Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

27 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

28 listopada 2008 o godzinie 15:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 27 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zezwoleń od podatków od nieruchomości na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią Mirosławę Pałucha – Jarosławiecką.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Koziegłowach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Koziegłowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009r. – 31 grudnia 2009r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji do przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy zatwierdzonego Uchwałą Nr 74/X/2007 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.06.2007r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacja i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad 27 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

24

LIS

2008

2291

razy

czytano

3972/4569

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.