Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy - reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.
 2. Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe swoich mieszkańców, pracowników Urzędu, osób uczących się, stażystów, wolontariuszy, zleceniobiorców
  i kontrahentów współpracujących z Gminą, interesantów, klientów, osób składających w Urzędzie wnioski, petycje, pisma i inne dokumenty w celu załatwienia swojej sprawy, dane stron postępowań prowadzonych w Gminie. Zakres danych jaki jest przetwarzany uzależniony jest od celu w jakim są przetwarzanie
  i przepisów prawa nakładających obowiązek ich przetwarzania w związku z realizacją nałożonych na administratora (Burmistrza) zadań.
 3. Są to zarówno dane osobowe zwykłych kategorii takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię
  i nazwisko), dane adresowe (np. adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, miejsce pobytu), dane do kontaktu i prowadzenia korespondencji zarówno w formie tradycyjnej jak
  i elektronicznej (np. numer telefonu, adres e-mail) ale i również dane szczególnych kategorii dotyczące np. zdrowia sytuacji rodzinnej lub materialnej, informacje o uzależnieniach, informacje dotyczące skazań i wyroków sądowych.
 4. Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe w oparciu
  o przesłanki określone w ww. art. 6 akapit 1 lit. c) i e) RODO w związku z realizacją zadań nałożonych na Gminę i Urząd wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego nakładającego na administratora danych obowiązek ich przetwarzania. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w Gminie w związku z realizacją zawartych umów i podejmowaniu odpowiednich działań na żądanie strony umowy przed jej zawarciem art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz na podstawie udzielonej przez podmiot danych (właściciela danych osobowych) zgody na ich przetwarzanie (np. w związku z podaniem dodatkowych danych w celu usprawnienia komunikacji, przesyłania zapytań poprzez aktywne formularze kontaktowe na stronie Gminy i Miasta Koziegłowy) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących im praw należy wówczas złożyć pisemny wniosek do administratora danych w formie tradycyjnej lub elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikacje właściciela danych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Koziegłowy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana przez Burmistrza.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą one poddawane profilowaniu w tym nie będą podejmowane na podstawie zautomatyzowanych czynności decyzje na temat właścicieli danych.
 3. Z wyznaczonym w Gminie Inspektorem ochrony danych można się kontaktować kierując korespondencje na adres Urzędu `Gminy i Miasta Koziegłowy lub bezpośrednio przesyłając korespondencje na adres e-mail: iod@kozieglowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48 888 411 911. Łukasz Burzyński.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.