Skróty klawiszowe:

PSZOK KOZIEGŁOWY

Strona główna » Urząd » Referaty Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy » Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (GR) » Gospodarka Odpadami Komunalnymi » PSZOK KOZIEGŁOWY

wielkość tekstu: A | A | A

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy przypomina Państwu, że stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie Zarządzeniem nr 68/2016 z dnia 01.08.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koziegłowach przy ul. Żareckiej 115, czynny jest w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do godz. 16.00 lub w następnym dniu roboczym w przypadku wystąpienia święta.

W związku z powyższym Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, iż obowiązuje całkowity ZAKAZ WYWOŻENIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach innych aniżeli wskazane w Regulaminie PSZOK.

Jednocześnie Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, iż w związku z powtarzającymi się sytuacjami związanymi z pozostawianiem odpadów przed ogrodzeniem PSZOK poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, w celu wykrywania takich zdarzeń, teren PSZOK został objęty system monitoringu.

INFORMACJA WS. MONITORINGU PSZOK

Administratorem systemu monitoringu jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.

Kontakt do Naszego Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888411911.

Informacje w postaci zdjęć i nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz umożliwienie wykrywania zdarzeń związanych z pozostawianiem odpadów poza ustalonymi terminami zbiórek.

Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.

Monitoring obejmuje następujące obszary:

wjazd na teren PSZOK

teren PSZOK

Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje:

wizerunek osób i ich zachowanie,

pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów,

datę i godzinę

miejsce zdarzenia

Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.

Podstawą prawną upoważniającą Urząd Gminy do stosowania systemu monitoringu jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.

Dane wskazane w ust. 5 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.INFORMACJA WS. PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

3) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora danych:

a) przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego. 

b) jak też przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Urząd Gminy może być stroną.

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom wykonującym zadania zlecone na podstawie zawartych porozumień lub umów.

5) Zebrane dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

6) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa.

7) Każdorazowo podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego celu.

8) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Administrator danych nie przewiduje udostępnienia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

e-mail: iod@kozieglowy.pl.

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody