Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

W związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pragniemy mieszkańcom Gminy i Miasta Koziegłowy wyjaśnić jakie składniki kształtują i wpływają na cenę 1 m3 wody dostarczanej do Państwa domów.

Gmina i Miasto Koziegłowy w kwietniu 2007 r. przejęła od Spółki Wodnej „Boży Stok” ujęcia wody na terenie Gminy Koziegłowy oraz sieci wodociągowe. Do końca 2007 roku eksploatacja sieci wodociągowej prowadzona była przez Urząd Gminy i Miasta w Koziegłowach w ramach działalności Referatu Gospodarki Komunalnej. Z dniem 01.01.2008 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez podjęcie stosownej Uchwały powołała do życia nową jednostkę budżetową – Zespół Usług Komunalnych (ZUK), która to jednostka przejęła zadnie eksploatacji ujęć wody oraz sieci wodociągowych. ZUK eksploatuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, planowanie i budowa sieci wodociągowej, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej, w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.
Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

-  utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

Zespół Usług Komunalnych , zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania określone w:

Statucie uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących ochrony środowiska.
Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi     (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty ujęć i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Obowiązkiem ZUK jest utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przez 24h na dobę,  a w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia.
Rynek odbiorców w gminie charakteryzuje się stabilną ilością mieszkańców (odbiorców usług), w związku z czym sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie.
Taryfy proponowane na 2008/2009 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi kształtują się następująco:

- cena płacona za 1 m3 wody wzrośnie o  z 2,06 zł./m3 na 2,59 zł./m3 netto

Stawka opłaty abonamentowej uległa zmianie - została wyliczona na odbiorcę usług na miesiąc a jej wysokość uzależniona została od średnicy wodomierza.

Dla większości odbiorców opłata abonamentowa wzrośnie o  z 1,71 zł/miesiąc  na 2,59 zł/ miesiąc.
Skala proponowanej podwyżki dla przeciętnej rodziny z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy wynosić  będzie:
14 391 mieszkańców (dane z 15.10.2008 r.) x 95 % = 13 671 mieszkańców korzysta z wody z sieci wodociągowej)
1,95 m3
– średnie miesięczne zużycie wody na mieszkańca
(320 000 m3/13 671 mieszk./12 miesięcy = 1,95 /m3
Miesięczny wzrost opłatna za wodę wynosił będzie: 0,53zł/m3 + 0,88 zł (opłata abonamentowa)

1,95 m3/mieszkańca X 0,53zł/m3 =1,03 zł/mieszkańca.
Tak więc 4 – osobowa rodzina płacić będzie więcej średnio miesięcznie o 5,00 zł
(4 osoby x 1,03 zł/ mieszkańca + 0,88 zł (opłata abonamentowa) = 5,00 zł )
Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez ZUK w  szczególności:
- podatki i inne opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- koszty zakupionej wody,
- wynagrodzenia,
- materiały niezbędne do eksploatacji sieci wodociągowej,
-  energia,
- usługi remontowe,
- usługi transportowe,
- pozostałe koszty,

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności wodociągowej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług.

Ponadto, nowe taryfy – ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową – nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

Przy sporządzaniu kalkulacji uwzględnione zostały zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania taryfy – 04.11.2008 r. do 03.11.2009 r., przyjęto sprzedaż wody na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego. ( 01.08.2007 r. do 31.07.2008 r. )

Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody. Nie zawierają one kosztów związanych z ulepszaniem, rozbudową, modernizacją infrastruktury (zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy, ZUK nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych).
Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie  kosztów funkcjonowania ZUK związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
Podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowiły:
- dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od dnia 1 sierpnia 2007 do 31 lipca 2008 r. zgodnie z § 2 pkt 7) rozporządzenia taryfowego.
Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych zmian kosztów w roku obowiązywania nowych taryf:
- Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
Wzrost wynagrodzeń (płaca zasadnicza) oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na podstawie przyjętego w Ustawie Budżetowej na rok 2008 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.
- Materiały
Uwzględniono przyjęty w Ustawie Budżetowej na rok 2008 średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,9%.
- Energia
Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, z uwzględnieniem 5% wskaźnika wzrostu cen i opłat za energię elektryczną.
- Usługi obce
Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym.
- Pozostałe koszty
Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na podstawie kosztów zbliżonych do poniesionych w roku obrachunkowym.
- Podatki i opłaty
Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat zaplanowane na rok obowiązywania taryfy.
- Zysk
Ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową nie nastawioną na maksymalizację zysku, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania. Dyrektor Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach Zbigniew Polak

20

PAŹ

2008

2333

razy

czytano

3952/4531

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.