informowania o działalnosci organów Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  do pobrania tutaj  Zarządzenie


Zadanie 1.3 - Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego

W ramach zasady przejrzystości zadaniem fakultatywnym do zrealizowania jest opracowanie systemu oznakowania w urzędzie. Oznakowanie takie zostało wykonane

- znajduje się zaraz przy wejściu do budynku Urzędu Gminy i Miasta. Zamieszczona jest tam duza tablica informacyjna z nazwami referatów i numerami pokoi, oprócz tego na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się tabliczka informujaca o godzinach pracy Urzędu. Przy drzwiach do kazdego pokoju znajduje sie tabliczka informacyjna, na której znajduje siê nazwa referatu, imiona i nazwiska pracowników danej komórki wraz z nazwą pełnionego stanowiska. Na drzwiach umieszczone są numery pokoi.

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta nosz równiez identyfikatory, na których znajduje się nazwa referatu imię i nazwisko, nazwa stanowiska, które pełni pracownik.

Ponizej przedstawiona została dokumentacja zdjęciowa wykonanego zadania


Ponizej przedstawiona dokumentacja zdjęciowa wykonanego zadania

tablica

                       

           
                                  

    
         

1.4. Zadanie -Utworzenie punktu informacyjnego

W punkcie informacyjnym mozna otrzymać karty usług oraz formularze wniosków.


 -
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE SYSTEMU PUNKTU INFORMACYJNEGO W URZĘDZIE
 - ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA  (zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety. Ankietę nalezy wrzucić do urny która znajduje się przy wejściu do Urzędu obok punktu informacyjnego).
Ponizej przedstawiona dokumentacja zdjeciowa wykonanego zadania

   

  


1.6 Zadanie- Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji

Celem zadania było stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji publicznych.
W każdym sołectwie znajduje się przynajmniej jedna tablica informacyjna w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszego.
Tablice są oznakowane w sposób pozwalajacy na identyfikację ich właściciela.
Istnieje procedura gwarantująca, iż na tablicy wiszą tylko aktualne informacje.
Na stronie internetowej gminy jest zamieszczona informacja o lokalizacji tablic informacyjnych.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE FUNKCJONUJĄCEJ SIECI TABLIC I SŁUPÓW INFORMACYJNYCH/WYKAZ SŁUPÓW I TABLIC NA TERENIE GMINY  


Zadanie 2.1 -Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego

W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji obligatoryjnym zadaniem jest wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy i Miasta. Kodeks taki został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Zawiera on zbiór zasad i standardów postępowania, których pracownicy będą przestrzegać. Treść tego kodeksu jest dostępna na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy na przeciwko punktu informacyjnego.

PONIZEJ PRZEDSTAWIAMY ZDJĘCIE UMIESZCZONEGO KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW
2.2 Zadanie - Przygotowanie i wdrozenie kodeksu etycznego radnego

Kodeks Etyczny Radnego

3.1 Zadanie - Opracowanie i wdrozenie programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi


Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjecie go przez radę w formie uchwały. Zadanie to musi byc realizowane z udziałem organizacji pozarządowych (zaproszenie do wspólpracy przy realizacji zadania przedstawicieli wszystkich działających na terenie gminy/powiaty organizacji). 


Uchwała wraz z Programem Wspólpracy

Karta współpracy
3.2 Zadanie- Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

W ramach zasady partycypacji zadaniem fakultatywnym do wykonania należało stworzenie w/w „mapy aktywności”.
Celem zadania było stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom  na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują. Taki wykaz działających organizacji pozarządowych na Terenia gminy został sporządzony.
 „Mapa aktywności” dostępna jest w formie elektronicznej poniżej, a w formie drukowanej w punkcie informacyjnym urzędu.
 
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PROCEDURY AKTUALIZACJI „MAPY AKTYWNOŚCI” ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE I MIEŚCIE KOZIEGŁOWY

07

LUT

2006

9374

razy

czytano