Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Absolutorium dla Burmistrza Koziegłów

 

 


30 kwietnia 2009 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 34  Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Głównym tematem porządku obrad Sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu  za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koziegłów. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Wszyscy radni obecni na Sesji tj. 15 osób głosowało za udzieleniem absolutorium.
Podczas Sesji odbyła się również prezentacja Zespołu Szkół w Koziegłowach, którą przedstawiła dyrektor Joanna Lula. W tym dniu Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwały:
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koziegłówkach oznaczonej nr ewidencyjnym 21/29 o pow. 0,0006 ha stanowiącej własność Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 5153/98 i KW Nr 68193 zabudowanej stacją transformatorową stanowiącą własność ENION S.A. Zakładu Energetycznego Częstochowa na rzecz Zakładu Energetycznego Częstochowa SA w celu realizacji zadań statutowych.
- w sprawie  zmian w budżecie, w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące  do sektora finansów publicznych
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
Podjęta została również uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.

04

MAJ

2009

1553

razy

czytano

3778/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.