Skróty klawiszowe:

Podstawy prawa upoważniające do przetwarzania danych osobowych

Strona główna » Urząd » RODO » Podstawy prawa upoważniające do przetwarzania danych osobowych

wielkość tekstu: A | A | A

PODSTAWY PRAWA UPOWAŻNIAJĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe w oparciu
o przesłanki określone w ww. art. 6 akapit 1 lit. c) i e) RODO w związku z realizacją zadań nałożonych na Gminę i Urząd, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego nakładającego na administratora danych obowiązek ich przetwarzania. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w Gminie w związku z realizacją zawartych umów i podejmowaniu odpowiednich działań na żądanie strony umowy przed jej zawarciem art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz na podstawie udzielonej przez podmiot danych (właściciela danych osobowych) zgody na ich przetwarzanie (np. w związku z podaniem dodatkowych danych w celu usprawnienia komunikacji, przesyłania zapytań poprzez aktywne formularze kontaktowe na stronie Gminy i Miasta Koziegłowy) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Walory Gminy
 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Bogate zasoby wód głębinowych
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefy aktywności turystycznej
 • Szlaki konne i rowerowe
 • Korzystna lokalizacja
 • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody