Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

29 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

30 grudnia 2008r. o godz. 12:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 29 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008-2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  i Miasta Koziegłowy na lata 2008 -2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego – wydatki majątkowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta  Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
13. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok :
      1) prezentacja projektu budżetu  przez Burmistrza Gminy i Miasta,
      2) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      4) dyskusja,
      5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Koziegłowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.
16. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok.
17. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok.
18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad  29 Sesji.

 

17

GRU

2008

2165

razy

czytano

3876/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.