Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Przystępując do wyborów kierowałem się hasłami jawność, uczciwość, sprawiedliwość. Są to zobowiązania, którymi powinna być nacechowana każda władza. Stworzona wspólnie z Radą Gminy nowa jakość sprawowania władzy opartej o zasady jawności w gospodarowaniu mieniem i finansami Gminy, pozwoliła nam bez obaw przystąpić do programu „Przejrzysta Polska”, czego owocem jest uzyskany w marcu bieżącego roku certyfikat. Przystępując do programu podjęliśmy się wdrożenia zadań których celem była poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Uważam że podstawą rozwoju naszej Gminy  jest konieczność uwzględniania zasad integracji społecznej i koordynowanie różnych działalności i funkcji, w tym zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń mieszkańców. Dążę do tego by Gmina stała się atrakcyjnym miejscem życia, w którym jednostka będzie miała możliwość samorealizacji w ramach swoich umiejętności i uzdolnień, jednocześnie mając zapewniony wysoki standard usług w dziedzinie jakości życia oraz by Gmina była miejscem pracy ludzi przedsiębiorczych, którym umożliwiać się  będzie dobry start i rozwój poprzez inicjatywy samorządu lokalnego oraz współpracę w ramach struktur powiatowych i regionalnych. Moim zamierzeniem jest również aby Gmina była siedzibą małych firm  produkcyjnych, tworzących lokalny wizerunek  gospodarczy i mających udział w sieciach kooperacyjnych dużych firm regionu. Gmina utrzymała orientację rolniczą, opartą o nowoczesne formy produkcji i organizacji tej działalności gospodarczej. Swoją nieocenioną rolę odegrali właśnie mieszkańcy gminy, z którymi i dla  których wszelkie te działania i ta praca była  wykonywana. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i przyczyniają się do tego, że nasza Gmina staje się coraz piękniejsza, coraz  więcej ludzi chce tutaj mieszkać i pracować, składam serdeczne podziękowania.

Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta  Koziegłowy

 

Gimnazjum nr 1 w Koziegłowach
Koszt inwestycji wyniósł blisko 5,5 mln zł co, przy ograniczonych  możliwościach gminy stanowi dość sporą sumę.  Władze podjęły starania o dofinansowanie budowy ze środków zewnętrznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  przeznaczyło na ten cel 974 tys. zł, co  stanowiło  około 1/3 wartości hali sportowej. Natomiast od  Wojewódzkiego   Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się pozyskać 619 tys. zł. Środki te pozwoliły na wcześniejsze zakończenie inwestycji. Na wniosek Burmistrza  Gminy i  Miasta  Koziegłowy pana Jacka Ślęczki skierowany do Ministra  Edukacji  Narodowej i Sportu zostały przydzielone z jednoprocentowej  rezerwy tego  resortu pieniądze w wysokości 335 tys. zł na pierwsze wyposażenie  szkoły. Należy również podkreślić wkład uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy włączyli się w prace porządkowe wewnątrz szkoły, a przede wszystkim w    zagospodarowaniu terenu wokół szkoły.

Nowoczesny kompleks sportowy. 
Nowoczesny obiekt sportowy otwarty - 4 wrzesień 2006 r. Nowy kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej, to najbardziej nowoczesny  obiekt tego typu w całej gminie, a nawet powiecie. Szkoła posiadała boisko o nawierzchniach gruntowych bardzo mocno wyeksploatowanych, a urządzenia sportowe były zniszczone. Wizerunek terenu wokół szkoły zmienił się nie do poznania. Jest tam teraz: boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, tenis) wzdłuż którego ulokowano  ławki. Boisko do piłki siatkowej i kometki również z ławkami.    60-cio metrowa, 4 torowa bieżnia. Boiska sportowe i bieżnia  zbudowane są  z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Tor przeszkód z elementami sprawnościowymi. Plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem. Kącik wypoczynkowy wśród drzew i krzewów ozdobnych. Modernizacja tego obiektu trwała 11 miesięcy. Koszt wykonania to ponad 760 tys. zł.

Przebudowa Rynku w Koziegłówkach
„Przebudowa parkingu, chodników i  zajazdów wokół rynku w Koziegłówkach wraz z wykonaniem oświetlenia  ulicznego”. Inwestycja ta była  zrealizowana w tym roku na którą otrzymano dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.  Koziegłówki w bieżącym roku obchodziły 900-lecie  swojego istnienia.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cynkowie
W szkole w Cynkowie w bieżącym roku ocieplono ściany, położono nowe tynki częściowo zostały wymienione okna.   W budynku szkoły ocieplono i  wymieniono dach. Szkoła Podstawowa w Cynkowie jest jedną z wielu placówek oświatowych w naszej Gminie, które były modernizowane w ramach inwestycji gminnych.  Modernizacja budynków szkolnych jest jednym z wielu przykładów na to jak  ważne jest dla nas poprawienie warunków edukacji młodzieży.                

Termomodernizacja Szkoły w Koziegłowach
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach wraz z przebudową  dachu nad łącznikiem pomiędzy szkołami. Zakres robót wewnętrznych objął: przebudowę łącznika, wymianę okien, termomodernizację pokrycia dachowego, wymianą instalacji CO, roboty  wykończeniowe wewnętrzne - tynkowanie, malowanie. Roboty zewnętrzne, czyli docieplenie ścian zewnętrznych. Dotację i pożyczkę na tą inwestycję Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Komputery w bibliotece
Biblioteka Gminna w Koziegłowach została wyposażona przez Ministerstwo  Nauki i Informatyzacji w zestaw komputerowe. Dzięki programowi „Ikonka” w Koziegłowach powstała czytelnia internetowa która daje  możliwość korzystania zarówno z zasobów Polskiej  Biblioteki Internetowej jak i zasobów  edukacyjnych  Internetowych.

Oświetlenie uliczne
Gmina zrealizowała kilka ważnych inwestycji dotyczących oświetlenia ulicznego. Nowe energooszczędne lampy wymieniono w Koclinie, Rosochaczu,  Postępie, Oczku, Lgocie Mokrzesz, Starej Hucie, Miłości, Siedlcu Dużym. Gmina wybudowała nowe oświetlenie uliczne przy ulicy Czarka w   Postępie, przy ulicy  Strażackiej w Lgocie  Górnej przy ulicy Leśnej w Winownie oraz przy ulicy Dąbrówka w Cynkowie.

Gminne Drogi
W latach 2002 – 2006 przebudowy i naprawy doczekało się wiele dróg w naszej gminie min. ul. Polna i Miła w Koziegłowach. Nowy asfalt został położony na ulicy Zapłocie w Cynkowie oraz Prostej w Wojsławicach. Po za tym wykonano również modernizację drogi dojazdowej do pól w Siedlcu Dużym. Wybudowano nową drogę na odcinku Mzyki – Wylągi. Nowej nawierzchni doczekali się również mieszkańcy przy drodze Porajskiej. Dzięki zabiegom gminy doprowadzono do budowy chodnika przy ulicy Woźnickiej w Koziegłowach.  

Świetlice Środowiskowe
„W dzieci i młodzież trzeba i warto inwestować”. – powiedział biskup A. Długosz w czasie poświęcenia świetlicy środowiskowej w Mzykach. W latach 2002 – 2006 powstało w naszej Gminie 5 filli świetlic środowiskowych: w Pińczycach, Cynkowie, Lgocie  Górnej, Mzykach, Markowicach. W instytucjach  tych prowadzone są dla dzieci zajęcia plastyczne, sportowe,  muzyczne, organizowane wycieczki oraz wyjazdy do kina i  teatru, wspólne odrabianie lekcji. Młodzież szkolna pod okiem fachowców  ciekawie  może spędzać czas podczas ferii  zimowych i wakacji.

Gminne Centrum Informacji w Koziegłowach
Gminne Centrum Informacji w Koziegłowach to instytucja, której celem jest pomoc osobom poszukującym pracy w aktywizacji zawodowej. GCI wyposażone jest nowoczesny sprzęt biurowy i kilka stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. Siedziba GCI mieści się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Żareckiej 28. Oficjalne otwarcie nastąpiło 14 grudnia 2004r. Powstanie GCI zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przyznanych w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz budżetu Gminy Koziegłowy.  

Blisko Ludzkich spraw
Upływające cztery lata były walką o pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na inwestycje w  dziedzinie: oświaty, gospodarki, nieruchomości, ochronie środowiska,    poprawie bezpieczeństwa, poprawie jakości naszych dróg, dziedzictwa narodowego i kultury, rozwój sportu, integracji społecznej, pomoc dla    bezrobotnych.   Wiele zainwestowaliśmy w ciągi pieszo-rowerowe, drogi gminne i dojazdowe, oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizację.  Łączna kwota pozyskanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej wynosi 4 037 662.78 zł. Zgłaszane do dofinansowania ze   środków UE projekty opracowane były samodzielnie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Otrzymanie przez gminę środków finansowanych możliwie było dzięki profesjonalnemu opracowaniu tychże aplikacji, ocenianych przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach w skali punktowej i zgodnie z obowiązującymi procedurami oceny projektów. W śród wielu wykonanych inwestycji w latach 2002 – 2006 do ważnych można również zaliczyć:

- sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowości Siedlec Duży ulica Sportowa obręb geodezyjny Siedlec Duży,
- sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowości Koziegłowy Rosochacz
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pińczycach
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Koziegłowy-Koziegłówki
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Gniazdów- Wojsławice
- budowa drogi dojazdowej do gruntów na odcinku Osiek- Pustkowie Lgockie
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp
- teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w Koziegłowach
- budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlec Duży
- oznakowanie ścieżek rowerowych
- deptak do cmentarza w Lgocie Górnej
- wiaty przystankowe
- zakup nowego samochodu dla OSP w Koziegłowach
- boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach


Aby Urząd był jeszcze bardziej przyjazny i otwarty na problemy całej społeczności w ramach jednego z zdań wykonywanych podczas masowej akcji „Przejrzysta Polska” został utworzony w Urzędzie Gminy  Punkt Obsługi Mieszkańców. Celem punktu jest ułatwienie mieszkańcom gminy w pozyskaniu informacji dotyczących  załatwianych przez nich spraw. Organizowano wiele imprez środowiskowych w kilku miejscowościach naszej gminy, co umożliwiło  mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w nim  integracje  społeczną. W ostatnich latach zmiany w naszym rejonie nabrały szybkiego tępa. Poprawiły się warunki życia, pracy i nauki. Nasza młodzież osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Prowadzonych  jest wiele zajęć kulturalno – rozrywkowych, sportowych oraz oświatowo wychowawczych. Zdobywamy wiele nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych.   Promujemy zdrowy tryb życia a tym samym kształtujemy u naszych wychowanków podstawy społeczno – moralne.  Wspólnie z Radą Gminy staraliśmy się być z Państwem w każdej sytuacji cieszyć się z osiągnięć pomagać w rozwiązywaniu problemów.

Powyżej zostały przedstawione wybrane inwestycje dokonane w latach 2002-2006.
Opracowanie: Gminne Centrum Informacji.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.