Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Szanowni Mieszkańcy,

 

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koziegłowach przy ul. Żareckiej 115, czynny jest w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do godz. 15.00 lub w następnym dniu roboczym w przypadku wystąpienia święta.

W związku z powyższym Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, iż obowiązuje całkowity ZAKAZ WYWOŻENIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach innych aniżeli wskazane w Regulaminie PSZOK.

Jednocześnie Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że w związku z powtarzającymi się sytuacjami związanymi z pozostawianiem odpadów przed ogrodzeniem PSZOK poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, w celu wykrywania takich zdarzeń, teren PSZOK został objęty systemem monitoringu.

 

INFORMACJA WS. MONITORINGU PSZOK

1) Administratorem systemu monitoringu jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.

2) Kontakt do Naszego Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888411911.

3) Informacje w postaci zdjęć i nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz umożliwienie wykrywania zdarzeń związanych z pozostawianiem odpadów poza ustalonymi terminami zbiórek.

4) Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.

5) Monitoring obejmuje następujące obszary:

a) wjazd na teren PSZOK

b) teren PSZOK

6) Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje:

a) wizerunek osób i ich zachowanie,

b) pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów,

c) datę i godzinę

d) miejsce zdarzenia

7) Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8) Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.

9) Podstawą prawną upoważniającą Urząd Gminy do stosowania systemu monitoringu jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

10) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.

11) Dane wskazane w ust. 5 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEKAZYWANIEM ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

3) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora danych:

a) przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego.

b) jak też przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Urząd Gminy może być stroną.

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom wykonującym zadania zlecone na podstawie zawartych porozumień lub umów.

5) Zebrane dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia                    Nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

6) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

·dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

·żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa.

7) Każdorazowo podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego celu.

8) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Administrator danych nie przewiduje udostępnienia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

·e-mail: iod@kozieglowy.pl.

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.