Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór na tworzone od 1 kwietnia 2009r. Stanowisko pracownika socjalnego

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych Word, Exel,
c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
d) doświadczenie pracy w placówkach pomocy społecznej,
e) preferowane swobodna możliwość poruszania się po terenie gminy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- przygotowanie wniosków i realizacja projektów dofinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalfikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
- udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy,

-
współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys (CV)
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe, ewentualne referencje,
- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.).,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

Dokumenty należy składać do dnia 15 marca 2009 r. do godz. 12.00 osobiście, bądź pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) na adres : Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, z dopiskiem '' Oferta pracy – pracownik socjalny”.

(Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. nr 64, poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r., informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl  w zakładce: pomoc społeczna). Kierownik Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach Bożena Strzelecka - Kłopot

16

LUT

2009

1947

razy

czytano

3880/4533

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.