Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Regulamin Gminnego Systemu SMS

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego o nazwie "Gminny System Informacyjny SMS Koziegłowy" - GSI SMS Koziegłowy zwanych dalej Usługą.
Usługodawca - Gmina i Miasto Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14.
Użytkownik - każda osoba będąca mieszkańcem Gminy i Miasta Koziegłowy i użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości.
Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 2 Zasady korzystania z usługi

Do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy.
Prawidłowa rejestracja w GSI SMS Koziegłowy polega:
na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS i potwierdzeniu jej otrzymania kodem
na wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.kozieglowy.pl.
Użytkownik może w każdej chwili, bez konsekwencji zrezygnować z otrzymywania informacji w postaci wiadomości SMS.
Otrzymywanie SMS-ów przez Użytkowników Usługi jest bezpłatne.
Usługa świadczona jest dla operatorów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku zmiany numeru telefonu Użytkownik, by nadal móc otrzymywać powiadomienia SMS, zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z GSI SMS Koziegłowy przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
Użytkownik może zrezygnować z Usługi poprzez wyrejestrowanie się z GSI SMS Koziegłowy, które polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS i potwierdzeniu jej otrzymania kodem lub na wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.kozieglowy.pl.

 

§ 3 Przesyłane treści
Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w GSI SMS Koziegłowy przesyłać treści dotyczące następujących zagadnień: 
IMPREZY - informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, artystycznych. 
INFORMACJE KRYZYSOWE - informacje o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych przesyłanych do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie oraz ewentualnych sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Koziegłowy.
NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW - informacje dotyczące terminów uruchomienia naboru wniosków do różnego rodzaju projektów przeznaczonych dla mieszkańców, np. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, wymiany pieców i innych. 
INNE - pozostałe istotne dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy informacje nie mieszczące się w powyższych kategoriach.


§ 4 Postanowienia końcowe

Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
a) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
b) problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie www.kozieglowy.pl.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.