Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

44 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 44 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

zwołuję

na dzień  29 kwietnia   2010 r. o godz. 15,oo

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 44 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości .
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wakacyjna szkoła nauki jazdy”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 292/XXXI/2006  z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Koziegłowy, zmienionej Uchwałą Nr 317/XXXV/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 czerwca 2009 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok Nr 350/XL/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
10.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy i Miasta Koziegłowy  za 2009 rok  oraz podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium:
1)   przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie sprawozdania ,
3)   opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz  wniosek w sprawie absolutorium ,
4)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium 5)   opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku  w sprawie absolutorium,
6)   dyskusja,
7)   podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania burmistrza i absolutorium.
11.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.  Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13.  Interpelacje i zapytania radnych.  
14.  Wolne wnioski.
15.  Zakończenie obrad  44 Sesji.


27

KWI

2010

1671

razy

czytano

3668/4594

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.