Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rewitalizacja rynku  w Koziegłowach w ramach Priorytetu 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja małe miasta i wsie

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. W ramach projektu  zaplanowane są prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z kostki brukowej granitowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz pracach wykończeniowych. Zmodernizowane zostaną również nawierzchnie dwóch dróg gminnych oraz wykonany zostanie remont istniejącej kanalizacji deszczowej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl  

 
 
 
 
 
 

 

Koziegłowski Rynek zmienia swoje oblicze

Rynek -  serce miasta Koziegłów, po wielu latach starań i zabiegów doczekał się rewitalizacji. W centrum Koziegłów znajduje się czworoboczny rynek z ulicami wybiegającymi z narożników. Jego układ od XIV w. nie uległ znacznym zmianom, różnic można dopatrzeć się  w odnawianych na bieżąco elewacjach budynków i architekturze roślinnej skweru.  Przez wiele lat rynek był miejscem targowym, co powodowało coraz większą jego degradację. Zmiana lokalizacji targowiska stała się początkiem działań w kierunku rewitalizacji rynku.     6 października 2009r. Gmina i Miasto Koziegłowy, na czele z Burmistrzem Jackiem Ślęczką podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach” z konsorcjum firm: Budownictwo Inżynieria Lądowa PPHU „Maksel - Styl”, Budownictwo Inżynieria Lądowa „Maksel - Styl” Sp. z o.o., PUHP „AKWA”, PPUH „Transcom” Sp. z o.o., reprezentowanym przez inż. Leszka Nemś – pełnomocnika konsorcjum. Przekazanie placu budowy odbyło się 12 października 2009r. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Planowane są prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z granitowej kostki brukowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz pracach wykończeniowych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również nawierzchnie dwóch dróg gminnych, okalających rynek od strony północnej i zachodniej oraz wykonany zostanie remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt przyczyni się do uzyskania jednolitego charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku, pozwoli na jego wielofunkcyjne wykorzystanie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Koziegłowski Rynek „nareszcie” otrzymał szansę aby stać się wizytówką naszego miasta i Gminy.  Dzięki staraniom władz Gminy oraz pracowników referatów: promocji i rozwoju oraz gospodarki komunalnej i inwestycji powstał Projekt „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach”, który otrzyma dofinansowanie w wysokości około 1,6 mln zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja małe miasta i wsie

 Całkowita wartość zadania wyniesie około 2,8 mln zł.

Rozpoczęta inwestycja  rewitalizacji rynku realizowana jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą z faktu wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Koziegłów. Przystępując do prac obejmujących swym zasięgiem płytę rynku, Gmina i Miasto Koziegłowy wystąpiła o udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na prace w obiekcie zabytkowym. Realizując postanowienia pozwolenia konserwatorskiego gmina wystąpiła również o pozwolenie na prace archeologiczne. Prace  te rozpoczęły się 2 grudnia i objęły wykonanie wyprzedzających badań w miejscu planowanej fontanny  (wykop sondażowy) Prace przygotowawcze do  rewitalizacji trwały pod nadzorem archeologa do chwili sporządzenia dokumentacji i przekazana Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

Informacji na temat badań udzielał nam mgr Zbigniew Małek z Archeoprojekt Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie„Jeśli chodzi o badania, to odsłonięto południowo-zachodni narożnik kamiennych fundamentów budynku. Mur ma 80cm szerokości i wykonany jest z kamieni wapiennych łączonych zaprawą wapienną. Jest to zapewne podbudowa pod drewnianą konstrukcję ścian i dachu. Budynek mógł mieć nawet około 20x10m, ale to zostanie ostatecznie zweryfikowane po odsłonięciu całości fundamentów. Wstępnie szacuje się że budynek powstał w XIX w. i mógł pełnić funkcję ratusza lub inne związane z handlem. Hipotezy te będzie można potwierdzić dopiero po analizie znalezisk archeologicznych i źródeł historycznych. Na zachód od fundamentów odkryto fragment brukowanej nawierzchni Rynku, wykonaną również z kamieni wapiennych. W trakcie badań stwierdzono także, że teren dookoła istniejącej studni wyłożony był dużymi kamieniami. Były one równo ułożone i dopasowane, prawdopodobnie w celu ułatwienia dostępu do studni. Ponadto zarejestrowano pozostałości starszej budowli drewnianej, w postaci śladów po wbitych słupach drewnianych. Wśród odkrywanych zabytków archeologicznych dominują drobne fragmenty naczyń glinianych, kafli piecowych, fragmenty przedmiotów żelaznych, np. gwoździ, oraz kości zwierzęce”. Leonard Jagoda ze Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Koziegłowy dotarł do  informacji z przeglądu dokumentów archiwalnych. Oryginały dokumentów dotyczących koziegłowskiego ratusza znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi. Akta Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, Anteriora z lat 1807-1866 sygn. 500.

 W grudniu prace przerwano ze względu na złe warunki pogodowe.

 Po 2 miesięcznej przerwie,  w połowie lutego, wznowiono prace  archeologiczne. Pod osłoną zakupionego specjalnie namiotu, archeolog mógł kontynuować badania.

W kwietniu archeolog zakończył badania. Ruszyły więc  prace związane z rewitalizacją rynku. Pod nadzorem archeologicznym odsłonięty został cały fundament należący prawdopodobnie do zabytkowego ratusza. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji.. Projektowo miał on wymiary 27 na 14 m. Okazało się, że jest kilka metrów krótszy. Częściowo zgadza się z projektem, który znamy z archiwum w Łodzi.  Może uda zachować się  zarys ratusza  i wkomponować fundament w rynek, by podkreślał on jego historyczny charakter. Jest  to konsultowane z projektantem. Rewitalizacja Rynku   Rewitalizacja Rynku   Rewitalizacja Rynku   Rewitalizacja Rynku

Rewitalizacja Rynku

    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku  

 Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku  

 Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku    Rewitalizacja Rynku

 

 Rewitalizacja Rynku

 Rewitalizacja Rynku
 

 


 

Gmina i Miasto Koziegłowy
rozpoczęła realizację  projektu pn. .„Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013

Priorytet V „Środowisko”
Działanie 5.3 „ Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”
Całkowity koszt Projektu wynosi 598 312,62 zł z czego 399 789,33 zł finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w Siedlcu Dużym oraz zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających jego ogrzewanie

 

 

Szkoła w Siedlcu Dużym prawie jak  nowa

W Siedlcu Dużym,  realizacja zadania w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii PRS Pn RPO WSL na lata 2007 – 2013.  pn.„Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy”, idzie pełną parą.Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano  instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano kolektory słoneczne. Ściany na parterze są już odnowione i pomalowane. Budynek szkoły jest docieplony, a kolorowe tynki ozdabiają już  większość ścian.  Obecnie trwa przebudowa schodów zewnętrznych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe TERMOBUD z Częstochowy.

 


Całkowity koszt  inwestycji wyniesie około 495 633 zł z czego około 75,35 % kosztów kwalifikowanych finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. BK

 

 Podsumowanie projektu pobierz:/ser/images/luty2010/siedlec%20podsumowanie.pdf

 

 


 

 

 

02

MAJ

2010

6924

razy

czytano

3882/4576

Najnowsze aktualności