Strategia

Miasta i Gminy Koziegłowy

 

 

 

Koziegłowy, wrzesień 2000 r.

 

Zawartość dokumentu:

Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju                                                                                                                                        3

Podmioty rozwoju lokalnego                                                                                                                                                                        8

Trendy w otoczeniu i konieczności strategiczne                                                                                                                                          10

Wizja rozwoju gminy                                                                                                                                                                                   12

Czynniki strategiczne SWOT                                                                                                                                                                      13

Wnioski z analizy strategicznej                                                                                                                                                                    16

Założenia strategii rozwoju                                                                                                                                                                          19

Cele ogólne                                                                                                                                                                                                  20

Kierunki i pomysły realizacji celów                                                                                                                                                              23

Wybrane projekty                                                                                                                                                                                       28

Aneksy                                                                                                                                                                                                        37

 


Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy

 

Gmina Koziegłowy położona jest w południowej części Polski, administracyjnie przynależąc do województwa śląskiego. Od wschodu graniczy z Jurą Krakowsko-Częstochowską, której znaczne tereny tworzą obecnie Park Krajobrazowy, a przyszłości prawdopodobnie Jurajski Park Narodowy. W odległości 25 km na północ leży Częstochowa, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy i usługowy z Jasną Górą - miejscem odwiedzanym rocznie przez ponad 6 mln pielgrzymów z kraju i zagranicy. Podobna odległość w kierunku południowym dzieli gminę Koziegłowy od granic Aglomeracji Górnośląskiej, miejsca życia prawie 3 mln ludzi, jednego z największych skupisk działalności gospodarczej w Polsce.

Powierzchnia gminy wynosi 161,2 km2 , co pozwala zaliczyć ją do największych gmin województwa. Aktualnie prawie 75 % powierzchni stanowią użytki rolne, zaś ok. 20 % to lasy. Warunki glebowe w gminie można określić jako przeciętne. Pod terenami należącymi do  Koziegłów znajdują się znaczące zasoby wód mineralnych, które stanowią podstawę dla działalności kilku prężnie rozwijających się przedsiębiorstw.

                Gmina Koziegłowy liczy 14 900 mieszkańców, w tym w mieście Koziegłowy mieszka ok. 2500 osób. Zarówno saldo migracji, jak i przyrost naturalny jest ujemny, co powoduje zmniejszanie się liczby mieszkańców i niekorzystnie wpływać może na przyszłość gminy. Aktualnie na jej terenie znajduje się 12 szkół podstawowych, 2 gimnazja i liceum ogólnokształcące. Część szkół podstawowych na terenach wiejskich nie posiada jednak wystarczającej liczby uczniów i w najbliższym czasie z ekonomicznych względów rozważa się ich zamknięcie.

Prawie 8200 osób jest w wieku produkcyjnym, stanowiąc podstawowe zaplecze dla ok. 1400 małych przedsiębiorstw. Dominującą branżą jest produkcja sztucznych choinek, wieńców i kwiatów. Tradycje produkcji wyrobów z wiór osikowych w ramach rękodzieła ludowego warte są podtrzymania, szczególnie iż cieszą się zainteresowaniem nabywców zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

                Diagnoza sytuacji strategicznej gminy wymaga zidentyfikowania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, czyli okoliczności które są podstawą dla wskazania czynników strategicznych wpływających na  proces jej rozwoju. Pełny zbiór uwarunkowań dla gminy Koziegłowy przedstawia się następująco:

Tabela 1. Uwarunkowania wewnętrzne

Funkcja

Czynnik

Oświata

Wystarczająca ilość szkół

Rozbudowana siec placówek oświatowych

Dwa gimnazja

Liceum ogólnokształcące

Dostęp do internetu

Brak budynku gimnazjum

Zbyt wiele szkół małych i nie w pełni wykorzystanych

Nie doinwestowane szkoły wiejskie

Brak zajęć pozalekcyjnych

Zmniejszająca się liczba uczniów

Ochrona środowiska

Czyste powietrze

Rezerwat cisów, pomniki przyrody

Zasoby wody mineralnej

Lasy i runo leśne

Zabytki przyrody 

Nie oczyszczone ścieki

Problemy niskiej emisji spalin

Napływ zewnętrznych zanieczyszczeń

Zasoby o użyteczności gospodarczej

Zasoby wody

Kruszywa budowlane

Rudy metali molibdenu, wolframu i miedzi

Grunty rolne klasy III i IV

Drogi, mosty, skrzyżowania

Droga szybkiego ruchu

Dostęp do autostrady

Dostępność komunikacyjna

Skrzyżowanie ze światłami

Stacje benzynowe

Wzrost zatłoczenia ulic

Zły stan nawierzchni

Brak chodników

Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków

Powszechne i wystarczające zaopatrzenie w wodę

Rozpraszanie zabudowy powodujące wzrost kosztów uzbrojenia

Brak wodociągów w niektórych sołectwach gminy

Oczyszczalnia w Rzeniszowie

Brak kanalizacji w większości sołectw gminy

Brak systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Zagrożenie skażenia cennych zasobów wód

Wysypiska, recycling

Dzikie składowiska odpadów

Brak systemu utylizacji odpadów i wykorzystywania surowców wtórnych

Gazyfikacja i ciepłownictwo

Przebieg nitki gazu

Indywidualne pozyskiwanie energii przez właścicieli domów jednorodzinnych

Brak pełnej gazyfikacji

Rekreacja i turystyka

Tereny dla działalności rekreacyjnej

Położenie na skraju Jury

Potencjał agroturystyczny

Baza noclegowa (ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy, motel)

Niewytyczone szlaki turystyczne

Niedostatecznie duża i różnorodna baza noclegowa

Brak infrastruktury turystycznej (pola namiotowe, kempingi)

Brak odpowiedniej działalności gastronomicznej

Brak kontaktów z pośrednikami na rynku usług turystycznych

Polityka przestrzenna

Duża powierzchnia gminy

Rezerwy terenu  dla różnych funkcji

Możliwości zwiększenia intensywności zabudowy

Brak przygotowanych terenów dla inwestorów

Rozdrobnienie własności

Nie zawsze dostosowana do otoczenia zabudowa mieszkaniowa

Niewykorzystany i zaniedbany rynek

Niewykorzystane lokalizacje

Środowisko biznesu

Duża przedsiębiorczość mieszkańców

Podaż energii elektrycznej

Dobrze postrzegany wizerunek gospodarczy

Filie banków

Ograniczona podaż przygotowanych inwestycyjnie nieruchomości

Brak instytucji zrzeszających przedsiębiorców

Niewystarczająca działalność promocyjna

Kultura

Tożsamość lokalna

Obiekty zabytkowe

Amfiteatr

Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury

Uboga, nie urozmaicona oferta imprez

Sport

Zainteresowanie mieszkańców uprawianiem sportu

Warunki dla wędkarstwa

Brak obiektów sportowych (hali, basenu, kortu, boiska, ścieżki rowerowe)

Gospodarka

Tradycje wyrobów rękodzielniczych z wiór osikowych

Wyspecjalizowane zasoby ludzkie dla branży obuwniczej, włókiennictwa, drobnej wytwórczości

Wysoka aktywność zawodowa mieszkańców

Przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców

Względnie niskie bezrobocie

Niewielka odległość od Aglomeracji Górnośląskiej – potencjalnego rynku zbytu

Instytucje

Wyspecjalizowane służby ratownictwa drogowego

Współpraca

Przynależność do Związku Gmin Jurajskich

Współdziałanie gmin w powiecie

Niekorzystny wpływ decyzji sąsiednich gmin

Rolnictwo

Dobra jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Zmeliorowane tereny

Świadomość konieczności zmian

Przewaga niewielkich gospodarstw

Brak instytucji zrzeszających rolników

Infrastruktura społeczna

Wzrastający popyt na mieszkania dla ludzi młodych

 

Tabela 2. Uwarunkowania zewnętrzne

Rodzaj oddziaływania

Czynnik

Warunki polityczne

Deklaracja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Strategia rozwoju województwa śląskiego

Integracja gmin powiatu myszkowskiego

Peryferyjność powiatu myszkowskiego w Województwie Śląskim

Warunki prawne

Regulacje prawne wspierające opłacalność działalności rolniczej

Warunki ekonomiczne

Restrukturyzacja gospodarki polskiej

Restrukturyzacja rolnictwa

Instytucje wspierające inicjatywy lokalne

Fundusze preakcesyjne

Środki pomocowe krajowe i zagraniczne

Upadek dużych przedsiębiorstw w sąsiednich miastach

Warunki społeczne

Przyciąganie zasobów ludzkich przez potencjał gospodarczy większych miast

Warunki demograficzne

Zmniejszający się przyrost naturalny

Warunki ekologiczne

Polityka proekologiczna państwa

Możliwość pozyskania środków na inwestycje wspierające ochronę środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie wód

Warunki technologiczne

Osiągnięcia naukowe w dziedzinach unowocześniania produkcji rolnej

Imprezy targowe i wystawy

Gospodarowanie

Dominująca liczba małych i średnich przedsiębiorców w gospodarce kraju 

Odchodzenie od działalności rolniczej

Różnicowanie się struktury gospodarczej, rozwój sektora usług

Zainteresowanie inwestorów terenami przy drodze krajowej

Rolnictwo

Sąsiedztwo Aglomeracji, dużego rynku zbytu dla produktów rolnych

Turystyka

Zainteresowanie turystyką rowerową

Zainteresowanie agroturystyką

Zbiorniki wodne w Poraju i Przeczycach

Konkurencja turystyczna Beskidów i kierunku południowego dla mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej

 


Podmioty rozwoju lokalnego

 

Przyszłość gminy jest konsekwencją zachowań różnych jej użytkowników. Najważniejszym podmiotem gminy są jej mieszkańcy, którzy tworząc wspólnotę samorządową określają realia lokalne. Wybierane przez nich władze decydują zarówno o sprawach bieżących jak i długookresowych.  Rada Gminy uchwala strategie rozwoju, tym samym wyznaczając kierunki działań, zbiór projektów i zasady ich finansowania.  Pozostałe podmioty wewnętrzne  w swej działalności dostosowują się do wyborów strategicznych.

Zbiór użytkowników gminy Koziegłowy określony został na podstawie rezultatów spotkania z lokalnymi liderami rozwoju, które odbyło się w maju 2000 r. Zakres kompetencji podmiotów w procesie kształtowania przyszłości gminy został uzupełniony o wnioski z przeprowadzonego na tym spotkaniu badania ankietowego pt. „Moja gmina Koziegłowy – refleksje do strategii” (wyniki ankiety w Aneksie) i przedstawia się następująco: 

 

Tabela 3. Podmioty wewnętrzne gminy Koziegłowy

Podmioty

Kompetencje w procesie kształtowania przyszłości

Mieszkańcy

·           wybierają władze samorządowe

·           mogą tworzyć organizacje społeczne

Władze gminy, sołtysi

·           zarządzają funkcjonowaniem gminy

·           tworzą i wdrażają strategię rozwoju

Szkoły, placówki oświatowe

·           podnoszą wartość zasobów ludzkich

·           wpływają na jakość życia mieszkańców

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury

·           wpływa na jakość życia mieszkańców

·           współtworzy wizerunek kulturalny gminy

Kluby sportowe

·           wpływają na jakość życia mieszkańców

Przedsiębiorcy

·           tworzą profil gospodarczy

·           współtworzą wizerunek gospodarczy gminy

·           tworzą miejsca pracy

Rolnicy

·           tworzą profil gospodarczy

 

Realia funkcjonowania gminy uwzględniać muszą także zachowania podmiotów zewnętrznych. Ich zbiór wynika zarówno z cech i rodzaju zasobów lokalnych jak i działań użytkowników wewnętrznych wchodzących w interakcje gospodarcze, kulturalne, edukacyjne, itp. W ramach procesu formułowania strategii uwzględnienie ich zachowań jest  istotne, gdyż to one stanowią przede wszystkim o ekonomicznym sensie istnienia gminy. Jednocześnie,  wpływ władz lokalnych na działalność tego rodzaju podmiotów jest ograniczony.  

 Lista podmiotów zewnętrznych powstała na podstawie opinii aktorów lokalnych wskazujących na powiązania występujące w realizacji funkcji gminy oraz obszary w których oczekuje ona wsparcia lub współpracy. Jej uzupełnieniem są podmioty posiadające kompetencje ponadlokalne.

 

Tabela 4. Podmioty otoczenia gminy Koziegłowy

Podmioty otoczenia

Znaczenie w procesie kształtowania przyszłości

Władze powiatowe

·           partner dla projektów

Władze wojewódzkie i regionalne

·           partner dla projektów

·           współfinansowanie działań, projektów

Władze centralne

·           tworzenie podstaw działalności gospodarczej

·           polityka rolna i celna

Inne gminy

·           partner dla działań i projektów

Inwestorzy zewnętrzni

·           tworzenie nowych miejsc pracy

·           dochody dla budżetu gminy

·           tworzenie wizerunku gospodarczego

Instytucje dysonujące środkami pomocowymi

·           współfinansowanie działań, projektów

Nadleśnictwo

·           zmiana funkcji terenów poprzez zalesianie nieużytków

Instytucje edukacyjne

·           dokształcanie i przekwalifikowania zawodowe,

·           podnoszenie wartości zasobów ludzkich

Samorząd gospodarczy i zawodowy

·           integracja środowisk zawodowych

Ludność spoza gminy

·           potencjalni mieszkańcy

·           potencjalni odbiorcy usług rekreacyjnych

 
Trendy w otoczeniu i konieczności strategiczne

 

Przyszłość Miasta i Gminy Koziegłowy wyznaczają zarówno przewidywane zmiany czynników jej otoczenia, jak i przedsięwzięcia podejmowane przez członków społeczności lokalnej. Motywem przekształceń są przede wszystkim konieczności strategiczne, będące zbiorem działań, których podejmowanie jest niezbędnym elementem funkcjonowania gminy. Wynikają w pierwszej kolejności z wyznaczonych w ustawie kompetencji gminnego samorządu terytorialnego, uzupełnionych o przedsięwzięcia postrzegane przez społeczność lokalną, jako warunek jej dalszego dobrego funkcjonowania.

                Wśród wielu trendów opisujących przyszłe realia funkcjonowania gminy Koziegłowy za najważniejszy należy uznać upadek rolnictwa. Rolnictwo w Polsce wymaga poważnej restrukturyzacji. Konieczność zmian jest wynikiem wieloletnich zaniedbań oraz struktury agrarnej odziedziczonej po poprzednim ustroju. Do najważniejszych problemów rolnictwa należy rozdrobnienie gruntów, będące przyczyną  niskiej wydajności, a w konsekwencji małej opłacalności produkcji. Na przyszłość rolnictwa składają się przede wszystkim poczynania władz centralnych. W ramach polityki rolnej państwa należy zadbać o stworzenie prawnych warunków koncentracji działalności rolnej oraz wspieranie zorientowane na poprawę opłacalności produkcji. Tempo przemian przyspiesza deklaracja przystąpienia Polski do UE. Przyszłością dla rolnictwa w Koziegłowach jest koncentracja produkcji rolnej. Szansą podtrzymania rolnictwa może być powstawanie dużych gospodarstw, mogące podjąć konkurencję z rolnikami z innych części kraju i zagranicy. Nieunikniony wydaje się być upadek gospodarstw małych i konieczność przekwalifikowań ich właścicieli.

Do znaczących wyznaczników przyszłości  gminy należy fakt dominacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski. Sektor ten tworzy znaczą część miejsc pracy i będzie (zgodnie z deklaracjami przedstawicieli władz) przedmiotem wspierania polityki gospodarczej państwa. Przestrzeni gospodarcza gminy Koziegłowy wypełniona jest wyłącznie przez firmy małe i średnie. Szansą dla nich jest zarówno rozwój dotychczasowej działalności (marka producentów sztucznych choinek), jak i tworzenie sieci kooperacyjnych z dużymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w sąsiednich obszarach aglomeracyjnych. Gospodarka śląska jest jednak ciągle w trakcie procesu restrukturyzacji i nie do końca ukształtowany został profil gospodarczy regionu, stad konieczność odłożenia w czasie konkretnych decyzji dotyczących orientacji branżowej lokalnych firm .

Wart uwzględnienia dla przyszłych realiów funkcjonowania gminy jest wzrost  znaczenia drogi krajowej (dawna droga nr 1). W najbliższych latach spodziewane jest   nasilenie  ruchu samochodowego, wynikające ze wzrostu powiązań gospodarczych wewnątrz kraju, jak i z gospodarką europejską. Planowana budowa autostrad przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej wielu regionów, powodując wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów obszarami położonymi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. W Koziegłowach należy spodziewać się zainteresowania lokalizacją filii dużych przedsiębiorstw zorientowanych na działalność na obszarach aglomeracyjnych województwa śląskiego. Inwestorzy poszukiwać będą terenów o dużej powierzchni, umożliwiających lokalizację działalności terenochłonnej  i raczej niewymagającej  specjalistycznych kadr.

Obecnie do najcenniejszych zasobów naturalnych gminy Koziegłowy należą złoża wody mineralnej. Ich wielkość stwarza szanse wieloletniego wykorzystania gospodarczego. Wysoka wartość zasobów wód podziemnych wynika z ich walorów smakowych oraz faktu ich rzadkości. Spodziewane korzyści gospodarcze uzasadniają przede wszystkim rozmiary rynku zbytu mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, zlokalizowanej na terenach, które utraciły naturalne możliwości pozyskiwania wody w wyniku działalności górniczej. Wodę do miast dostarcza się z dużych odległości, wymagającą uzdatniania, co powoduje iż traci wiele ze swoich walorów smakowych. Wrastający popyt na wodę dobrej jakości dla celów spożywczych wydaje się być pewnym przez wiele lat.

                Przestawione powyżej tendencje i konieczności wynikają z prognozowanych zmian otoczenia i reakcji na ich wystąpienie podmiotów lokalnych. Nie obejmują wszystkich trendów, których oddziaływanie będzie miało wpływ na realia życia i pracy w Koziegłowach, lecz starają się wskazać najważniejsze kierunki przeobrażeń. Ich użyteczność przejawia  się w zidentyfikowaniu zbioru czynników otoczenia potrzebnych na etapie analizy SWOT. 

 


Wizja rozwoju gminy

 

Rozważając przyszłą pożądaną sytuację gminy sformułowano wizję rozwoju, opartą przede wszystkim na opinii mieszkańców wyrażonej podczas badania ankietowego pt.: „Moja gmina Koziegłowy – refleksje do strategii”, która zawiera poglądy na przyszłe warunki życia w Koziegłowach. U jej podstaw leży założenie o konieczności uwzględnienia zasad zintegrowanego rozwoju gminy i koordynowaniu różnych działalności i funkcji, w tym zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń mieszkańców.

 

 

                Na wizję rozwoju gminy Koziegłowy składają się następujące elementy: 

 

·           gmina stanie się atrakcyjnym miejscem życia, w którym jednostka będzie miała możliwość samorealizacji w ramach swoich umiejętności i uzdolnień, jednocześnie mając zapewniony wysoki standard usług w dziedzinie jakości życia,  

·           gmina będzie miejscem pracy ludzi przedsiębiorczych, którym umożliwiać się będzie dobry start i rozwój poprzez inicjatywy samorządu lokalnego oraz współpracę w ramach struktur powiatowych i regionalnych, 

·           gmina będzie siedzibą małych firm produkcyjnych, tworzących lokalny wizerunek gospodarczy i mających udział w sieciach  kooperacyjnych dużych firm regionu.

·           gminą utrzyma orientację rolniczą, opartą o nowoczesne formy produkcji i organizacji tej działalności gospodarczej,

·           gmina będzie znanym miejscem produkcji choinek i sztucznych kwiatów, sprzedawanych w kraju i za granicą.


Czynniki strategiczne SWOT

 

                Czynniki strategiczne do analizy SWOT zostały zidentyfikowane na podstawie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, określających sytuację strategiczną gminy Koziegłowy. Dla potrzeb analizy strategicznej wybrano te, które generują oddziaływanie ważne dla realizacji zamierzeń wyznaczonych w wizji rozwoju. Kryterium ich doboru jest stwierdzenie, iż posiadają siłę oddziaływania na inne czynniki bądź zjawiska przyczyniające się do kształtowania przyszłości gminy. Można wskazać cztery ich grupy:  

SIŁY:

1.        Zaradność i pomysłowość mieszkańców

2.        Wystarczające zaspokojenie potrzeb w dziedzinie szkolnictwa podstawowego

3.        Funkcjonowanie dwóch gimnazjów

4.        Funkcjonowanie liceum

5.        Projekt zagospodarowania rynku

6.        Duża powierzchnia gminy

7.        Rezerwy terenu dla różnych funkcji

8.        Zmeliorowane tereny

9.        Posiadanie warunków dla tworzenia przestrzeni rezydencjalnych

10.     Duża powierzchnia użytków rolnych

11.     Przebieg krajowej drogi ekspresowej

12.     Najlepsza w powiecie dostępność komunikacyjna

13.     Skrzyżowanie z drogą krajową wyposażone w światła sygnalizacyjne

14.     Oczyszczalnia ścieków w Rzeniszowie

15.     Koncepcja rozwiązania problemów wodno-ściekowych

16.     Przebieg linii gazowej

17.     Zadowalająca liczba placówek służby zdrowia

18.     Istnienie zasobów wody mineralnej

19.     Duża przedsiębiorczość mieszkańców

20.     Dobra kondycja finansowa lokalnych przedsiębiorstw

21.     Dobrze postrzegany wizerunek gospodarczy

22.     Funkcjonowanie kilku dużych gospodarstw rolnych

23.     Funkcjonowanie firm przetwórstwa rolnego

24.     Niskie bezrobocie

25.     Tradycje targowe

26.     Znacząca powierzchnia obszarów leśnych

27.     Istnienie amfiteatru

28.     Działalność MGOPK

29.     Tradycje wyrobów rękodzielniczych z wiór osikowych

30.     Potencjał agroturystyczny

31.     Baza noclegowa

32.     Wyspecjalizowane służby dla obsługi ruchu drogowego

33.     Dobra współpraca z gminami w powiecie

Słabości:

1.        Ujemny przyrost naturalny

2.        Ujemne saldo migracji

3.        Zbyt wiele szkół małych i nie w pełni wykorzystanych

4.        Brak budynku gimnazjum

5.        Mała ilość zajęć pozalekcyjnych

6.        Brak systemu edukacyjnego stwarzającego możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych

7.        Nie zawsze dostosowana do otoczenia zabudowa mieszkaniowa

8.        Nie wykorzystany rynek

9.        Rozpraszanie zabudowy powodujące wzrost kosztów uzbrajania

10.     Rozdrobnienie własności rolnej

11.     Brak wodociągów na niektórych obszarach gminy

12.     Brak kanalizacji

13.     Dzikie składowiska odpadów

14.     Brak utylizacji i segregowania odpadów

15.     Problemy niskiej emisji

16.     Brak zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków

17.     Brak instytucji zrzeszających przedsiębiorców

18.     Małe gospodarstwa rolne

19.     Mało gospodarstw o dużej produkcji towarowej

20.     Wzrost powierzchni nie uprawianych

21.     Brak instytucji zrzeszających rolników

22.     Niechęć rolników do wspólnych inicjatyw

23.     Wzrastający popyt na mieszkania dla ludzi młodych

24.     Uboga i nie urozmaicona oferta imprez kulturalnych

25.     Brak wyznaczonych szlaków turystycznych

26.     Brak obiektów sportowych

27.     Brak ścieżek rowerowych

28.     Brak odpowiedniej działalności gastronomicznej

29.     Brak wystarczającej działalności promocyjnej

30.     Rozdrobnienie środków budżetowych pomiędzy sołectwa

Szanse:

1.        Deklaracja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

2.        Możliwość pozyskania środków pomocowych krajowych i zagranicznych

3.        Tendencje deglomeracyjne w społeczeństwie polskim

4.        Konsumpcyjny styl życia

5.        Wzrost znaczenia kryteriów ekologicznych

6.        Możliwość pozyskania środków na inwestycje wspierające ochronę środowiska

7.        Rozwój sektora usług

8.        Możliwość zalesiania nieużytków

9.        Organizacja szkoleń, kursów, przekwalifikowań przez wyspecjalizowane instytucje

10.     Możliwość stworzenia lokalnej marki wyrobów

11.     Zainteresowanie inwestorów tworzeniem firm na obszarze gminy

12.     Zainteresowanie turystyką rowerową

Zagrożenia:

1.        Polityka rolna państwa

2.        Polityka celna państwa

3.        Upadek tradycyjnych branż przemysłowych

4.        Brak popytu na grunty rolne

5.        Przyciąganie zasobów ludzkich przez potencjał większych miast

6.        Polaryzacja ekonomiczna społeczeństwa

7.        Zmniejszający się przyrost naturalny

8.        Partykularyzm liderów gospodarczych

9.        Peryferyjność postrzegania gminy przez władze regionalne

10.     Niekorzystny wpływ decyzji strategicznych Myszkowa


Wnioski z analizy strategicznej

 

                W oparciu o wyodrębnione w poprzednim punkcie czynniki przeprowadzono analizę strategiczną metodą tworzenia macierzy TOWS i SWOT. Jej rezultatem jest stwierdzenie, iż strategia rozwoju gminy Koziegłowy jest strategią agresywno-konkurencyjną. Ocena ta jest rezultatem przewagi merytorycznej ważności sił i szans nad innymi kombinacjami czynników strategicznych, w tym wpływami słabości i zagrożeń. 

                Cecha strategii agresywnych jest szybki i dynamiczny rozwój analizowanej gminy, oparty o potencjał własnych sił wzmocniony pojawiającymi się szansami w otoczeniu. Argumentem do aktywnego działania gminy jest fakt, iż posiadane przez nią zasoby są uznane za wartościowe na rynku produktów miejskich. Jednocześnie zachowania podmiotów otoczenia sprzyjają użytkowaniu tych zasobów, przyczyniając się do realizacji zamierzeń zorientowanych na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

                Ze strategią  konkurencyjną gminy mamy do czynienie wówczas, gdy spośród relacji grup czynników strategicznych za najważniejsze uznać należy wzajemne oddziaływanie  słabości i szans. Działania składające się na realizację strategii powinny w tym przypadku przede wszystkim koncentrować się na pokonywaniu słabości, stanowiących bariery rozwoju gminy i przeszkody do wykorzystania nadarzających się szans.

                Strategia agresywno-konkurencyjna dla gminy Koziegłowy oznacza, iż zachowania podmiotów otoczenia gminy generują zbiór szans, stanowiących dobre warunki dla realizacji wizji. Z punktu widzenia potrzeb mieszkańców podmioty otoczenia przejawiają pożądane oddziaływanie, a zawartość zbioru szans odpowiada w znacznym stopniu potrzebom wynikającym z wizji. Jednocześnie gmina posiada siły, na które składają się zarówno cechy zasobów (np. przedsiębiorczość mieszkańców), jak i zachowania użytkowników gminy. Barierą rozwoju są jednak słabości, z jednej strony uniemożliwiające wykorzystanie szans z otoczenia, (np. pozwalające na podejmowanie przedsięwzięć pożądanych przez podmioty zewnętrzne), z drugiej zaś, obniżające relatywną wartość sił.

                Dla potrzeb tworzenia strategii można wskazać zbiór czynników motorycznych, czyli takich, których siła oddziaływania na inne czynniki jest największa i tym samym mogą one być podstawowym elementem sprawczym w procesie realizacji celów.

Szansami motorycznymi gminy Koziegłowy są:

·          wzrost znaczenia kryteriów ekologicznych,

·          deklaracja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

·          tendencje deglomeracyjne w społeczeństwie polskim,

·          możliwość pozyskania środków na inwestycje wspierające ochronę środowiska,

·          zainteresowanie inwestorów tworzeniem firm na obszarze gminy.

Wynikają one z cech społeczeństwa polskiego, zachowania władz centralnych i instytucji przez nie powołanych oraz podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, doceniających korzyści lokalizacyjne terenów należących do gminy Koziegłowy. Można stwierdzić, iż mają one charakter długookresowy, w związku z tym mogą stanowić podstawę do dla przedsięwzięć lokalnych. Możliwość skorzystania gminy z szansy jaką jest deklaracja przystąpienia do Unii Europejskiej wymaga współpracy z innymi gminami powiatu i regionu. Odmiennie przedstawia się możliwość wykorzystania szansy, jaką jest zainteresowanie inwestorów tworzeniem firm, gdyż gminy konkurują ze sobą o pozyskanie inwestora  i wiele z inicjatyw w tej dziedzinie ma charakter wyłącznie lokalny. Przyszłością tendencji gospodarczych i kształtowania warunków życia ludzi będzie z pewnością rosnące znaczenie kryteriów ekologicznych, tak w Polsce jak i na całym świecie, z którym ściśle związane jest występowanie procesów deglomeracyjnych i wzrost zainteresowania życiem na obszarach peryferyjnych dużych miast.

                Siłami motorycznymi gminy Koziegłowy są:

·          duża przedsiębiorczość mieszkańców,

·          zaradność i pomysłowość mieszkańców,

·          rezerwy terenu dla różnych funkcji,

·          funkcjonowanie kilku dużych gospodarstw rolnych,

·          funkcjonowanie firm przetwórstwa rolnego.

Czynniki te postrzegane są aktualnie jako podstawa dla  tworzenia pożądanych warunków rozwoju gminy. Duża przedsiębiorczość oraz zaradność i pomysłowość mieszkańców mają charakter wartości, których znaczenia postrzegać należy w dłuższym okresie czasu i tak też rozważać zarówno ich wykorzystanie, jak i możliwości wpływania na ich zmianę. Rezerwy terenu dla różnych funkcji wynikają z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i należą do zbioru sił tylko do czasu wykorzystania ich jako miejsca lokalizacji   działalności. Od tego momentu bowiem obecność tych właśnie firm powinny stać się siłami strategicznymi gminy. Znaczenie dużych gospodarstw rolnych i działających firm przetwórstwa rolnego traktować należy jako potencjał dla tworzenia nowego charakteru lokalnej produkcji rolnej.  

 

                Do słabości motorycznych gminy Koziegłowy należą:

·          brak systemu edukacyjnego stwarzającego możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych,

·          rozdrobnienie własności,

·          brak zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków,

·          brak instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

Czynniki te stanowią zbiór barier w procesie rozwoju stając się przyczyną jego hamowania. Brak systemu edukacyjnego stwarzającego możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych uniemożliwia płynność na rynku pracy, jednocześnie czyniąc lokalne zasoby ludzkie mniej atrakcyjnymi. Rozdrobnienie własności stanowi przeszkodę w użytkowaniu terenu, co uniemożliwia w praktyce efektywne gospodarowanie zasobami przestrzeni i jej funkcjonalne wykorzystanie. Standard jakości życia obniżony jest przez brak zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków, który może już w niedalekiej przyszłości ograniczyć napływ zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów. Istotną barierą rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się być brak w Koziegłowach instytucji zrzeszającej przedsiębiorców. Mogłaby ona przyczyniać się do tworzenia lokalnej marki, wzbogacać wiedzę o rynku i konkurencji, integrować firmy i stanowić formę obrony przed niepożądanymi działaniami władz.

Realia przyszłości kształtują także zagrożenia motoryczne, przed wpływem których trudno jest się uchronić. W Koziegłowach należą do nich polityka rolna i polityka celna prowadzona przez władze państwowe, będąca poza bezpośrednimi możliwościami oddziaływania lokalnych środowisk. Większe szanse na zniwelowanie skutków daje zagrożenie, jakim jest przyciąganie zasobów ludzkich przez potencjał większych miast, ponieważ władze gminy mogą podejmować działania zmierzające do zmniejszania migracji mieszkańców, w szczególności zaś powstrzymujące ucieczkę ludzi młodych, dobrze wykształconych. Najwięcej możliwości powstrzymania negatywnych skutków oddziaływania dotyczy zagrożenia skutkami decyzji władz miasta Myszkowa o stworzeniu nowego profilu gospodarczego miasta, niekorzystnego dla mieszkańców gminy Koziegłowy. Forma obrony polega może między innymi na zacieśnianiu współpracy gmin powiatu i wzajemnym uznawaniu swoich racji i potrzeb.


Założenia strategii rozwoju:

 

·          Tworzenie małych i średnich firm przez mieszkańców oraz obecność dużych inwestorów, wykorzystujących korzyści znacznej powierzchni gminy i jej dostępność komunikacyjną.

·          Zahamowanie trendów migracyjnych oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców, zapewnione poprzez wysoką jakość życia, będącą rezultatem ponadprzeciętnego standardu usług edukacyjnych, dobrze funkcjonujących placówek służby zdrowia, atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz aktywnie działającego zaplecza sportowo – rekreacyjnego.

·          Rolnictwo zorganizowane w formie kilkunastu dużych gospodarstw towarowych oraz kilku grup producenckich. Duże gospodarstwa powstaną w wyniku komasacji gruntów przez indywidualnych właścicieli, produkujących żywność wysokiej jakości, przeznaczoną na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne. Stworzenie grup producenckich będzie rezultatem zrzeszenia średnich gospodarstw rolnych.

Uzupełnieniem działalności rolniczej będą wyspecjalizowane firmy przetwórstwa rolno-spożywczego o zasięgu ponadlokalnym.

 

 

Struktura rynku pracy przedstawiać się będzie w przybliżeniu następująco:

·          50 % zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, tworzonych przede wszystkim przez mieszkańców,

·          20 % zatrudnienia w działalnościach tworzonych przez dużych inwestorów,

·          10 % zatrudnienia w rolnictwie,

·          20 % zatrudnienia w usługach nierynkowych oraz poza gminą.

 

 


Cele ogólne

 

Przyszłość zapisana w wizji rozwoju gminy Koziegłowy zakłada realizację następujących celów: 

 

Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw.

 

                Przyszłość gospodarcza gminy opierać się będzie na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw działających w sferze produkcji. Właściciele firm rekrutować się będą  przede wszystkim spośród mieszkańców, których zaradność i pomysłowość wydają się być szczególnie cennym potencjałem gospodarczym.

 

Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw.

 

                Rozwój działalności gospodarczej powinien uwzględniać funkcjonowanie na terenie gminy konkurencyjnych przedsiębiorstw, których produkty są już od lat znane na rynku. Wzrost zasięgu ich rynków zbytu daje szanse na tworzenie nowych miejsc pracy, zasobność mieszkańców i wpływy do budżetu gminy.

 

Lokalizacja na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw.

 

                Dostępność komunikacyjna gminy generuje szczególnie dobre korzyści lokalizacji dla filii dużych przedsiębiorstw poszukujących miejsca dla terenochłonnych działalności.  Zainteresowanie firm gminą Koziegłowy wynika z ich orientacji na rynek zbytu obszarów aglomeracyjnych województwa śląskiego. Przedmiotem poszukiwań staną się obszary przede wszystkim pod działalność hurtowni, magazynów, miejsc przeładunku, itp.

 

Zahamowanie migracji mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

 

                Utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji przyczyniają się do starzenia się społeczności lokalnej i zmniejszania się liczby mieszkańców.  Zatrzymanie procesu migracji wymaga stworzenia atrakcyjnych warunków życia, na które składałyby się sytuacja na rynku pracy oraz dobre funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, służby zdrowia, itp.

 

Przyciągniecie nowych mieszkańców.

 

                Siłą gminy są zasoby jej przestrzeni z których część stanowić może potencjał dla tworzenia przestrzeni rezydencjalnych. Procesy deglomeracyjne obejmujące swym zasięgiem także obszary aglomeracyjne województwa śląskiego mogą stanowić szansę dla włączenia w społeczność lokalną Koziegłów nowych, zamożnych mieszkańców regionu.

 

Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych.

 

                Jednym z najważniejszych wyznaczników jakości życia jest liczba i cechy instytucji edukacyjnych oraz charakter ich działalności. Wysoki poziom kształcenia zapewnić powinien nie tylko pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców, ale także umożliwić dalsze kształcenia poza gminą. Różnorodność oferty edukacyjnej przyczyniać się też powinna przede wszystkim do podnoszenia wartości lokalnych zasobów pracy.

 

Dobre funkcjonowanie placówek służby zdrowia.

 

                Zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców wymaga dobrej dostępności do placówek służby zdrowia. Organizacja ich funkcjonowania oraz jakość usług odpowiadać powinny standardom europejskim.

 

Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej.

 

                Jednym z warunków powstrzymania migracji młodych mieszkańców jest zapewnieni im ciekawych form spędzania czasu wolnego. Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej wymaga dobrej działalności instytucji kultury, które potrzebują stałego wspierania ze strony władz lokalnych. W Koziegłowach powinno się organizować wiele różnorodnych imprez przyciągających zarówno mieszkańców, jak ludność z okolicznych gmin, powiatu, regionu.   

 

 

Aktywna działalność instytucji sportowo-rekreacyjnych.

 

                Alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców powinien być sport i rekreacja. Realizacja tego celu wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza oraz organizacji zasad jego wykorzystania. Składać się na nie powinny (w miarę możliwości realizacyjnych) hala sportowa, korty tenisowe, basen, ścieżki rowerowe itp.

 

Utrzymanie działalności istniejących i powstanie dużych gospodarstw  rolnych.

 

                Duża powierzchnia użytków rolnych stanowić może potencjał dla działalności kilku dużych, nowoczesnych i wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, zdolnych swoimi produktami konkurować na rynkach krajowych i europejskich. Wspieranie procesów scalania gruntów, właściwa polityka podatkowa i pomoc w tworzeniu lokalnej marki produktów rolnych przyczynić się powinny do realizacji tego celu.

 

Stworzenie grup producenckich.

 

                Inną formą organizacji rolnictwa w gminie Koziegłowy powinny być grupy producenckie zrzeszające indywidualnych rolników posiadających mniejszy areał ziemi i przez to mniej konkurencyjnych. Pierwszym krokiem dla ich powstania powinien być wzrost świadomości potrzeby jednoczenia się i korzyści z tego wynikających. W przyszłości grupy producenckie powinny współtworzyć markę lokalnych produktów rolnych.  

 

Utrzymanie istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno –  spożywczego.

 

Dopełnieniem produkcji rolnej prowadzonej na terenie gminy Koziegłowy powinna być działalność firm przetwórstwa rolno-spożywczego. Tradycje w tej dziedzinie warte są podtrzymania poprzez wspieranie funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw (zlewnie, ubojnie, młyny, piekarnie, itp.). Potrzeby na współczesnych rynkach produktów żywnościowych wymagają powstania nowoczesnych firm przetwórczych, których produkty dorównają jakości wyrobów konkurencji.

 
Kierunki i pomysły realizacji celów

 

                Wskazane powyżej cele ogólne, wygenerowane na podstawie wizji rozwoju gminy, zostały poddane konsultacji społecznej. Radni Miasta i Gminy Koziegłowy zadecydowali o ich ważności, określając preferencje społeczności lokalnej i możliwości przeznaczanie na nie posiadanych środków. Hierarchia celów wraz z kierunkami i pomysłami ich realizacji przedstawia się następująco:

 

Cel 1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

KIERUNEK: prowadzenie skutecznej polityki podatkowej

·           ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w pierwszym roku działalności

·           obniżenie podatku od nieruchomości dla osób rozpoczynających działalność po raz pierwszy

KIERUNEK: prowadzenie właściwej polityki przestrzennej

·          wykorzystywanie korzyści sąsiedztwa

·          wskazanie terenów dla lokalizacji sektora MŚP

KIERUNEK: podniesienie jakości usług gminy

·           instytucja pierwszego kontaktu

·           organizowanie kursów, szkoleń, pokazów

·           promocja lokalnych produktów i firm

KIERUNEK: współpraca z gminami powiatu

·           utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej – współpraca w powiecie

·           starania o pozyskanie środków pomocowych

 

Cel 2. Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych

KIERUNEK: podniesienie jakości bazy szkolnictwa 

·          budowa budynku gimnazjum

·          poprawa standardu i wyposażenia szkół,

·          zakup pomocy naukowych,

·          utworzenie pracowni tematycznych,

·          zapewnienie dostępu do internetu dla każdej szkoły

KIERUNEK:  nowoczesne kierunki kształcenia

·          zwiększyć liczbę godzin informatyki, języków,

·          stworzenie kół zainteresowań (kultura lokalna, przedsiębiorczość)

·          stypendium dla najzdolniejszego dziecka w gminie

KIERUNEK: inwestowanie w kadrę nauczycielską

·          system wspierania dokształcania nauczycieli  

·          stworzenie zachęt dla pozyskania dobrych nauczycieli

KIERUNEK: racjonalizacja sieci szkół

·          likwidacja szkół nie w pełni wykorzystanych

·          zapewnienie sprawnej komunikacji

 

Cel 3. Zahamowanie migracji mieszkańców, szczególnie ludzi młodych

KIERUNEK:  pomoc w poszukiwaniu pracy

·          współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie poprzez lokalna giełda ofert pracy, roboty publiczne

·          zainicjowanie współpracy pomiędzy PUP w Myszkowie a lokalnymi przedsiębiorcami w wymiarze staży absolwenckich, szkoleń, itp.

KIERUNEK: poprawa jakości życia

·          atrakcyjna oferta imprez kulturalnych

·          różnorodne formy spędzania wolnego czasu

·          zaplecze sportowe

·          wspieranie powstawania i działalności lokali gastronomicznych

·          poprawa standardu infrastruktury technicznej 

 

Cel 4. Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw

KIERUNEK: odpowiednia polityka podatkowa

·          ulgi podatkowe

KIERUNEK: integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

·          zainicjowanie stworzenia lokalnego lobby

·          organizowanie imprez integrujących (Koziegłowskie Forum Gospodarcze)

KIERUNEK: usługi dla firm

·          promocja wyrobów

·          pomoc przy załatwianiu spraw formalnych

·          organizacja udziału w targach, wystawach

·          współpraca między gminna, miasta bliźniacze

Cel 5. Lokalizacja na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw

KIERUNEK: prowadzenie właściwej polityki przestrzennej

·          stworzenie oferty wolnych terenów dla inwestorów

·          zapewnienie korzyści sąsiedztwa

·          zapewnienie dostępności komunikacyjnej

·          zapewnienie dostępności do urządzeń infrastruktury technicznej

KIERUNEK: sformułowanie założeń strategii marketingowej

·          segmentacja potencjalnego rynku inwestorów

·          wyznaczenie konkurencyjnej ceny nieruchomości

·          sformułowanie ofert inwestycyjnych

·          udział w imprezach przyciągających inwestorów i promujących województwo śląskie (np. Forum Inwestycyjnym organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów)

·          system informacji o gminie (oznakowanie)

·          gminna strona w internecie 

 

Cel 6. Utrzymanie istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno –

spożywczego

KIERUNEK: prowadzenie skutecznej polityki podatkowej

·          ulgi podatkowe

KIERUNEK: wspieranie tworzenia sieci kooperacji

·          inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami przetwórstwa a grupami producenckimi, dużymi gospodarstwami

KIERUNEK: unowocześnianie procesu produkcyjnego

·          pozyskanie nowych technologii, maszyn, urządzeń,

·          poprawa jakości produktów

·          promocja produktów, wspólna marka

 

Cel 7. Aktywna działalność instytucji sportowo-rekreacyjnych

KIERUNEK: stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego

·          budowa kompleksu sportowego

·          budowa hali sportowej

·          budowa boiska z bieżnią

·          budowa kortów tenisowych

·          system ścieżek rowerowych,

·          wyznaczenie tras szlaków turystycznych

·          system informacji o gminie (oznakowanie)

KIERUNEK:  organizacja imprez sportowych

·          wspieranie działalności klubów i sekcji sportowych

·          impreza kolarstwa przełajowego, narciarstwa biegowego, turnieje tenisowe, itp.

·          zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

·          współpraca z gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Jurajskich

 

Cel 8. Dobre funkcjonowanie placówek służby zdrowia

KIERUNEK: ułatwianie działalności instytucji służby zdrowia

·          dbanie o dobra dostępność do placówek

·          pomoc w działalności (np. ogrzewanie)

 

Cel 9. Stworzenie grup producenckich

KIERUNEK: integracja środowiska lokalnych producentów  rolnych

·          zainicjowanie spotkań integracyjnych rolników, które przyczynią się do popularyzowania korzyści płynących z tej formy organizacji produkcji rolnej

·          pomoc w tworzeniu lokalnego lobby

·          wykreowanie wspólnej marki

KIERUNEK: popularyzowanie nowoczesnych metod produkcji

·          kursy, szkolenia, pokazy,

·          uczestnictwo w targach, wystawach, itp.

 

Cel 10. Przyciągniecie nowych mieszkańców

KIERUNEK: gospodarowanie terenami

·          wyznaczenie lokalizacji pod budownictwo indywidualne (duże działki)

·          zapewnienie atrakcyjnego sąsiedztwa

·          nawiązanie współpracy z firmami developerskim

·          marketing ofert lokalizacyjnych

 

 

KIERUNEK:  utrzymanie atrakcyjnych walorów środowiska naturalnego

·          budowa wodociągów i kanalizacji

·          zintegrowany system oczyszczania ścieków

·          segregowanie i utylizacja odpadów

·          ograniczanie niskiej emisji

KIERUNEK: zapewnienie zadowalającego standardu warunków życia

·          właściwa podaż usług rynkowych

·          ponadprzeciętny standard usług edukacyjnych

·          atrakcyjna oferta imprez rozrywkowych

·          baza sportowo-rekreacyjna

 

Cel  11. Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej

KIERUNEK: wspieranie działalności instytucji kulturalnych

·          plan działalności MGOPK

·          waloryzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego

·          aktywizowanie środowisk twórczych (zespół Złoty Kłos)

·          podtrzymywanie tradycji wytwarzania wyrobów z wiór osikowych

KIERUNEK: organizacja imprez kulturalnych

·          organizacja Dni Koziegłów

·          wykorzystanie rynku jako miejsca organizacji imprez

·          organizacja imprez folklorystycznych

·          promocja kultury 

 

 

Cel 12. Utrzymanie działalności istniejących i powstanie dużych gospodarstw  rolnych

KIERUNEK: wspieranie wzrostu konkurencyjności lokalnych produkcji rolnej

·          pomoc w komasacji gruntów rolnych

·          popularyzacja nowoczesnych metod produkcji

·          wspieranie inicjatyw służących tworzeniu lokalnego lobby

·          pomoc w promocji lokalnej marki produktów rolnych

 


Wybrane projekty

 

Na podstawie sformułowanej wizji, celów oraz kierunków ich realizacji można określić listę projektów, stanowiących przyszły przedmiot działań władz gminy Koziegłowy. Jest to ostatni etap procesu dokonywania wyborów strategicznych. W swej warstwie merytorycznej wybrane projekty łączą większość wygenerowanych pomysłów, stając się narzędziem w procesie zarządzania rozwojem lokalnym. Ilość wskazanych projektów jest rezultatem analizy zbioru pomysłów, dokonanej tak, by projekty zawierały realizację większości wskazanych kierunków.

 

Lista projektów obejmuje:

 

Projekt 1.                Utworzenie instytucji pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców

Projekt 2.                Zintegrowany system ulg podatkowych

Projekt 3.                Budowa budynku gimnazjum

Projekt 4.                Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Projekt 5.                Program poprawy wyposażenia technicznego i racjonalizacji sieci szkół

Projekt 6.                Stworzenie lokalnego lobby przedsiębiorców

Projekt 7.                Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Projekt 8.                Stworzenie instytucji zrzeszającej rolników

Projekt 9.                Kompleks budownictwa rezydencjonalnego

Projekt 10.              Wzbogacanie oferty kulturalnej

Projekt 11.              Koncepcja systemu informacji o gminie

Projekt 12.              Ukierunkowana promocja gminy

Projekt 13               Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Projekt 14               Koncepcja modernizacji infrastruktury drogowej

 

 


Karty projektów

 

P1

 

Nazwa projektu

Utworzenie instytucji pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców

Cele realizowane przez projekt

C1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

C3. Zahamowanie migracji szczególnie ludzi młodych

C4. Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw

C5. Lokalizacja na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw

Cele projektu

P1C1. Ułatwienia proceduralne w zakładaniu firm 

Zakres projektu

Utworzenie komórki organizacyjnej w ramach struktur Urzędu Miasta i Gminy, której zadaniem będzie pomoc w zakresie procedury rejestracji działalności oraz udzielanie informacji nt. najważniejszych instytucji otoczenia biznesu w powiecie i regionie oraz zasad ich funkcjonowania

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, przedsiębiorcy, mieszkańcy

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           skrócenie czasu załatwiania formalności

·           ułatwienie dostępu do informacji

·           tworzenie wizerunku gminy przyjaznej dla przedsiębiorców

 

 

P2

 

Nazwa projektu

Zintegrowany system ulg podatkowych

Cele realizowane przez projekt

C3. Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw

C1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

C4. Utrzymanie istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

Cele projektu

P2C1. Pobudzenie aktywności gospodarczej gminy

Zakres projektu

Opracowanie zintegrowanego systemu ulg podatkowych uwzględniającego następujące grupy podmiotów:

·           przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po raz pierwszy

·           przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej (ustalenie kryteriów pomocy),  tworzący nowe miejsca pracy

·           przedsiębiorcy działający w branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, przedsiębiorcy,

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

Efekty projektu

·           rozwój firm

·           utrzymanie miejsc pracy

·           tworzenie nowych miejsc pracy

 

P3

 

Nazwa projektu

Budowa budynku gimnazjum

 

Cele realizowane przez projekt

C2. Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych

C3. Zahamowanie migracji szczególnie ludzi młodych

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

 

Cele projektu

P3C1. Nowoczesny obiekt szkolny, wyposażony w dobrej jakości urządzenia i pomoce naukowe

Zakres projektu

Budowa budynku. W zależności od posiadanych środków zakłada się etapową realizację prac.

Uczestnicy projektu

·           władze gminy, MEN, instytucje wspierające działalność edukacyjną

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki Ministerstwa Edukacji Narodowej

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           poprawa standardu świadczenia usług edukacyjnych

·           racjonalizacja wydatków związanych z finansowaniem szkolnictwa gimnazjalnego w gminie

 

 

P4

 

Nazwa projektu

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Cele realizowane przez projekt

C2. Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych

 

 

Cele projektu

P4C1. Zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży

 

Zakres projektu

Utworzenie kółek zainteresowań, sekcji sportowych, zespołu tanecznego, teatru amatorskiego, chóru itp. na terenie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i MGOPK.

Tematyka zajęć, m.in.: języki obce, kultura lokalna, przedsiębiorczość. 

System dofinansowania i dodatków motywacyjnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, szkoły, MGOK, władze powiatowe, sponsorzy

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           sponsorzy

·           środki pomocowe

·           środki finansowe mieszkańców

Efekty projektu

·           wzrost poziomu wykształcenia wśród dzieci i młodzieży

·           promowanie postaw aktywnych wśród dzieci i młodzieży

·           rozwijanie tożsamości lokalnej

 

 

P5

 

Nazwa projektu

Program poprawy wyposażenia technicznego i racjonalizacji sieci szkół

 

Cele realizowane przez projekt

C2. Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych

 

 

Cele projektu

P5C1. Racjonalizacja wydatków związanych z oświatą

Zakres projektu

Remonty bieżące i generalne wybranych obiektów szkolnych, wyposażenie tych szkół w pomoce naukowe, pracownie i dostęp do internetu. W przypadku likwidacji wskazanych placówek szkolnych zapewnienie transportu uczniów.

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, szkoły podstawowe, MEN

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki MEN

·           środki pomocowe

·           sponsorzy

Efekty projektu

·           Wzrost jakości procesu nauczania w szkołach podstawowych

 

 

 

P6

 

Nazwa projektu

Stworzenie lokalnego lobby przedsiębiorców

Cele realizowane przez projekt

C2. Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw

C1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

C6. Utrzymanie istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

C5. Lokalizacja na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw

Cele projektu

P6C1. Stworzenie organizacji reprezentującej przedsiębiorców

Zakres projektu

Zintegrowanie lokalnych przedsiębiorców poprzez:

·           wybranie formy i miejsca spotkań,

·           wspólną promocję lokalnych produktów (tworzenie lokalnej marki),

·           współpracę z instytucjami otoczenia biznesu np. Śląskim Forum Przedsiębiorczości, Powiatowym Centrum Informacji Gospodarczej, instytucjami transferu technologii i innowacji, Cech Rzemiosł Różnych, Śląska Agencja Rozwoju Regionalnego,

·           organizowanie prezentacji, pokazów, szkoleń, uczestnictwo w imprezach targowych,

·           podjęcie współpracy pomiędzy władzą lokalną, PUP w Myszkowie i przedsiębiorcami mającej na celu stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (staże absolwenckie,  prace interwencyjne, roboty publiczne, TUS – trójstronne umowy szkoleniowe).

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, lokalni przedsiębiorcy, PUP w Myszkowie, władze powiatowe

Proponowane źródła finansowania projektu

·           środki finansowe przedsiębiorców

·           budżet gminy

·           budżet powiatu

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           zintegrowanie środowiska lokalnych przedsiębiorców

·           wzrost reprezentatywności środowiska przedsiębiorców

 

 

 

P7

 

Nazwa projektu

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Cele realizowane przez projekt

C7. Aktywna działalność instytucji sportowo-rekreacyjnych

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

C3. Zahamowanie migracji szczególnie ludzi młodych

C2. Osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu świadczenia usług edukacyjnych

Cele projektu

P7C1. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej

Zakres projektu

Będzie uwarunkowany dostępnością środków, partycypacją m.in. Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, władz regionalnych. W zależności od możliwości realizacyjnych będzie obejmował: halę sportową, basen, boisko z bieżnią, korty tenisowe, itp.

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, UKFiS, władze regionalne 

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           budżet województwa

·           środki UKFiS

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu,

·           wzrost atrakcyjności gminy

 

 

 

P8

 

Nazwa projektu

Stworzenie instytucji zrzeszającej rolników

Cele realizowane przez projekt

C9. Stworzenie grup producenckich

C12. Utrzymanie działalności istniejących i powstanie dużych gospodarstw rolnych

C6. Utrzymanie istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

Cele projektu

P8C1.  Stworzenie organizacji reprezentującej rolników

 

Zakres projektu

Zintegrowanie lokalnych rolników poprzez:

·           wybranie miejsca i formy spotkań

·           uświadamianie korzyści integracji, tworzenia grup producenckich

·           organizacja pokazów, wyjazdów na wystawy i targi,

·           dokształcanie zawodowe (ODR, prelekcje mające na celu promowanie nowoczesnych metod produkcji rolnej, mechanizacji, zagrożenia i korzyści płynących z procesu integracji z UE, programy pomocowe, itp.),

·           tworzenie lokalnej marki,

·           inicjowanie współpracy pomiędzy grupami producenckimi, rolnikami a lokalnymi przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, rolnicy, instytucje edukacyjne, instytucje dysponujące środkami pomocowymi

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           zintegrowanie lokalnych wytwórców rolnych

·           wzrost reprezentatywności grupy rolników

 

 

 

P9

 

Nazwa projektu

Kompleks budownictwa rezydencjalnego

Cele realizowane przez projekt

C10.  Przyciągnięcie nowych mieszkańców

C8. Dobre funkcjonowanie placówek służby zdrowia

 

Cele projektu

P9C1. Tworzenie stref budownictwa rezydencjonalnego

 

Zakres projektu

Wyznaczenie obszarów lokalizacji budownictwa rezydencjalnego, nawiązanie kontaktów z firmami developerskimi, współpraca w tworzeniu urządzeń infrastruktury technicznej, promocja gminy (projekt 12)

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, ludność spoza gminy, firmy developerskie,

Proponowane źródła finansowania projektu

·           środki potencjalnych rezydentów

·           środki firm developerskich

·           budżet gminy (infrastruktura)

Efekty projektu

·           zwiększenie liczby mieszkańców

·           wzrost dochodów z podatku od nieruchomości

·           wzbogacenie wizerunku gminy

·           wzrost atrakcyjności gminy

 

 

 

 

 

 

P10

 

Nazwa projektu

Wzbogacanie oferty kulturalnej 

Cele realizowane przez projekt

C11. Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

C3. Zahamowanie migracji mieszkańców, szczególnie ludzi młodych

Cele projektu

P10.C1. Aktywizacja życia kulturalnego

P10.C2. Zachęcanie do odwiedzania gminy

Zakres projektu

Organizowanie imprez kulturalnych: Dni Koziegłów, występy zespołów artystycznych, pikniki, festyny. Promowanie tradycji, dóbr kultury, zabytków,  twórczości miejscowych artystów (w sferze promocji patrz projekt 12)

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, MGOPK, władze powiatowe,

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

 

Efekty projektu

·           wzmocnienie tożsamości mieszkańców gminy

·           wzrost atrakcyjności gminy

·           pozyskanie zewnętrznych odbiorców

 

 

 

P11

 

Nazwa projektu

Utworzenie systemu informacji o gminie

Cele realizowane przez projekt

C5. Lokalizacja na terenie gminy działalności filii dużych przedsiębiorstw

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

C4. Utrzymanie działalności, konkurencyjnych przedsiębiorstw

Cele projektu

P11.C1. Stworzenie informacji o gminie

P11.C2. Wybranie metod i form przekazu informacji

P11.C3. Ułatwienie komunikowania z podmiotami w gminie

Zakres projektu

Wybór przedmiotów polityki informacyjnej, sposobów jej realizacji, np.

Zamieszczenie oznakowania ułatwiającego poruszanie się w gminie (najważniejsze instytucje, walory przyrody, ścieżki rowerowe, szlaki piesze). 

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, przedsiębiorstwa

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki przedsiębiorstw

Efekty projektu

·           wzrost dostępności komunikacyjnej gminy

 

 

 

 

P12

 

Nazwa projektu

Ukierunkowana promocja gminy

Cele realizowane przez projekt

C5. Lokalizacja na terenie gminy działalności filii dużych przedsiębiorstw

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

C11. Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej

C4. Utrzymanie działalności istniejących, konkurencyjnych przedsiębiorstw

C12. Utrzymanie działalności istniejących i powstanie dużych gospodarstw rolnych

C6. Utrzymanie działalności istniejących i powstanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

Cele projektu

P12C1. Stworzenie oferty marketingowej

P12C2. Stworzenie marki lokalnych produktów

Zakres projektu

Działania promocyjne skupione będą na wybranych segmentach rynku. Obejmować będą następujące subprojekty:

·         przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. Przewiduje się wydanie informatorów, folderów, broszur reklamowych, udział w imprezach (np. Forum Inwestycyjnym organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów),

·         działania promujące potencjalne przestrzenie rezydencjalne gminy

·         promocja zawierająca działania zmierzające do prezentacji dorobku kulturowego gminy, walorów przyrodniczych, rękodzieła ludowego, artystów ludowych, imprez. Działania promocyjne będą prowadzone również we współpracy z Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Związkiem Gmin Jurajskich 

Uczestnicy projektu

·           władze lokalne, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej, Związek Gmin Jurajskich

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           budżet powiatu

·           środki gmin i instytucji

Efekty projektu

·           stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy

·           lokalizacja na terenie gminy kilku filii dużych przedsiębiorstw

·           realizacja budownictwa rezydencjalnego

 

 

P13

 

Nazwa projektu

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Cele realizowane przez projekt

C1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

C3. Zahamowanie migracji mieszkańców, szczególnie ludzi młodych

C4. Utrzymanie działalności istniejących konkurencyjnych przedsiębiorstw

C5. Lokalizacje na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw

C6. Utrzymanie istniejących i powstawanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

Cele projektu

P13.C1. Rozwiązanie problemów wodno-ściekowych

Zakres projektu

Określenie potrzeb w zakresie stworzenia odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb miasta Koziegłowy. Budowa oczyszczalni dla miasta oraz rozwiązanie problemów gospodarki ściekami dla obszarów wiejskich poprzez stworzenie systemu małych oczyszczalni przydomowych

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, mieszkańcy, WFOŚ, instytucje wspierające działania proekologiczne,

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki finansowe mieszkańców

·           środki z budżetu państwa na działalność proekologiczną

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           skanalizowanie miasta

·           oczyszczalnie ścieków

·           poprawa jakości środowiska naturalnego

 

 

 

 

P14

 

Nazwa projektu

Koncepcja modernizacji infrastruktury drogowej

Cele realizowane przez projekt

C1. Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw

C3. Zahamowanie migracji wśród ludzi młodych

C4. Utrzymanie działalności istniejących konkurencyjnych przedsiębiorstw

C5. Lokalizacje na obszarze gminy działalności dużych przedsiębiorstw

C6. Utrzymanie istniejących i powstawanie nowych firm przetwórstwa rolno-spożywczego

C10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców

Cele projektu

P14.C1. Racjonalizacja wydatków na infrastrukturę drogową

Zakres projektu

Zbilansowanie potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, oświetlenie). Opracowanie priorytetowych zadań wraz z kosztorysami i harmonogramem

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, władze regionalne, instytucje wspierające rozwój infrastruktury

Proponowane źródła finansowania projektu

·           budżet gminy

·           środki z budżetu państwa

·           środki pomocowe

Efekty projektu

·           Poprawa jakości sieci drogowej

 

 

 


 

Przedstawione powyżej projekty poddano ocenie ze względu na ich użyteczność w realizacji wskazanych celów strategicznych. Metodą hierarchizacji jest macierz analizy wielokryteriowej, w której wielkości wag przyjęto na podstawie ocen ważności celów dokonanych przez Radnych Gminy (Aneks 2: Tablica macierzy wielokryteriowej oceny). Wyniki z analizy pozwalają na stworzenie listy priorytetowych projektów, która przedstawia się następująco:

·           projekt 6. Stworzenie lokalnego lobby przedsiębiorców,

·           projekt 14 Koncepcja modernizacji infrastruktury drogowej

·           projekt 3. Budowa budynku gimnazjum,

·           projekt 13 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

·           projekt 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych,

·           projekt 5. Program poprawy wyposażenia technicznego i racjonalizacji sieci szkół,

·           projekt 1. Utworzenie instytucji pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców,

·           projekt 12. Ukierunkowana promocja gminy.

Są to projekty, które w największym stopniu przyczynić się powinny do osiągnięcia celów strategicznych. Ich skuteczność wynika nie tylko z realizacji działań składających się na nie, ale także ze stopnia zaawansowania prac nad innymi projektami. Występująca korelacja pomiędzy wszystkim projektami powoduje, że składają się one w znacznym stopniu na zintegrowany program rozwoju gminy. 

 


Aneks 1

Wyniki ankiety: „Moja Gmina Koziegłowy – refleksje do strategii ”

W badaniu udział wzięło  23 respondentów.

 

Koziegłowy powinny być gminą:

Małych firm –                                                   12

Ludzi przedsiębiorczych –                                  11

Gdzie dobrze jest mieszkać –                                6

Rolniczą –                                                           5

Producentów choinek –                                       3

Turystyczną –                                                     3

Znaną jako miejsce handlu                                   2

Przemysłową –                                                    2

Ludzi młodych –                                                  2

 

Jakie tradycje zawodowe uwzględnić należy w rozwoju miasta i gminy ?

Rękodzieło, rzemiosło –                                   15

Handel –                                                            4

Rolnictwo –                                                       3

Produkcja –                                                       2

 

Z czego powinna być znana Gmina Koziegłowy ?

Rękodzieło (wyroby z wiórów osikowych, kwiaty) –                          14 

Choinki –                                                                                            4

Słomkowe kapelusze –                                                                         1

Gospodarność –                                                                                   4

Przedsiębiorczość –                                                                             4 

 

Co jest najcenniejszą cechą lokalnej społeczności ?

Przedsiębiorczość –                                 12

Zaradność, operatywność –                       3

Gospodarność, pracowitość –                    3

Pomysłowość –                                         2

Dbałość o dobro gminy –                          2

Przywiązanie do tradycji –                        1

 

Co powinno być najważniejszym produktem wytwarzanym na terenie gminy ?

Choinki –                                               10

Wyroby rzemiosła –                               8

Żywność –                                               4

Woda mineralna –                                    2

Kapelusze –                                             1

 

Przedsiębiorcy dla rozwoju swej działalności potrzebują przede wszystkim:

Pieniędzy, kredytów –                                                           7

Pomocy władz lokalnych –                                                    3

Stałej polityki fiskalnej –                                                       3

Rynku zbytu –                                                                        3

Wsparcia na starcie –                                                             2

Edukacji –                                                                              2

Uzbrojonych terenów –                                                          2

Uproszczonych procedur administracyjnych –                        2

Nie utrudniania działalności –                                                 1

 

Rolnicy potrzebują przede wszystkim:

Pieniędzy, dofinansowania, kredytów –                                       9

Warunków dla opłacalności –                                                     8

Zainteresowania władz centralnych, zmian polityki –                  6

Komasacji gruntów –                                                                   2

Grup producenckich –                                                                 2 

 

Lokalna działalność handlowa powinna skupiać się na dostarczaniu nabywcom:

Wszystkiego co potrzebne na co dzień –                                     4

Miejscowych wyrobów –                                                             1

Produktów rolnych –                                                                  1


Największą atrakcją turystyczną gminy:  

jest :                                                                                                      powinno być :

miejscowe zabytki, kościoły                                 6                             baza turystyczna –                                                  5

Jura –                                                                     5                             zabytki –                                                                4

lasy –                                                                     3                             ośrodek sportowo-rekreacyjny –                             2

czyste powietrze –                                                 3                              kultura, amfiteatr –                                                2

Rezerwat cisów –                                                   1

Jasna Góra –                                                          1

Sąsiednie kąpieliska –                                             1

 

Najważniejszym obiektem (instytucją) życia kulturalnego:

jest:                                                                                        powinien być:

ośrodek kultury –    15                                           ośrodek kultury –                                                   5

rynek –                   1                                             obiekty sportowe –                                                 3

dom strażaka –        1                                             miejsca spotkań –                                                   1

 

Najbardziej znaczącą instytucją edukacyjną jest:

LO –                                                  13

Szkoły podstawowe –                           3

Gimnazjum –                                        3

Zespół szkół –                                      1 

 

Po co mieszkańcy najczęściej wyjeżdżają do większej miejscowości ?

Zakupy –                                                18

Dokształcanie –                                      5

Imprezy kulturalne, sportowe –              5

Praca –                                                   5

Ochrona zdrowie –                                  1

Usługi –                                                  1


Czego brakuje najbardziej młodym, wykształconym mieszkańcom ?

Pracy –                                                   11

Odpowiedniej pracy –                              5 

Miejsc rekreacji i rozrywki –                    6

Hali sportowej –                                       1

Funduszy na rozwój –                               1

 

Którą z dyscyplin sportowych chciałbyś uprawiać (mając czas i pieniądze) ?

Tenis –                                                   5

Pływanie –                                              4

Piłka nożna –                                          4

Siatkówka –                                            4

Kolarstwo –                                            3

Koszykówka –                                       2

Szachy –                                                 1

Wyścigi samochodowe –                         1

Narciarstwo –                                         1

 

Jaki zawód chciałbyś by wykonywały twoje dzieci (następne pokolenia mieszkańców) ?

Ekonomista –                         4

Nauczyciel –                           4

Rolnik –                                  3

Lekarz –                                 3

Przedsiębiorca –                     1

Informatyk –                         1

Prawnik –                               1

Rzemieślnik –                         1

 

Czym powinny w wolnym czasie zajmować się Twoje dzieci (młodsi mieszkańcy) ?

Sport –                                                                                           17

Zajęcia kulturalne, oświatowe, języki obce –                                   5 

Obcowanie z przyrodą –                                                                  4

Rekreacja, bezpieczna zabawa –                                                       2

 

Jaką imprezę kulturalną chciałbyś by zorganizowano na terenie gminy ?

Występy zespołów artystycznych, piknik, festyn –                                8

Zawody sportowe –                                                                                 3 

Turniej miast, gmin –                                                                             2

Dożynki –                                                                                              2

Przeglądy twórczości –                                                                           2

Dni Koziegłów –                                                                                     1

Festiwal piosenki –                                                                                 1

Turniej tańca –                                                                                       1

 

Czym w pierwszej kolejności powinny zająć się władze lokalne (przedsięwzięcie) ?

Budowa i remonty dróg –                                                                        8 

Budowa gimnazjum –                                                                              5

Budowa kanalizacji –                                                                               5 

Budowa oczyszczalni ścieków –                                                              4 

Baza sportowa, kompleks rekreacyjno-sportowy –                                3

Wsparcie ludzi przedsiębiorczych –                                                        2

Remont budynków publicznych –                                                           1

Estetyka miasta –                                                                                  1

Regulacja rzeki –                                                                                    1

Kultura –                                                                                                1

Budowa Centrum Oświatowo-Rekreacyjnego –                                       1

 

Co miasto i gmina Koziegłowy wnoszą do zasobów powiatu myszkowskiego ?

Podatki –                                                                               5

Teren –                                                                                  4

Przedsiębiorczość –                                                                4

Tradycje wytwórczości, kulturowe –                                      2

Wartościowe zasoby ludzkie –                                               2

Produkcję choinek –                                                              2

Zasoby naturalne –                                                                1

Rzemiosło –                                                                          1

 

 

Które z sąsiednich miast czy gmin wiejskich może być partnerem dla wspólnych działań?

Poraj –                                                                   10 

Woźniki –                                                                9 

Częstochowa –                                                         3

Siewierz –                                                                 2

Myszków –                                                               2 

Gminy powiatu myszkowskiego –                             2

Gminy jurajskie –                                                     1

 

Dane respondentów:

Płeć:        Mężczyźni – 18       Kobiety - 5

Wiek:      do 40 lat – 7            40 – 50 lat – 10      pow. 50 lat – 6

Wykształcenie:        Podstawowe – 2       Zawodowe – 5      Średnie – 11                Wyższe – 5

Miejscowość zamieszkania      Gmina Koziegłowy – 22          spoza gminy - 1


Aneks 2

Tablica macierzy wielokryteriowej oceny

Sposób oznakowania celów w macierzy wielokryteriowej oceny odpowiada  przedstawionemu powyżej porządkowi w jakim przedstawiono cele strategiczne. Podobny sposób organizacji dotyczy również projektów. Zastosowane w macierzy wagi tworzą hierarchię celów strategicznych wygenerowaną na podstawie głosów Radnych Gminy na spotkaniu moderowanym przez ekspertów zewnętrznych.

Wzajemna ocena projektów w stosunku do realizacji danego celu opiera się na następującej skali trzystopniowej:

0 – projekt nie przyczynia się do realizacji celu,

1 – projekt w małym stopniu przyczynia się do realizacji celu,

2 – projekt w średnim stopniu przyczynia się do realizacji celu,

3 – projekt w dużym stopniu przyczynia się do realizacji celu.

Jako projekty priorytetowe uznano te, dla których zbiorcza ocena przekracza średnią obliczoną z wszystkich ocen zbiorczych projektów łącznie i wynoszącą 20,21.

 

Projekty

Cele

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Ocena zbiorcza

Wagi

8

8

2

3

2

2

2

1

2

1

2

1

P1

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

23

P2

1

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

17

P3

0

3

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

27

P4

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

P5

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

P6

2

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

44

P7

0

1

1

0

0

0

3

0

0

1

0

0

17

P8

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

8

P9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

4

P10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

0

9

P11

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

0

0

9

P12

0

0

0

2

3

1

0

0

0

2

2

1

21

P13

1

0

2

2

1

2

0

0

0

1

0

0

25

P14

2

0

1

2

2

1

0

0

0

1

0

0

31