Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Poniżej przedstwiamy spis najczęściej spotykanych usług, które można załatwić w Referacie. Zamieszczone poniżej karty usług zawierają informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do pozytywnego załatwienia Państwa sprawy, o opłatach z nią związanych, czasie realizacji usługi oraz informacje o podstawach prawnych wg których usługa jest realizowana. Poniżej kart usług znajdują się wzory wniosków w formie elektronicznej.

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA, LESNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GR)
GR 01- SPRZEDAZ NIERUCHOMOśCI
GR 02- SPRZEDAZ NIERUCHOMOśCI JEJ WIECZYSTEMU UZYTKOWNIKOWI
GR 03- NABYCIE LOKALU PRZEZ JEGO NAJEMCĘ
GR 04- PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
GR 05- ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOSCI
GR 06- POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA ROLNEGO
GR 07 -POŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI
GR 08- WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM
GR 09- POTWIERDZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA NIERUCHOMOŚCI
GR 10- BONIFIKATY W OPŁATACH ROCZNYCH Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UZYTKOWNIKA
GR 11- SPRZEDAZ I WYDZIERZAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
GR 12 - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH
GR 13 - UGODY W SPRAWIE USTALENIA ZMIAN WODY NA GRUNTACH I ICH ZATWIERDZENIE
GR 14- PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO LUB WYKONANIE URZŃDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH
SKODOM
GR 15 - NADANIE NUMERU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
GR 16 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
GR 17 - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 18 - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 19 - PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
GR 20 - REALIZACJA SPRAW W ZAKRESIE BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT
GR 21 - NAKAZ USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO NICH SKŁADOWANIA
GR 22 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POWIERZCHNI GOSPODARSTWA ROLNEGO, WYRAZONEJ
W HA PRZELICZENIOWYCH
GR 23 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZECIĘTNYM DOCHODZIE Z PRACY W INDYWIDUALNYM
GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z HA PRZELICZENIOWEGO

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA ORAZ DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

WZÓR PISMA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UŻYTKACH ROLNYCH

WNIOSEK O WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Segregujmy odpady !

Segregacja to podział odpadów na te, które trafią na wysypisko odpadów (zmieszane odpady komunalne) i te, które poddane zostaną odzyskowi lub innym metodom unieszkodliwiania. Proces ten najczęściej określa się nazwą „selektywna zbiórka odpadów”. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów nakłada na nas prawo ochrony środowiska (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy selektywna zbiórka odpadów komunalnych została wprowadzona na początku 2005 r. Podjęta została decyzja, że będzie to zbiórka systemem workowym „prosto z zagrody”. Mieszkańcy otrzymują worki zakupione przez Urząd na poszczególne rodzaje odpadów i bezpośrednio w gospodarstwach domowych segregują odpady. Systemem zbiórki objęte są tylko te gospodarstwa, które posiadają kosze na odpady zmieszane.
Obecnie zbierane są selektywnie trzy rodzaje odpadów:
- Szkło bezbarwne – do worka białego,
- Szkło kolorowe – do worka zielonego,
- Tworzywa sztuczne – do worka żółtego.
Urząd zakupuje worki, a następnie je przekazuje firmom wywozowym zajmującym się zbieraniem odpadów komunalnych na terenie Gminy. Firmy mają obowiązek rozdać pobrane worki swoim klientom z Gminy Koziegłowy. Worki, po napełnieniu, są wystawiane w umówionym terminie określonym przez firmę wywozową (co najmniej raz na kwartał) i przez tą firmę odbierane. W miejsce odebranych napełnionych worków firmy mają obowiązek dostarczyć nowe puste worki. Obecnie jeszcze system nie jest doskonały, występują pewne niedomagania, zarówno ze strony firm wywozowych (nieterminowa zbiórka, brak pustych worków), jak i ze strony mieszkańców (worki nie są wystawiane w określonym terminie, do worków trafiają odpady nie posegregowane). Ponadto systemem selektywnej zbiórki odpadów objęci są tylko ci właściciele nieruchomości, którzy posiadają umowy na odbiór odpadów zmieszanych (posiadają kosze na śmieci). Bardzo ważne jest więc, aby 100% gospodarstw domowych posiadało kosze na odpady.
Jakie odpady wrzucamy do poszczególnych worków:
- Worek biały: szkło bezbarwne ze słoików i butelek (całe i stłuczka);
- Worek zielony: szkło kolorowe ze słoików i butelek (całe i stłuczka);
Do powyższych worków nie wrzucamy: szyb, porcelany, naczyń kuchennych (szklanki, talerze), wazonów itp. – te odpady wrzucamy do kosza na śmieci,
Worek żółty: odpady z tworzyw sztucznych; nie wrzucamy tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami np. metalami, szkłem, drewnem itp.
Na każdym worku jest odpowiedni nadruk informujący jakie odpady można wrzucać, a jakich wrzucać nie wolno. Tak pokrótce wygląda kwestia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.Autor artykułu Grzegorz Chwist Inspektor ds. Ochrony Środowiska
 

Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie przez poszczególne firmy z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy w 2009 r.
1. SITA Częstochowa Sp. z o.o
ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa
tel.: (034) 361-60-71
Odbiór odpadów selektywnych:
26 Luty, 22 Maj- Mzyki, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Gniazdów
27 Luty, 23 Kwiecień, 26 Czerwiec- Koziegłowy
23 Stycznia, 2 Kwietnia, 25 Czerwca – Cynków, Lgota Górna, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz, Oczko, Postęp, Winowo, Krusin
20 Maja, 29 Maj- Markowice, Pińczyce, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Rzeniszów - Łazy, Stara Huta, Zabijak
30 Styczeń, 10 Kwiecień, 19 Czerwiec- Brzeziny, Gliniana Góra, Koziegłówki, Miłość, Mysłów, Osiek, Romanów
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO Sp. z. o.o
42-300 Myszków, ul. B. Prusa 70
tel.: (034) 313-23-24
Odbiór odpadów komunalnych oraz selektywnych:
29 styczeń
26 Luty
30 Kwiecień
28 Maj
25 Czerwiec
3. Ochrona Środowiska Sp. z o.o
42-260 Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 378
tel. (034) 327-38-00
Odbiór odpadów selektywnych:
25 Marzec
24 Czerwiec
23 Wrzesień
23 Grudzień
4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6m94
tel.(034) 365/91-17
Odpady selektywne odbierane są w ostatnim miesiącu kwartału również w I,  II,  III,  IV poniedziałek oraz w IV środę razem z odbiorem odpadów komunalnych.
Odpady komunalne I,  II,  III, IV poniedziałek oraz w każdą IV środę miesiąca.
Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
1. SITA Częstochowa Sp. z o.o
ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa
tel.: (034) 361-60-71
2. Ochrona Środowiska Sp. z o.o
42-260 Kamienica Polska,
ul. M. Konopnickiej 378
tel. (034) 327-38-00
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO Sp. z. o.o
42-300 Myszków, ul. B. Prusa 70
tel.: (034) 313-23-24
4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6m94
tel.(034) 365/91-17
5. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1
tel. (034) 329-92-29
6. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska ul. Korzonek 98
tel. (034) 366-89-84

 Firmy zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
1. „ADPOL” Adam Pełka
42-350 Lgota Mokrzesz, Długa 138
tel. 603-223-200
2. Usługi Transportowo – Rolnicze „TRANSROL"
Marian Adamiecki
42-  350 Koziegłowy, ul. Ogrodowa 5
tel. (034) 314-14-72
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o.o
42-300 Myszków, ul. B. Prusa 70
tel. (034) 313-23-24
4. Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6m94
tel. (034) 365-91-17
5. Zakład Usług Produkcyjnych „EKO-JAD”
Jadwiga Znamierowska
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 69
tel. (034) 315-00-50
6. Usługi Asenizacyjne Maciej Małota
zam. Boguchwałowie, ul. Buczka 2
tel. (034) 327-38-00
7. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska, ul. Korzonek 98
tel. (034) 366-89-84 odbiór odpadów komunalnych w każdy II piątek miesiąca

 

 Dzikie wysypiska nas trują!
Przemierzając teren naszej pięknej i niewątpliwie ciekawej przyrodniczo Gminy w bardzo wielu miejscach napotykamy mniejsze lub większe nielegalne wysypiska śmieci zwane potocznie „dzikimi”. Miejsca te nie tylko psują estetykę krajobrazu ale przede wszystkim szkodzą środowisku a więc nam wszystkim. Należy podkreślić, że wyrzucanie odpadów do lasu, przydrożnego rowu, na działkę rolną, czy jakiekolwiek inne, nie przeznaczone do tego celu, miejsce jest nie tylko wysoce nieeleganckie i naganne ale przede wszystkim niezgodne z prawem. W polskim prawie istnieje szereg zapisów zabraniających takiego postępowania. Oto przykłady:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
-art. 145 kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
-art. 154
§ 2 kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
-art. 162 § 1 kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
Na dzikie wysypiska trafiają bardzo różne odpady, głównie komunalne (szkło, tworzywa sztuczne, itp.), ale trafiają także odpady niebezpieczne (opakowania z farbami, lakierami, rozpuszczalnikami, przepracowane oleje, środki ochrony roślin i inne) i w przypadku kiedy przedostają się do gruntu powodują bardzo poważne skażenie środowiska: zatrucie gleby, wód, powietrza (opary). W takim przypadku zastosowanie ma już Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
-art. 182
§ 1 kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
-art. 183
§ 1 kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przerabia, unieszkodliwia albo przewozi odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości i w takim przypadku zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy nakazuje się posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Przy, czym miejscem przeznaczonym do składowania odpadów jest tylko legalne składowisko odpadów. Biorąc powyższe pod uwagę jeżeli ktoś składuje odpady na swojej działce to i tak ma obowiązek je sprzątnąć, a jeżeli odpady podrzuci komuś innemu to nie dość, że popełnia wykroczenie (lub przestępstwo) to jeszcze naraża inną osobę na konieczność sprzątania. Aktualnie przygotowywana jest aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy, a po zatwierdzeniu ww. dokumentów przyjęty zostanie nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy (aktualnie obowiązuje Regulamin z 2003 r.), który także będzie nakładał pewne obowiązki na właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie gospodarowania odpadami. Podstawową kwestią jest to, aby każde gospodarstwo domowe miało podpisaną stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych i było wyposażone w odpowiedni kosz na śmieci do którego będą trafiały wytwarzane odpady, dzięki czemu nie będą trafiały do lasu i na pola. Z uwagi na to, że dzikie wysypiska są lokalizowane bezpośrednio na gruncie i odpady są narażone na działanie czynników atmosferycznych stają się źródłem wielu zanieczyszczeń przenikających bezpośrednio do gleby a stamtąd migrują dalej do wód, zatruwają rośliny, zwierzęta oraz ludzi. Niektóre odpady pod wpływem temperatury parują lub ulegają rozkładowi (np. wszystkie substancje ciekłe, odpady organiczne) powodując zanieczyszczenie powietrza. Podobna sytuacja ma miejsce podczas spalania odpadów (np. w czasie pożaru, wypalania traw) – powstaje wiele trujących substancji. Część odpadów praktycznie nie ulega biodegradacji (tworzywa sztuczne) i latami zalegają w środowisku. Wszystkie te czynniki powodują, że nielegalne składowiska odpadów stanowią bardzo poważne zagrożenie dla całego środowiska. Reasumując należy stwierdzić, że od nas wszystkich zależy, czy będziemy podziwiać piękny krajobraz wokół siebie, czy będziemy widzieć góry śmieci. To my wszyscy decydujemy, czy wchodząc do lasu przywita nas zieleń, śpiew ptaków i zapach żywicy, czy zobaczymy stertę śmieci usypaną miedzy obumierającymi drzewami, poczujemy zapach rozkładających się odpadów i usłyszymy szelest poruszanych przez wiatr foliowych torebek. G.CH.

Nie wypalajmy traw !


Nadchodzi wiosna. Dni stają się coraz cieplejsze, słońce przygrzewa, wokół robi się coraz bardziej sucho i wtedy też zaczyna się wypalanie traw. Wyschnięte trawy i zarośla szybko się spalają, a ogień, podmuchami wiatru, przenoszony jest, bardzo często, na ogromne obszary.
Wypalanie traw i zarośli powoduje bardzo negatywne skutki – szkodzi ludziom, niszczy rośliny, zabija zwierzęta.
Oto najistotniejsze powody, dla których nie wolno wypalać traw i zarośli:

 

- Podczas spalania powstaje dym zawierający bardzo wiele szkodliwych dla zdrowia substancji (pyły i gazy) tym bardziej, że w wielu miejscach znajdują się dzikie wysypiska odpadów, które także ulegają spalaniu. Niektóre z substancji, znajdujących się w dymie, są rakotwórcze. Dym rozprzestrzenia się na duże odległości i jest przez nas wdychany, a w konsekwencji doprowadza do podrażnień i chorób układu oddechowego, układu krwionośnego, oczu oraz różnych alergii.

- Osoby znajdujące się w obszarze pożaru (celowo lub przypadkowo) są narażone na zatrucie dymem, poparzenia a nawet na śmierć w płomieniach, szczególnie przy gwałtownych podmuchach wiatru.

- Bardzo często dochodzi do przedostania się ognia do lasu lub zabudowań, główne podczas silnego wiatru.

- Wyjeżdżające do pożarów jednostki straży pożarnej zużywają sprzęt i tracą czas, a może się zdarzyć, że będą w tym samym momencie potrzebne w innym miejscu.

- Wypalanie traw w pobliżu dróg bardzo ogranicza widoczność, ponadto dostający się do wnętrza samochodu dym podrażnia oczy i pogarsza samopoczucie kierowcy, co często jest przyczyną poważnych wypadków drogowych.

- Niszczone są legowiska zwierząt, w tym głównie gniazda ptaków, często z jajami lub pisklętami.

- W glebie, na skutek wzrostu temperatury, zabijane są dżdżownice, które poprawiają strukturę gleby, niszczone są mikroorganizmy, niektóre pierwiastki oraz warstwa próchnicy, wszystko to pogarsza jakość gleby radykalnie zmniejszając jej żyzność. Na wypalonych łąkach zanikają niektóre rośliny (np. motylkowe) natomiast powszechnie pojawiają się chwasty – mają mniejsze wymagania glebowe.

- W wielu miejscach znajdują się śródpolne zadrzewienia, gdzie wiele osób zbiera grzyby, po spaleniu takiego miejsca zamiast zielonych brzóz będą sterczały czarne, uschnięte i połamane patyki, wśród których próżno będzie szukać grzybów.

Należy także przypomnieć, że wypalanie traw jest niezgodne z prawem.

Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych muszą pamiętać, że na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2007 r. nr 46 poz. 306) zabrania się wypalania gruntów rolnych, a utrzymywanie wszystkich gruntów rolnych zgodnie z normami jest jednym z warunków otrzymania takiej płatności – art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. z 2007 r. nr 35 poz. 217 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Jeżeli ktoś nie przestrzega powyższego zakazu podlega w związku z art. 131 ww. ustawy karze aresztu albo grzywny.

Nie pozwólmy, aby wiosna kojarzyła się z nieprzyjemnym zapachem spalenizny, kłębami czarnego dymu, łuną ognia widzianą wieczorem na horyzoncie oraz spalonymi na czarno połaciami terenu. Niech wiosna się kojarzy z zapachem rozkwitających na zielono drzew i kwiatów, wesołym śpiewem skowronka i dodającym energii do życia ciepłem słońca. Inspektor ds. ochrony środowiska Chwist Grzegorz


 

07

LUT

2006

613467

razy

czytano

4521/4578

Najnowsze aktualności