Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 


30 grudnia 2008r.  podczas 29 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, jednogłośnie został przyjęty budżet na rok 2009.
Zaplanowane  dochody w  budżecie na rok 2009 to kwota 39 363 081,00 zł. a wydatki w wysokości 47 583 081,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 220 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 760 000,00 oraz pożyczki w kwocie 460 000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wynika, że prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec 2009r. stanowi 22,1% dochodów planowanych na 2009r, co oznacza, że nie przekracza ona  dopuszczalnego 60 %  progu zadłużenia, określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych. Burmistrz Jacek Ślęczka, prezentując projekt budżetu podkreślił priorytetowe wydatki na  inwestycje jakim jest  infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na którą przeznaczona  kwota to  ponad 10 milionów zł., w tym budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. Wschodnia, budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu, budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy (dokumentacja), stacja uzdatniania wody w Koziegłowach oraz budowa kolektora tłocznego w Postępie. Prawie 3 miliony zł przeznaczone będą na gminne drogi publiczne w tym budowa placu parkingowego w Lgocie Mokrzesz. Inne wydatki majątkowe, ujęte w budżecie to min. oświetlenie uliczne, rewitalizacja rynku w Koziegłowach, budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy, budowa placów zabaw, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury, budowa  boiska sportowego w Pińczycach, termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym, odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach, zakup sprzętu p. pożarowego. Pozostałe  zadania gminy ujęte w budżecie na  2009r. to oświata i wychowanie 14 mln., pomoc społeczna 4,7 mln., (3,5 mil.świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna),ochrona zdrowia 210 000,00 zł (w tym na działalność świetlic środowiskowych 163 000,00 zł.), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 2 miliony zł., bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373 000,00 zł., kultura fizyczna i sport 100 000, 00 zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 miliony zł.  Utworzono rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000,00 zł  oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł. Burmistrz wskazał na możliwość, w razie konieczności, wprowadzania zmian w budżecie, w ciągu roku Wiele inwestycji planowanych jest z udziałem funduszy europejskich, o które gmina ma zamiar intensywnie się starać w 2009r. Po odczytaniu pozytywnych opinii Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada jednogłośnie  przyjęła projekt budżetu.
Uchwały  podjęte również w tym dniu 
-uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008-2011.
-uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  i Miasta Koziegłowy na lata 2008 -2011.
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r.
- uchwała  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego - wydatki majątkowe.
- uchwała w sprawie  zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
-uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
-uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok
-uchwała w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
-uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Koziegłowy.
-uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.
- uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok.
-zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok.
-uchwała dotycząca zmian w statucie GMOPS w Koziegłowach, w związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i Miasta Koziegłowy. Członek OSP, uczestniczący w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez  PSP lub Gminę i Miasto Koziegłowy, od 1 stycznia 2009r, otrzyma ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł za godz.
Na zakończenie Sesji, burmistrz Jacek Ślęczka podziękował za kolejny rok wspólnej działalności i pracy po czym  przedstawił sprawozdanie z wykonanych zadań przez pracowników Urzędu i władz gminy w 2008r. Sesja zakończyła się życzeniami na nadchodzący 2009r. BK


04

STY

2009

2514

razy

czytano