Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach  I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się  w dniu 3.01.2024 r. od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłość oznaczonej nr 201 o pow. 0,9910 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00100258/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła - 45 658,00zł + 23% VAT

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 46 158,00 + 23% VAT = 56 774,34zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0            

liczba osób które złożyły ofertę – 1

nabywca nieruchomości – Łukasz Szóstak

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach  I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się  w dniu 2.01.2024 r. od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 1250 o pow. 0,6072 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00050222/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 19 337,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 19 537,00 zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0            

liczba osób, które złożyły ofertę – 1

nabywca nieruchomości – Adam Grząś

 

GR.6840.1.2019

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

OGŁASZA

UNIEWAŻNIENIE

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GNIAZDÓW-MZYKI
działek ozn. nr ewidencyjnymi 13/2 i 14/2 z dn. 22.11.2023 r.

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) §13 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z póżn. zm.) oraz Regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy unieważnia I przetarg ustny nieograniczony z dn. 22.11.2023 r. godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr geodezyjnym 13/2 o pow. 232m2 i 14/2 o pow. 126m2 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi KW NR CZ1M/00018598/9 z następującej przyczyny:

Po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu w toku przygotowania dokumentacji w celu podpisania umowy notarialnej stwierdzono, że na skutek wejścia w życie w dn. 26.10.2023 r. Uchwały Nr 442/LIII/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.09.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Gniazdów-Mzyki zmianie uległo przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co w sposób istotny zmieniło opis przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, a w konsekwencji pozostawało
w sprzeczności z wykazem i ogłoszeniem o przetargu.

Na tej podstawie unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi, który wygrał przetarg zawarcie umowy sprzedaży.

W związku z powyższym podjęte zostaną czynności uwzględniające zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego polegające na sporządzeniu aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości w celu przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy i Miasta Koziegłowy, a także zamieszcza się na stronach internetowych Gminy i Miasta Koziegłowy https://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica-ogloszen i https://kozieglowy.bip.net.pl/

Koziegłowy, 30.11.2023 r.

 

GR.6840.1.2023

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium

Uwagi

Miłość

2

201

9910

CZ1M/00100258/6

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, posiada dostęp do wąskiej, nieutwardzonej drogi polnej. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy obowiązuje i określa, że działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – symbol planu „R”

Sprzedaż prawa własności

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosi 

45 658,00zł + 23% VAT

4 565,80 zł

Przy zbyciu mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 03.01.2024 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 28.12.2023r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koziegłowy, dn. 30.11.2023 r.

 

GR.6840.5.2023

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium

Uwagi

Koziegłowy

6

1250

6072

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami zlokalizowana w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Grunty orne- RIVb

Sprzedaż prawa własności

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosi 

19 337,00zł

1 933,70zł

Przy zbyciu mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 02.01.2024r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 28.12.2023r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koziegłowy, dn. 29.11.2023 r.

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny posiadać zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu jeżeli posiadają wspólność małżeńską majątkową, oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania.

5. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

7. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

 b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki.

 c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

 9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 10.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

11.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

12. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji jest z podatku tego zwolniona.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

14. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

15. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

16. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

17. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

18. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

19. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

20. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy zbycia.

21. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości, w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego.

22. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Oddział Koziegłowy Nr  04 8279 0000 0300 0068 2003 0014.

23. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

24. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

25. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

26. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

27. Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niespełniającą warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co będzie miało wpływ na terminy procedowania zbycia nieruchomości.

28. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

29. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)nikt nie przystąpił do przetargu

b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

30. Niniejszy Regulamin jest jawny.


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz.2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się  w dniu 21.11.2023 r. od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 1662 o pow. 0,0838 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00050222/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 4 050,00 zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – P. Maja Dura

Wywieszono w dn. 29.11.2023-06.12.2023

 

Wykaz Nr GR.6845.18.2023

dot. przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow w m2

Nr KW

uwagi

 

Gniazdów-Mzyki

12

2366/2 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 169m2

271m2

CZ1M/00004690/3

Działalność rolnicza- przechowywanie sprzętu rolniczego

 

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została określony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 125/2023 z dnia 28.11.2023 r. i wynosi 132,00zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 20.12.2023 r.

Koziegłowy, 29.11.2023 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.17.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Łąka

IV

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Lgota Górna

2

275

2092

1224

868

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość rolna

0,09zł/m2

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 124/2023 z dn. 28.11.2023 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 20.12.2023 r.                                                                      

Koziegłowy, dn. 29.11.2023 r.

 

GR.6840.1.2021

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium

Uwagi

Koziegłowy

7

1662

838

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezbudowana, nieogrodzona położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy. Działka nie posiada dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  4 000,00 zł

400,00zł

Zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 21.11.2023 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 17.11.2023 r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koziegłowy, dn. 18.10.2023 r.

 

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny posiadać  zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu jeżeli posiadają wspólność małżeńską majątkową, oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.

5. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

7. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

 b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki.

 c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

 9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 11.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

12.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

13. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji jest z podatku tego zwolniona.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

15. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

16. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

18. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

20. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

21. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy zbycia.

22. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości, w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego.

23. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział Koziegłowy Nr  04 8279 0000 0300 0068 2003 0014.

24. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

25. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

26. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

27. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

28. Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niespełniającą warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co będzie miało wpływ na terminy procedowania zbycia nieruchomości.

29. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

30. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)nikt nie przystąpił do przetargu

b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

31. Niniejszy Regulamin jest jawny.

 

GR.6840.1.2019

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium

Uwagi

Gniazdów-Mzyki

1

13/2

232

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  3000,00 zł

300,00 zł

Przy zbyciu mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

 

Zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gniazdów-Mzyki

1

14/2

126

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki.. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  1500,00 zł

150,00 zł

Przy zbyciu mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

 

Zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 22.11.2023 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 18.11.2023 r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koziegłowy, dn. 18.10.2023 r.

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny posiadać  zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu jeżeli posiadają wspólność małżeńską majątkową, oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.

5. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

7. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

 b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki.

 c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

 9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 11.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

12.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

13. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji jest z podatku tego zwolniona.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

15. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

16. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

18. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

20. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

21. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy zbycia.

22. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości, w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego.

23. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział Koziegłowy Nr  04 8279 0000 0300 0068 2003 0014.

24. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

25. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

26. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

27. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

28. Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niespełniającą warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co będzie miało wpływ na terminy procedowania zbycia nieruchomości.

29. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

30. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)nikt nie przystąpił do przetargu

b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

31. Niniejszy Regulamin jest jawny.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.5.2023

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

6

1250

6072

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami zlokalizowana w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Grunty orne- RIVb

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  19 337,00zł

 

                                                                                                                                                

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12.10.2023 r.  do dnia 02.11.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.poz. 344 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 26.11.2023 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 12.10.2023 r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2023

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Miłość

2

201

9910

CZ1M/00100258/6

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, posiada dostęp do wąskiej, nieutwardzonej drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy obowiązuje i określa, że działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – symbol planu „R”

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  45 658zł + obowiązująca stawka podatku VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12.10.2023 r.  do dnia 02.11.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 26.11.2023 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 12.10.2023 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.1.2023

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat – niewydzieloną część nieruchomości działki 249/2, 254/2 obręb Lgota Mokrzesz będącej własnością Gminy i Miasta Koziegłowy w celu zagospodarowania na ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjno-kulturalną.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 28.09.2023 r.  do dnia 19.10.2023 r.

Koziegłowy, dn. 28.09.2023 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.16.2023

dot. dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł/m2]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

14

3421

1381

1381

-

CZ1M/00064126/7

 

Działka rolna

0,09

31 marca

 

Czynsz dzierżawy został określony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 98/2023 z dn. 26.09.2023 r. i co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 26.09.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.

Koziegłowy, dn. 26.09.2023 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.15.2023

dot. dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

IVb

[m2]

Rola

VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł/m2]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Huta Stara

1

157

1500

-

1500

CZ1M/00066506/9

Działka rolna

0,08

31 marca

Huta Stara

1

144

7400

7400

-

CZ1M/00076738/7

Działka rolna

0,08

31 marca

 

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21.09.2023 r. do dnia 12.10.2023 r.                                                              

Koziegłowy, dn. 21.09.2023 r.

                                                                        

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

1

13/2

232

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  3000,00 zł

Gniazdów-Mzyki

1

14/2

126

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki.. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  1500,00 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21.08.2023 r.  do dnia 11.09.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.10.2023 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, pok. 11, tel. 34/3141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 21.08.2023 r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2021

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

7

1662

838

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezbudowana, nieogrodzona położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy. Działka nie posiada dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  4 000,00 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21.08.2023 r.  do dnia 11.09.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.10.2023 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, pok. 11, tel. 34/3141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 21.08.2023 r.

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz.2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach  I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się  w dniu 14.07.2023 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 4125 o pow. 0,3020 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/0088452/5

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 21 500,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 21 800,00 zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Przemysław Lisiakiewicz

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz.2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach  I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się  w dniu 07.07.2023 r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 1932 o pow. 0,3608 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00050222/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 7000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 7070,00zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Agata Feret

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 1933 o pow. 0,6446 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/0088452/5

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 12 000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12 120,00 zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Andrzej Skrobarczyk

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.8b.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IIII

[m2]

RIVa

[m2]

RIVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

10

1663

2415

 

1612

803

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

217,35

31 marca

Gniazdów-Mzyki

5

806

2481

2481

 

 

CZ1M/00084549/4

Nieruchomość rolna

223,29

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 58/2023 z dn. 09.06.2023 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.06.2023 r. do dnia 05.07.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 14.06.2023 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.13.2023

dot. dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl.

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Markowice

1

37/2

8081

 

8081

 

 

CZ1M/00018289/0

 

Działka rolna

646,48

31 marca

Markowice

1

41

16178

 

716

10246

5216

CZ1M/00006834/9

 

Działka rolna

1294,24

31 marca

Wojsławice

1

121

11037

205

 

1859

8973

CZ1M/0050055/7

 

Działka rolna

882,96

31 marca

 

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12.06.2023 r. do dnia 03.07.2023 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 12.06.2023 r.

 

GR.6840.7.2019

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

Uwagi

Koziegłowy

17

4125

3020

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana pośród terenów rolnych, położona w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Łąki trwałe- Ł IV

Sprzedaż prawa własności

21 500 zł

2 150 zł

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy:

Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 14.07.2023r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 10.07.2023r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Koziegłowy, dn. 09.06.2023r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny posiadać  zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu jeżeli posiadają wspólność małżeńską majątkową, oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.

5. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

7. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

 b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki.

 c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

 9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 11.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

12.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

13. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji jest z podatku tego zwolniona.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

15. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

16. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

18. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

20. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

21. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy zbycia.

22. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości, w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego.

23. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Oddział Koziegłowy Nr  04 8279 0000 0300 0068 2003 0014.

24. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

25. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

26. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

27. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

28. Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niespełniającą warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co będzie miało wpływ na terminy procedowania zbycia nieruchomości.

29. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

30. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)nikt nie przystąpił do przetargu

b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

31. Niniejszy Regulamin jest jawny.

 

GR.6840.5.2020/GR.6840.6.2020

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344) w związku z §3, §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Uwagi

Koziegłowy

9

1933

6446

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze. Użytki według wypisu z rejestru gruntów ŁIV -0,1800ha, RIVa-0,4646ha.

Sprzedaż prawa własności

12 000zł

1200 zł

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy dzierżawy GR.6845.9.2021. do dnia 25.10.2024r.

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy:

Ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi i przewiduje w art. 3 ust. 1 prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy

Koziegłowy

9

1932

3608

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze. Użytki według wypisu z rejestru gruntów ŁIV -0,1149ha, RIVa-0,2459ha.

Sprzedaż prawa własności

7 000 zł
 

700 zł

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy dzierżawy GR.6845.8.2021. do dnia 8.11.2024r

 

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy:

Ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi i przewiduje w art. 3 ust. 1 prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy

 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 9.00 w dniu 7.07.2023 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 03.07.2023 r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 34 314 12 19 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koziegłowy, dn. 05.06.2023 r.

 

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny posiadać  zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu jeżeli posiadają wspólność małżeńską majątkową, oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.

5. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

7. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

 b) Wspólnicy spółki cywilnej powinni dołączyć umowę spółki.

 c) Pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

 9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 11.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu).

12.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

13. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji jest z podatku tego zwolniona.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

15. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej netto nieruchomości.

16. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

18. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

20. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości.

21. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy zbycia.

22. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę w całości, w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego.

23. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Oddział Koziegłowy Nr  04 8279 0000 0300 0068 2003 0014.

24. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

25. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

26. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia.

27. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

28. Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niespełniającą warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co będzie miało wpływ na terminy procedowania zbycia nieruchomości.

29. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

30. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)nikt nie przystąpił do przetargu

b) żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

31. Niniejszy Regulamin jest jawny.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Ł III

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

15

3575

7975

7975

 

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

717,75

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4181

886

 

886

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

62,02

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4159

831

 

831

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

74,79

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4140

391

 

391

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

35,19

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4126

363

 

363

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

32,67

31 Marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 33/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.12.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Ł III

m2

ŁIV

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

11

 

1840

 

963

 

605

 

358

 

CZ1M/00018598/9

 

Działka rolna

 

83,80

 

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 38/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

 

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.11.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

GO

RIIIb

m2

ŁIV

m2

Rola

GO

RIVb

m2

Rola

GO

RV

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

10

 

1795/2

 

1112

 

430

 

272

 

115

 

295

 

CZ1M/00018598/9

 

Działka rolna

 

96,77

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 37/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.10.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

R IVa

m2

R IVb

m2

Ł

IV

R

V

Ł

V

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

16

3736

8707

3736

4017

 

 

954

CZ1M/00088452/5

 

Działka rolna

783,63

 

31 marca

Koziegłowy

9

2014

1771

 

200

 

1571

 

CZ1M/00088647/9

 

Działka rolna

159,39

 

31 marca

Koziegłowy

8

1825

7481

2525

 

3758

 

1198

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

673,29

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 36/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

 

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

R IVa

m2

R IVb

m2

Ps

V

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

16

3757

5280

1980

3300

 

CZ1M/00088452/5

 

Działka rolna

475,20

 

31 marca

Koziegłowy

16

3772

2799

 

 

2799

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

 

251,91

 

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 35/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

 

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.8a.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IIII

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

9

1480

5289

5289

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

476,01

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 34/2023 z dn. 13.04.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 17.04.2023r. do dnia 08.05.2023r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

Koziegłowy, dn. 17.04.2023r.

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.7.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

17

4125

3020

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana pośród terenów rolnych, położona w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Łąki trwałe- Ł IV

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  21 500,00zł

 

                                                                                                                                                

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.04.2023r.  do dnia 05.05.2023r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. 344 ) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.05.2023r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.04.2023r.

 

Wykaz GR.6845.4.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

8

 

813

 

1,2468

 

0,7812

 

0,4656

 

 

CZ1M/00015063/9

 

Działka rolna

 

872,76

 

31 marca

 

Pińczyce

 

8

 

812/3

 

0,5684

 

0,2992

 

0,2592

 

0,0100

 

CZ1M/00015063/9

 

 

Działka rolna

 

397,88

 

31 marca

 

Cenę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 26/2023 z dn. 30.03.2023 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.04.2023r. do dnia 27.04.2023 r.

Koziegłowy, dn. 06.04.2023 r.

 

 

Wykaz GR.6845.2.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Droga

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

 

3

 

800/2

 

23705

 

9609

 

13395

 

405

 

-

 

296

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

1754,17

 

31 marca

Pińczyce

3

808

10142

-

8836

1306

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

750,50

31 marca

Pińczyce

3

809

14485

-

8205

6280

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

1071,89

31 marca

Pińczyce

3

810

14465

-

8113

6352

-

-

CZ1M/15063/9

Działka rolna

1070,41

31 marca

 

Cenę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 29/2023 z dn. 30.03.2023 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r.

 

Koziegłowy, dn. 06.04.2023r.

Wykaz GR.6845.5.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Mysłów

8

800

4200

4200

 

 

 

CZ1M/00050050/2

 

Działka rolna

 

294,00

 

31 marca

Mysłów

 

6

 

587

 

5700

 

 

1100

 

4600

 

CZ1M/00050050/2

 

Działka rolna

 

399,00

 

31 marca

 

Cenę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 28/2023 z dn. 30.03.2023 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r.

Koziegłowy, dn. 06.04.2023 r.

 

Koziegłowy, 03.04.2023

Protokół inwentaryzacyjny Nr GR.6825.4.2023

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę i Miasto Koziegłowy w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32 poz. 191 z poźn. zm.)

Lp

Położenie obręb ewidencyjny

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia

[ha]

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

Budynki, budowle, urządzenia

Własność, użytkowanie,

Zarząd

Uwagi

Rodzaj

Ilość kondygnacji

Ilość lokali mieszkalnych

 

 

1

Gniazdów-Mzyki

1829/2

0,1449

dr

CZ1M/00113559/0

Droga

 

 

Skarb Państwa

odcinkiem drogi wzdłuż kompleksu rekreacyjno - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów

2

Gniazdów-Mzyki

1829/1

0,0832

dr

CZ1M/00113559/0

Droga

 

 

Skarb Państwa

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy tel. 343141219, e-mail. um@kozieglowy.pl. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Śląskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie w.w nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Niniejszy protokół wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni tj. od 03.04.2023r. do 03.05.2023r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz opublikowanie na stronie internetowej  oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2023

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

PS Kl. PSV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

2

215

360

360

CZ1M/00008036/9

Działka rolna

25,20

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 16/2023 z dn. 15.02.2023r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 20.02.2023r. do dnia 13.03.2023r.

 

Koziegłowy, dn. 20.02.2023r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2022

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola Kl. IIIa

[m2]

Rola Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl.

LsIV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł/m2]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Siedlec Duży

1

11/2

8114

4413

3388

313

CZ1M/00050054/0

Działka rolna

0,07zł/m2

31 marca

 

Siedlec Duży

1

12/2

8257

4422

3545

290

CZ1M/00050054/0

Działka rolna

0,07zł/m2

31 marca

 

 

Cenę za dzierżawę nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 121/2022 z dn. 21.10.2022r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21.10.2022r. do dnia 11.11.2022r.

 

Koziegłowy, dn. 21.10.2022r.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(j.t.Dz. U. z 2021 r. poz.2213 z  późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację

o wynikach  I przetargu ustnego nieograniczonego,

który odbył się  w dniu 23.08.2022r. od godz. 1000

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 1205/3 o pow. 1,6340 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00050222/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 34 350,00zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 34 700,00zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Piotr Kołodziejczyk

 

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 4236/1 o pow. 0,3419 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00076052/4

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 77 851,00 + 23% VAT

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 78 631,00zł +23%VAT =96 716,13zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Piotr Kołodziejczyk

 

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Koziegłowy oznaczonej nr 4231 o pow. 0,1306 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie  KW  Nr CZ1M/00050222/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 330,00zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –4 380,00zł

liczba osób zakwalifikowanych do przetargu – 1

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0            

liczba osób które złożyły ofertę - 1

nabywca nieruchomości – Piotr Kołodziejczyk

 

 

Wykaz Nr GR.6845.7.2022

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z poźn. zm.) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Uwagi

Rzeniszów

4

312/2

Niewydzielona część nieruchomości gruntowej  o pow. 204 m2

CZ1M/000049979/0

Nieruchomość lokalizowana jest w Rzeniszowie przy ul. Źródlanej 1, przedmiot dzierżawy obejmuje także zlokalizowane na nieruchomości  urządzenia wodne i ujęcie wód podziemnych (Studnia S-2) oraz prawo do poboru wód podziemnych z tego ujęcia

 

Cena czynszu stałego za wynosi  2631,61 + 23% VAT miesięcznie płatny 14 dni od dnia otrzymania faktury. Czynsz zmienny – zależy od faktycznej ilości pobranej wody ze studni  S-2 w ciągu miesiąca według stawki netto za 1 m3 wody na kwotę zgodną z aktualnie obowiązującym ogólnym cennikiem ZUK w Koziegłowach dla odbiorców indywidualnych + 23% VAT płatny 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

Waloryzacja czynszu dzierżawnego dokonywana będzie przez wydzierżawiającego raz w roku do końca pierwszego kwartału w oparciu o wskaźnik inflacji w roku poprzednim ogłoszony przez GUS.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 09.08.2022r. do dnia 30.08.2022r.

Koziegłowy, dn. 09.08.2022

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy GR.6840.11.2021

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Uwagi

Koziegłowy

9

1205/3

16340

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona lasem sosnowym o zróżnicowanym wieku i średnim stopniu zadrzewienia położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy (Rosochacz) posiada dostęp do drogi gruntowej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R”- z przeznaczeniem na tereny rolnicze oraz „ZL” – z przeznaczeniem na tereny lasów.  Użytki według wypisu z rejestru gruntów PsIV -0,2672ha, LsIV-0,1806ha, RIVb-1,1862ha.

Sprzedaż prawa własności

34 350zł

3 435 zł

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy:

 

1.Ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi.

2. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 

Koziegłowy

17

4236/1

3419

CZ1M/00076052/4

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej Koziegłów posiada dostęp do drogi ul. Porajskiej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „MN-1”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Użytki według wypisu z rejestru gruntów RV-0,3419ha

Sprzedaż prawa własności


77 851zł + 23% VAT

7 785,10zł

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy:

1.Ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi.

 

 

Koziegłowy

17

4231

1306

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej Koziegłów posiada dostęp do drogi gruntowej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R”- tereny rolnicze. Użytki według wypisu z rejestru gruntów RV-0,1306ha

Sprzedaż prawa własności

4 330zł

433 zł

 

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 23.08.2022r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 19.08.2022r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Koziegłowy, dn. 21.07.2022r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2022

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl.

RIVa

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

9

1446

2877

1682

1195

CZ1M/00087992/5

Działka rolna

223,88

31 marca

 

 

Cenę za dzierżawę nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 53/2022 z dn. 06.04.2022r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.04.2022r. do dnia 27.04.2022r.

 

Koziegłowy, dn. 06.04.2022r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.7.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

17

4125

3020

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana, położona w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Łąki trwałe- Ł IV

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  30 000,00zł

 

                                                                                                                                       

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21.03.2022r.  do dnia 11.04.2022r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 06.05.2022r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 21.03.2022r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.6.2020

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

9

1933

6446

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  10 798 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.03.2022 r.  do dnia 04.04.2022 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.04.2022 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.03.2022 r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.5.2020

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

9

1932

3608

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  6 484,00 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.03.2022r.  do dnia 04.04.2022r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.04.2022r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.03.2022r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2021

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

7

1662

838

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezbudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Koziegłowy. Działka nie posiada dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  3 567,00 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.03.2022r.  do dnia 04.04.2022r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.04.2022r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.03.2022r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

1

13/2

232

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki. Działka nie posiada dostępu do drogi. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  2000,00 zł

Gniazdów-Mzyki

1

14/2

126

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości Mzyki. Działka nie posiada dostępu do drogi. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod zalesienie – symbol planu ZL1.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  1500,00 zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.03.2022r.  do dnia 04.04.2022r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.04.2022r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.03.2022r.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.2.2022

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do 3lat

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat na rzecz Koła Wędkarskiego Amur.

Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5750/1 o pow. 0,2740ha, nr 5750/2 o pow. 0,0815ha, nr 5749/1 o pow. 0,2310ha i nr 5749/2 o pow. 0,1770ha położone w Koziegłowach na których znajduje się zbiornik wodny są własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie księgi wieczystej Nr KW CZ1M/00088647/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.03.2022r.  do dnia 01.04.2022r.

Koziegłowy, dn. 11.03.2022 r.

 

 

                                                                                   W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2022

                                                                  Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości –

 1. Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 103,95m2 znajdujący się w Gniazdowie ul. Szkolna 11, 42-350 Koziegłowy – budynku znajdującym się na działce 3192 obręb Gniazdów-Mzyki stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050056/4 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.
 2. Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 69,35m2 znajdujący się w Cynkowie ul. Strażacka 5, 42-350 Koziegłowy  -budynku znajdującym się na działce 1976/15 obręb Cynków stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050047/8 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.

Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres 3 lat. Czynsz najmu ustalony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.03.2022 r. do dnia 1.04.2022 r.

Koziegłowy, dn. 11.03.2022 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.1.2022

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat – niewydzieloną część nieruchomości działki 12/1 obręb Miłość będącej własnością Gminy i Miasta Koziegłowy w celu zagospodarowania na ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjno-kulturalną.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 07.03.2022r.  do dnia 28.03.2022r.

Koziegłowy, dn. 07.03.2022r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2022

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Łąki Kl. ŁIV

[m2]

Rola

GO

RIVa

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

21

4687

2811

2811

-

CZ1M/00088452/5

Działka rolna

218,77

31 marca

Koziegłowy

 

8

1864

3673

1356

2317

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

285,83

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 25/2022 z dn. 03.03.2022r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 07.03.2022r. do dnia 28.03.2022r.

Koziegłowy, dn. 07.03.2022r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

Koziegłowy

 

 

33

 

7087/16

 

1817

 

CZ1M/00059461/9

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny usług publicznych (U)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 235 064zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 90 231,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych)

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 144 833,00zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote)

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 04.02.2022r.  do dnia 25.02.2022r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 19.03.2022r.

Koziegłowy, dn. 04.02.2022r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2022

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Koziegłowy

38

8141

16049

16049

CZ1M/00064074/7

Nieruchomość rolna

1123,43

31.03

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 9/2022 z dn. 17.01.2022r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 18.01.2022r. do dnia 08.02.2022r.

Koziegłowy, dn. 18.01.2022

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.10.2021

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

 

Rola

RIIIb

[m2]

Rola

RIVa

[m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Gniazdów-Mzyki

5

780

2849

0

2849

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

227,92

31.03

2

Gniazdów-Mzyki

6

925

2236

0

2236

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

178,88

31.03

3

Gniazdów-Mzyki

12

2210

2085

691

0

645

94

655

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

166,80

31.03

4

Gniazdów-Mzyki

12

2211

2149

726

 

643

111

669

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

171,92

31.03

 

5

Gniazdów-Mzyki

13

2526

1591

 

 

202

781

608

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

111,37

31.03

6

Gniazdów-Mzyki

13

2527

1535

 

 

193

651

691

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

122,8

31.03

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 93/2021 z dn. 24.11.2021r. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.11.2021r. do dnia 17.12.2021r.

Koziegłowy, dn. 26.11.2021

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.6.2021

Przedmiotem darowizny jest prawo własność nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej remizą OSP w Winownie na podstawie art. 13 ust. 2a pkt. 9 lit. „a” Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Winowno

6

1399

0,0562

CZ1M/00113677/3

Działka zabudowana budynkiem remizy OSP o położona w Winownie zlokalizowana przy ul. Opolskiej 57, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, zlokalizowana w strefie zabudowy mieszkaniowej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „MN 1”- tereny przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej -uzupełniającej zabudowę istniejącą oraz 1KDz-tereny przeznaczone pod drogę zbiorczą, uzbrojenie: droga utwardzona, en. elektryczna, wodociąg, gazociąg, uzbrojenie teletechniczne

Wartość nieruchomości wynosi 215 075,00zł

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 22.11.2021r.  do dnia 13.12.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 06.01.2022r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 22.11.2021r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8.2020

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 1/4 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Gniazdów-Mzyki

2

247

0,0772

CZ1M/00112288/2

 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi położona w Mzykach zlokalizowana przy ul. Kościelnej, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „MN 1”- tereny zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej zabudowę istniejącą

Cena udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości wynosi 24 700  zł + 23% VAT

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 10.11.2021r.  do dnia 01.12.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 27.12.2021r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 10.11.2021r.

 

 

Wykaz Nr GR.6845.8.2021

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Rola

IVa

Łąka

 IV

Nr KW

uwagi

Koziegłowy

9

1932

3608

2459

1149

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

Uchwałą Nr 279/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 października 2021 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 197,75 zł  rocznie płatny do 31 marca. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj.  od dnia 09.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Koziegłowy, 04.11.2021 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.9.2021

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Rola

IVa

Łąka

 IV

Nr KW

uwagi

Koziegłowy

9

1933

6446

4646

1800

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość rolna

Uchwałą Nr 280/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 października 2021r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 397,52 zł  rocznie płatny do 31 marca. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. od dnia 09.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Koziegłowy, 04.11.2021 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.6.2021

dot. przeznaczenia do dzierżawy  na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

uwagi

Mysłów

2

Niewydzielona część dz. nr 659/2

100

CZ1M/00050050/2

Z przeznaczeniem pod stację klimatologiczną

Uchwałą Nr 266/XXIX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 września 2021 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości w miejscowości Mysłów z przeznaczeniem pod stację klimatologiczną.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 73/2021 z dnia 01.10.2021 i wynosi 100 zł + 23% VAT  miesięcznie płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 29.10.2021 r.

Koziegłowy, 08.10.2021 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2018/2021

nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Rola

Kl. VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

12

2314

2743

863

1580

300

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

174,08

31.03

 

Uchwałą Nr 264/XXIX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.09.2021 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 74/2021 z dn. 01.10.2021 r. i wynosi 174,08 zł rocznie płatny do ostatniego marca każdego roku czynsz dzierżawy będzie co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 27.10.2021 r.

Koziegłowy, 06.10.2021 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.7.2021

dot. przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

uwagi

Mysłów

2

Niewydzielona część dz. nr 59/2

30

CZ1M/00003447/8

Na działce znajduje się szafa ONU (wraz z przyłączem energetycznym i kanalizacją kablową) Orange Polska S.A.

Uchwałą Nr 265/XXIX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 września 2021 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości w miejscowości Mysłów z przeznaczeniem pod szafę ONU wraz z przyłączem energetycznym i kanalizacją kablową.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 72/2021 z dnia 01.10.2021 r. i wynosi 10,74 zł/m2 + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 27.10.2021 r.

Koziegłowy, 06.10.2021 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.4.2021

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat – nieruchomości zabudowanej budynkiem OSP Winowno znajdujących na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1399 o pow. 562 m2 obręb Winowno będącej własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2.2021

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 27.09.2021 r.  do dnia 18.10.2021 r.

Koziegłowy, dn. 27.09.2021 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.5.2021

dot. przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

uwagi

Huta Stara

6

Niewydzielona część dz. nr 495

1

CZ1M/00052469/6

Użyczenie w celu budowy nowego słupa niezbędnego do obsługi i budowy sieci światłowodowej w miejscowości Stara Huta

Uchwałą Nr 257/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 sierpnia 2021 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Stara Huta.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 64/2021 z dnia 1.09.2021 r. i wynosi 12,00 zł/m2 + 23% VAT  miesięcznie. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 24.09.2021 r.

Koziegłowy, 03.09.2021 r.

 

Decyzja: GR.6831.36.2021, GR.6831.37.2021, GR.6831.38.2021, GR.6831.39.2021, GR.6831.40.2021, GR.6831.41.2021, GR.6831.42.2021, GR.6831.43.2021, GR.6831.44.2021, GR.6831.45.2021, GR.6831.46.2021, GR.6831.47.2021, GR.6831.48.2021, GR.6831.49.2021, GR.6831.50.2021, GR.6831.63.2021GR.6831.64.2021 GR.6831.65.2021, GR.6831.66.2021, GR.6831.67.2021.
 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2021

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Pastwiska

Trwałe Kl. Ps IV

[m2]

Las

 IV

[m2]

Rola

Kl. RIVb

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

6

1205/3

16340

2672

1806

11862

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

1143,80

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 51/2021 z dn. 19.07.2021r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 12.08.2021r. do dnia 02.09.2021r.

Koziegłowy, dn. 12.08.2021r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2021

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Pastwiska

Trwałe Kl. Ps IV

[m2]

Las

 IV

[m2]

Rola

Kl. RIVb

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

6

1205/3

16340

2672

1806

11862

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

1143,80

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 51/2021 z dn. 19.07.2021 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 20.07.2021 r. do dnia 10.08.2021 r.

Koziegłowy, dn. 20.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb:

1.1.Koziegłowy oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3972, 4045, 4043, 5980.

1.2. Gniazdów-Mzyki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4216.

 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy od dnia 16.06.2021r. zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń i biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

Koziegłowy, 16.06.2021r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 z póżn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Uwagi

Gniazdów-Mzyki

1

16

2559

CZ1M/00103939/5

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o konstrukcji tradycyjnej, pow. zabudowy 99m2 położona w  Mzykach, posiada dostęp do drogi ul. Polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy obowiązuje. Działka znajduje się na terenie  wskazanym jako  C-MN-1-ce” tereny zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej zabudowę istniejącą i tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, KDd-droga dojazdowa gminna, drogi publiczne dojazdowe, C-ZL1- tereny przeznaczone pod zalesienie, tereny lasów. Działka nie jest zajęta pod drogę.

Sprzedaż prawa własności

55 650,00zł +23% VAT

5 565,00zł

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na rzecz rolnika. Umowa dzierżawy została zawarta do dn. 02.07.2023r.

 

Przy zbyciu mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

 

 
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 24.06.2021r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 20.06.2021r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Koziegłowy, dn. 21.05.2021r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2019 stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

Koziegłowy

 

 

33

 

7087/16

 

1817

 

CZ1M/00059461/9

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny usług publicznych (U)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 157 755,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 60 854,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote)

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 96 901,00zł +23% VAT (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych+ 23% VAT)

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 19.04.2021 r.  do dnia 10.05.2021 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.06.2021 r.

Koziegłowy, dn. 19.04.2021 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.8.2020/2021

nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

ROLA

IVb

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

14

 

3462

 

2283

 

2283

 

CZ1M/00064126/7

 

Działka rolna

 

165,24

 

31 marca

 

Cenę dzierżawy nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 25/2021 z dn. 01.03.2021r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.03.2021r. do dnia 22.03.2021r.

Koziegłowy, dn. 01.03.2021r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

1

16

2559

CZ1M/00103939/5

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o konstrukcji tradycyjnej, pow. zabudowy 99m2 położona w  Mzykach, posiada dostęp do drogi ul. Polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy obowiązuje. Działka znajduje się na terenie  wskazanym jako  C-MN-1-ce” tereny zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej zabudowę istniejącą i tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, KDd-droga dojazdowa gminna, drogi publiczne dojazdowe, C-ZL1- tereny przeznaczone pod zalesienie, tereny lasów. Działka nie jest zajęta pod drogę.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  55 650,00zł +23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 02.02.2021r.  do dnia 23.02.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 17.03.2021r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 02.02.2021r.

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.4.2020

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Lgota Górna

4

1336/1

1643

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie prostokąta, położona w  obrębie Lgota Górna, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy ozn. symbolami J-MN 2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz J-R-ac tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

Zamiana za działkę 932/12 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 176/XVIII/2020 z dn. 23.07.2020r.

Cena nieruchomości wynosi 60 347zł+ 23%VAT = 74 226,81zł.

Z uwagi na różną wartość działek zamienianych zamiana następuje za dopłatą którą właściciel działki 932/12 uiści na konto Gminy i Miasta Koziegłowy przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2021r.  do dnia 22.02.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2021r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2021r.

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.7.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

17

4125

3020

CZ1M/00088452/5

Nieruchomość niezabudowana, położona w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Giny i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Łąki trwałe- Ł IV

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  10 000,00zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2021r.  do dnia 22.02.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2021r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2021r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2020

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

14

3309

2035

CZ1M/00085358/5

Nieruchomość niezabudowana, położona w  strefie peryferyjnej miejscowości Koziegłowy, posiada dostęp do drogi polnej. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Giny i Miasta Koziegłowy działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny rolnicze (R). Klasoużytki Łąki trwałe -ŁIV

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi  10 000,00zł

 

                                                                                                                                                

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2021r.  do dnia 22.02.2021r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2021r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2021r.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.kozieglowy.bip.net.pl/) wywieszono wykaz Nr GR.6845.9.2017/2020 na okres 21 dni od dnia 11.12.2020 r. dotyczący przedłużenia dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Lgota Górna, stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2017/2020

nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Łąka

IV

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Lgota Górna

2

275

2092

1224

868

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość rolna

155,25

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 116/2020 z dn. 16.12.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.12.2020 r.                               

Koziegłowy, dn. 11.12.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.8.2017/2020

dot. przedłużenia dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

IVb

[m2]

Rola

VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Huta Stara

1

157

1500

-

1500

CZ1M/00066506/9

Działka rolna

79,51

31 marca

Huta Stara

1

144

7400

7400

-

CZ1M/00076738/7

Działka rolna

392,26

31 marca

 

 

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.                                                 

Koziegłowy, dn. 12.10.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.15.2020

dot. dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

14

3421

1381

1381

-

CZ1M/00064126/7

 

Działka rolna

96,67

31 marca

 

Czynsz dzierżawy został określony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 84/2020 z dn. 17.08.2020 r. i co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 18.08.2020 r. do dnia 08.09.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 18.08.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.14.2020

dot. dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

7

1367

1955

1955

 

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

136,85

31 marca

Koziegłowy

7

1432

1866

650

1216

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

130,62

31 marca

 

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 04.08.2020 r. do dnia 25.08.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 04.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb:

1.1.Mzyki, przy ul. Leśnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 458, 335, 428, 447, 457, 475

1.2. Siedlec Duży  oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1552

1.3. Gniazdów oznaczonej ewidencyjnie jak działki nr 1766/1, 1774/3, 1775/5, 1778/3, 1768/1, 1767/1, 1765/1, 1759, 1777/3, 1739/1, 1760, 1761, 1770/1, 1776/1, 1771/1

2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy od dnia 31.07.2020r. zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Koziegłowy

22

4964

2613

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Koziegłowy, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Opis użytku ŁIV, GO R IVa. IVb

Sprzedaż prawa własności

39 195,00

3 919,50

Koziegłowy

28

6013

809

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Porajska. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Opis użytku ŁIV

Sprzedaż prawa własności

28 315,00

2 831,50

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 07.08.2020r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 03.08.2020r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Koziegłowy, dn. 01.07.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2019

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

1

13/2

232

CZ1M/00018598/9

Grunty rolne RIVb. Działka położona w strefie peryferyjnej Mzyk. Znajduje się w strefie oznaczonej symbolem mpzp jako „ZL1”- tereny przeznaczone pod zalesienie. Działka ma kształt prostokąta.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

1100,00zł

Gniazdów-Mzyki

1

14/2

126

CZ1M/00018598/9

Grunty rolne RIVb. Działka położona w strefie peryferyjnej Mzyk. Znajduje się w strefie oznaczonej symbolem mpzp jako „ZL1”- tereny przeznaczone pod zalesienie. Działka ma kształt prostokąta.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

1000,00zł

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.07.2020r.  do dnia 22.07.2020r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 65 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.08.2020r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.07.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.7.2017/2020

dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu o pow. 104,39 m2  znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 usytuowanego  na działce nr 3192  obręb Gniazdów-Mzyki będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00050056/4  składającego się z sklepu z zapleczem, pomieszczenia gospodarczego, łazienki i korytarza.  Nieruchomość  przeznaczonego do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 410,96 + 23 % VAT płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 17.07.2020.

 

Koziegłowy, dn. 26.06.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2017/2020

dot. przedłużenia dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Kl.
B [m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. RIVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty

Gniazdów-Mzyki

1

 

 

16

 

 

2559

103

1039

1417

CZ1M/00103939/5

Działka zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 99m2 na cele rolnicze

 

114,93+ 23% VAT

Ostatni dzień każdego miesiąca

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.06.2020r. do dnia 30.06.2020.                                  

Koziegłowy, dn. 09.06.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.10.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

ROLA

IVa

m2

ROLA

IVb

m2

ŁĄKA

iiI

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

10

 

1663

 

2415

 

1612

 

803

 

-

 

CZ1M/00018598/9

 

Działka rolna

 

169,05

 

31 marca

Gniazdów-Mzyki

5

806

2481

-

-

2481

CZ1M/00084549/4

 

Działka rolna

 

173,67

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 57/2020 z dn. 08.06.2020r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.06.2020r. do dnia 30.06.2020r.

Koziegłowy, dn. 09.06.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.12.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

N

[m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

 IVa

[m2]

 

Rola

 IVb

[m2]

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Wojsławice

8

854

1,1165

465

3278

2668

3499

1255

CZ1M/00072533/2

Nieruchomość rolna

781,55

31 Marca

 
Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 44/2020 z dn. 12.05.2020r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 12.05.2020 r. do dnia 02.06.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy.

Koziegłowy, dn. 12.05.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.13.2020

dot. przedłużenia dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl.

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Markowice

1

37/2

8081

 

8081

 

 

CZ1M/00018289/0

 

Działka rolna

2130,52

31 marca

Markowice

1

41

16178

 

716

10246

5216

CZ1M/00006834/9

 

Działka rolna

31 marca

Wojsławice

1

121

11037

205

 

1859

8973

CZ1M/

 

Działka rolna

31 marca

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 12.05.2020 r. do dnia 02.06.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 12.05.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.11.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

[m2]

Rola

Ł III

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Koziegłowy

15

3575

7975

7975

 

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

558,25

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4181

886

 

886

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

62,02

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4159

831

 

831

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

58,17

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4140

391

 

391

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

27,37

31 Marca

Gniazdów-Mzyki

19

4126

363

 

363

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość rolna

25,41

31 Marca

 

 

Cenę za 1 m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 39/2020 z dn. 16.04.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 16.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 16.04.2020r.

 

 

Koziegłowy, 31.03.2020r.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

odwołuje ogłoszony na dzień 20.04.2020r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy oznaczonej:

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Koziegłowy

22

4964

2613

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Koziegłowy, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Opis użytku ŁIV, GO R IVa. IVb

Koziegłowy

28

6013

809

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Porajska. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwołanie przetargu uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa m.in. w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), określających w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby, zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2017/2020

dot. przedłużenia dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

W-Ł

III

[m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

W-RIVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Droga

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

 

3

 

800/2

 

23705

 

9486

 

123

 

13395

 

405

 

 

-

 

296

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

3690,56

 

31 marca

Pińczyce

3

808

10142

-

 

8836

948

358

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

31 marca

Pińczyce

3

809

14485

-

 

8205

6280

 

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

31 marca

Pińczyce

3

810

14465

-

 

8113

6352

 

-

-

CZ1M/15063/9

Działka rolna

31 marca

 

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 20.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 20.03.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.8.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

ROLA

IVb

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

14

 

3462

 

2283

 

2283

 

CZ1M/00064126/7

 

Działka rolna

 

159,81

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 30/2020 z dn. 12.03.2020r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 13.03.2020r. do dnia 03.04.2020r.

 

Koziegłowy, dn. 13.03.2020r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.7.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Ł III

m2

ŁIV

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

11

 

1840

 

963

 

605

 

358

 

CZ1M/00018598/9

 

Działka rolna

 

67,41

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 25/2020 z dn. 09.03.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.03.2020 r. do dnia 30.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 09.03.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.6.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

GO

RIVa

m2

PSV

m2

Rola

GO

RIVb

m2

PSIV

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

16

 

3757

 

5280

 

1980

 

-

 

3300

 

-

 

CZ1M/00088452/5

 

Działka rolna

 

369,60

 

31 marca

 

Koziegłowy

 

21

 

4702/2

 

927

 

927

 

-

 

-

 

-

 

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

 

64,89

 

31 marca

 

Koziegłowy

 

16

 

3772

 

2799

 

-

 

2799

 

-

 

-

 

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

 

195,93

 

31 marca

 

Koziegłowy

 

21

 

4703

 

900

 

-

 

-

 

-

 

900

 

CZ1M/00050222/9

 

Działka rolna

 

63,00

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 26/2020 z dn. 09.03.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.03.2020 r. do dnia 30.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 09.03.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

GO

RIIIb

m2

ŁIV

m2

Rola

GO

RIVb

m2

Rola

GO

RV

m2

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

10

 

1795/2

 

1112

 

430

 

272

 

115

 

295

 

CZ1M/00018598/9

 

Działka rolna

 

77,84

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 24/2020 z dn. 09.03.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.03.2020 r. do dnia 30.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 09.03.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

ŁIII

[m2]

ROLA

GO

RIVa

[m2]

ROLA

GO

RIVb

[m2]

ŁV

[m2]

ROLA

GO

RV

[m2]

ŁIV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

9

 

1480

 

5289

 

5289

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

CZ1M/00050056/4

 

Działka rolna

 

370,23

 

31 marca

Koziegłowy

16

3736

8707

-

3736

4017

954

-

-

CZ1M/00088452/5

 

Działka rolna

609,49

31 marca

Koziegłowy

9

2014

1771

-

-

200

-

1571

-

CZ1M/00088647/9

 

Działka rolna

123,97

31 marca

Koziegłowy

8

1825

7481

-

2525

-

1198

-

3758

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

523,67

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 23/2020 z dn. 09.03.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.03.2020 r. do dnia 30.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 09.03.2020 r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Koziegłowy

22

4964

2613

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Koziegłowy, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Opis użytku ŁIV, GO R IVa. IVb

Sprzedaż prawa własności

39 195,00

3 919,50

Koziegłowy

28

6013

809

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Porajska. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Opis użytku ŁIV

Sprzedaż prawa własności

28 315,00

2 831,50

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 20.04.2020r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 16.04.2020r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    
 7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 8. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.
 11. Treść niniejszego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Koziegłowy, dn. 06.03.2020r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2020

dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej na okres do 3 lat.

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 304) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl.

ŁIV

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

 

31

 

6676

 

789

 

54

 

735

CZ1M/00017321/0

Nieruchomość rolna

 

55,23

31 marca

 

Koziegłowy

 

 

31

 

6677

 

762

 

52

 

710

 

CZ1M/00017321/0

Nieruchomość rolna

 

53,34

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 19/2020 z dn. 26.02.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 26.02.2020 r. do dnia 18.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 26.02.2020r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2020

dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 304) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl.

ŁIII

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

 

10

 

1733/1

 

0,0292

 

292

 

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

 

20,44

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 20/2020 z dn. 26.02.2020r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 26.02.2020 r. do dnia 18.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 26.02.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

GO

RIVb

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

21

4815

3401

3401

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

238,07

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 15/2019 z dn. 10.02.2020 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 10.02.2020 r. do dnia 02.03.2020 r.

Koziegłowy, dn. 10.02.2020 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.1.2019

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat – niewydzielonej części nieruchomości o łącznej pow. 200 m2  znajdujących na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 931/4 obręb Lgota Górna będącej własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00019238/5 z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw. 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.07.2019 r.  do dnia 01.08.2019 r.

Koziegłowy, dn. 11.07.2019 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2019

 

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdujących się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 3,10zł + 23 % VAT za m2 miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.06.2019 r. 

Koziegłowy, dn. 21.05.2019 r.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2019

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola Kl. IVb

[m2]

N

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

10

2162

3573

3121

452

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

250,11

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 36/2019 z dn. 24.04.2019 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.04.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.

 

Koziegłowy, dn. 26.04.2019 r.

 

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2019

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości –

 1. Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 103,95m2 znajdujący się w Gniazdowie ul. Szkolna 11, 42-350 Koziegłowy – budynku znajdującym się na działce 3192 obręb Gniazdów-Mzyki stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050056/4 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.
 2. Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 69,35m2 znajdujący się w Cynkowie ul. Strażacka 5, 42-350 Koziegłowy  -budynku znajdującym się na działce 1976/15 obręb Cynków stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050047/8 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.

Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres 3 lat. Czynsz najmu ustalony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 19.03.2019 r.

Koziegłowy, dn. 26.02.2019 r.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2019

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl.

RIVa

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

9

1446

2877

1682

1195

CZ1M/00087992/5

Działka rolna

201,39

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 20/2019 z dn. 25.02.2019 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r.

Koziegłowy, dn. 26.02.2019 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2019

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Łąki Kl. ŁIV

[m2]

Rola

GO

RIVa

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

21

4687

2811

2811

-

CZ1M/00088452/5

Działka rolna

196,77

31 marca

Koziegłowy

 

8

1864

3673

1356

2317

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

257,11

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 11/2019 z dn. 25.01.2019 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 28.01.2019 r. do dnia 18.02.2019 r.

Koziegłowy, dn. 28.01.2019 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.14.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. RV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

17

4231

1306

1306

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

91,42

31 marca

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 2/2018 z dn. 02.01.2019 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 03.01.2019 r. do dnia 24.01.2019 r.

Koziegłowy, dn. 03.01.2019 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.13.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. ŁV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

12

2603

8931

8931

CZ1M/00088647/9

Działka rolna

625,17

31 marca

 

 Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 127/2018 z dn. 27.12.2018 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 31.12.2018 r. do dnia 21.01.2019 r.

Koziegłowy, dn. 31.12.2018 r.

 

                                                                                            W Y K A Z  Nr GR.6845.12.2018

Dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie art. 35 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 160 m2  znajdujących się w budynku położonym w Koziegłowach ul. 3-Maja 33 usytuowanego na działce nr 7087/17 o pow. 0,2983ha obręb Koziegłowy będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00059461/9 z przeznaczeniem na sklep i pomieszczenia administracyjne.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 110/2018 z dn. 30 października 2018 r. i wynosi 320,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego  miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.11.2018 r.

Koziegłowy, dn. 06.11.2018 r.

 

 

                               W Y K A Z  Nr GR.6845.11.2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

 

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Koclin

1

163

2209

2209

CZ1M/00034053/5

Nieruchomość rolna

154,63

31.03

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 108/2018 z dn. 30.10.2018 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.11.2018r. do dnia 27.11.2018 r.

 Koziegłowy, dn. 06.11.2018 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Rola

Kl. VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

12

2314

2743

863

1580

300

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

161,98

31.03

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 99/2018 z dn. 12.10.2018 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Koziegłowy, dn. 25.10.2018 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.9.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

uwagi

Mysłów

2

Niewydzielona część dz. nr 59/2

30

CZ1M/00003447/8

Na działce znajduje się szafa ONU (wraz z przyłączem energetycznym i kanalizacją kablową) Orange Polska S.A.

Uchwałą Nr 327/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 89/2018 z dnia 1.10.2018 r. i wynosi 10,00zł/m2 + 23% VAT  miesięcznie płatny do  ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 15.11.2018 r.

Koziegłowy, 25.10.2018 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.6.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

 

Rola

RIIIb

[m2]

Rola

RIVa

[m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Gniazdów-Mzyki

5

780

2849

0

2849

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

199,43

31.03

2

Gniazdów-Mzyki

6

925

2236

0

2236

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

156,52

31.03

3

Gniazdów-Mzyki

12

2210

2085

691

0

645

94

655

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

145,95

31.03

4

Gniazdów-Mzyki

12

2211

2149

726

 

643

111

669

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

150,43

 

31.03

 

5

Gniazdów-Mzyki

13

2526

1591

 

 

202

781

608

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

111,37

31.03

6

Gniazdów-Mzyki

13

2527

1535

 

 

193

651

691

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

107,45

31.03

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 98/2018 z dn. 12.10.2018 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r.

Koziegłowy, dn. 25.10.2018 r.

 

 

 

                                                                                                 Nr GR.6845.3.2018

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVa

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVb

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Rola

V

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Ł IV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość wywoławczego czynszu rocznego

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Wysokość wadium

Osiek

3

326

22450

9880

9620

2950

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1571,50

31 marca

157,15zł

Osiek

3

328

23010

18447

3940

623

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1610,70

31 marca

167,07zł

Osiek

3

335

10424

-

-

-

10424

CZ1M/00003550/3

Nieruchomość rolna

729,68

31 marca

72,97zł

 

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 o godz. 10.00 w dniu 28.11.2018 r.

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej powyżej. Wadium uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: ,, WADIUM - Przetarg na dzierżawę działka nr ….., obręb …………”

3. W dniu przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Oferent winien zapoznać się z projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu.

7. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

8. Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie wynoszące 1% podanej ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

10. Gmina i Miasto Koziegłowy nie ponosi kosztów wznowienia granic działki w celu wyznaczenia jej w terenie.

11. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnieni przetargu bez podania przyczyny.

12. Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 25.10.2018 r.

 

 

 

Wykaz Nr GR.6845.8.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Rola

IVa

Łąka

 IV

Nr KW

uwagi

Koziegłowy

9

1932

3608

2459

1149

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

 

Uchwałą Nr 326/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 184,01 zł  rocznie płatny do 31 marca.Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 26.10.2018 r.

Koziegłowy, 05.10.2018 r.

 

Wykaz Nr GR.6845.7.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 2 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow w m2

Nr KW

uwagi

 

Gniazdów-Mzyki

12

2366/2 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 169m2

271m2

CZ1M/00004690/3

Działalność rolnicza- przechowywanie sprzętu rolniczego

 

Uchwałą Nr 325/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy 102,00zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 19.10.2018 r.

Koziegłowy, 28.09.2018 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego                                                                       

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie zgodnie z art. 35 pkt. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVa

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVb

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Rola

V

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Ł IV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość wywoławczego czynszu rocznego

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Osiek

3

326

22450

9880

9620

2950

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1571,50

31 marca

Osiek

3

328

23010

18447

3940

623

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1610,70

31 marca

Osiek

3

335

10424

-

-

-

10424

CZ1M/00003550/3

Nieruchomość rolna

729,68

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 73/2018 z dn. 24.08.2018 r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 31.08.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Koziegłowy, dn. 31.08.2018 r.

 

 

                                                                                                   Nr GR.6840.8.2015

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Koziegłowy

35

7466/24

749

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

20 972,00

2 097,20

Koziegłowy

35

7466/25

534

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

14 952,00

1 495,20

Koziegłowy

35

7466/26

299

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi dojazdowej o nawierzchni żużlowej, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

8 372,00

837,20

 

 

Ze względu na powierzchnię, szerokość, długość i lokalizację oraz jej usytuowanie nieruchomości  nie spełniają kryteriów samodzielnej działki budowlanej i nie mogą być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 28.09.2018 r.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości” dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu tj. wydruk księgi wieczystej, kopię aktu notarialnego nabycia, bądź innego dokumentu świadczącego o prawie własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium jak również, w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – przedkłada on pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub małżonek uczestniczący w przetargu składa oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. Wyżej opisane dokumenty należy złożyć w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w terminie do dnia  24.09.2018 r.

3. Komisja przetargowa w dniu 25.09.2018 r. wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu .

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

5. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 24.09.2018 r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017 .

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.

10. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

11. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 21.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb:

1.1.Koziegłowy, przy ul. Wylągi, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3238,

1.2. Koziegłowy przy ul. Miłej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7503   

1.3. Siedlec Duży przy ul. Leśnej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1492, 1510, 1519, 1558, 1845

1.4. Koziegłówki przy ul. Cichej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 175

 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy od dnia 18.05.2018r. zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

Koziegłowy, 18.05.2018 r.

 

        Nr GR.6840.8.2015

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.8.2015 stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

35

7466/24

749

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

20 972,00

Koziegłowy

35

7466/25

534

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

14 952,00

Koziegłowy

35

7466/26

299

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi dojazdowej o nawierzchni żużlowej, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

8 372,00

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 29.06.2018 do dnia 20.07.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 13.08.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 29.06.2018r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8b.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 54/72 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

3

243

0,2100

CZ1M/00088702/3

 

Działka położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „MN 1”- tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą

Cena udziału wynoszącego 54/72 w prawie własności nieruchomości wynosi 27 027,00 zł + 23% VAT

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 14.05.2018r.  do dnia 05.06.2018 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.06.2018 r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 34/314-12-19 wew. 117-  w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.05.2018 r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.5.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Mysłów

4

467

1200

CZ1M/00050050/2

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów z dostępem do drogi. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej” oraz „1KDd” – teren przeznaczony pod drogę dojazdową na pow. ok. 35m2. Klasoużytki: N -1200m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

9500,00zł + 23% VAT

Koziegłowy

14

3305

816

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-613m2, RV 203m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

2855,00zł

Koziegłowy

14

3306

1471

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy  z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-1245m2, RV 226m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

4750,00zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.03.2018r.  do dnia 17.04.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 07.05.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Sprzedaż nastąpi za ceną osiągniętą w przetargu i jeśli nie podlega zwolnieniu zostanie powiększona o podatek VAT.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 26.03.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.9.2015

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
 i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 244//XXXIV/2017 z dn. 28.09.2017r.

2898zł+23% VAT

357,00zł

 

 

Ze względu na powierzchnię, szerokość, długość i lokalizację oraz jej usytuowanie nieruchomość  nie spełnia kryteriów samodzielnej działki budowlanej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 o godz. 10.00 w dniu 19.03.2018r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości” dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu tj. wydruk księgi wieczystej, akt notarialny nabycia bądź inny dokument świadczący o prawie własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w terminie do dnia  14.03.2018r.
 3. Komisja przetargowa w dniu 16.03.2018r. wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.
 5. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 14.03.2018r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 14.03.2018r.)
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.     
 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.
 10. Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
 11. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnieni przetargu bez podania przyczyny.
 12. Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 15.02.2018

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8a.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 18/144 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

5

571

0,4300

CZ1M/00080917/7

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze lolalnej, nieogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R”-tereny rolnicze 
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz „1KDd –teren przeznaczony pod drogę dojazdową”. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Cena udziału wynoszącego 18/144 w prawie własności nieruchomości wynosi 2400,00 zł + 23% VAT.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.3.2017

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 1/8 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Symbol klasoużytku

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Miłość

3

293

1,0070

Ls V

CZ1M/00099678/5

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Miłosć zlokalizowana przy drodze gruntowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „ZL”-tereny lasów. Teren działki posiada kształt trapezu zalesiony kilkunastoletnim lasem liściastym (brzoza) o przeciętnym stopniu zadrzewienia.

Cena udziału wynoszącego 1/8 w prawie własności nieruchomości wynosi 3500,00 zł.

 

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018r.  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

16

3322/1

123

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. 
Klasoużytki: RIVb-130m2, RV 732m2, RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

455,00zł + 23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/2

1503

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów posiada dostępu do drogi gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RV-1034m2,  RVI 469m2

Sprzedaż prawa własności

3677,00zł+23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/3

920

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RIVb- 130m2 RV-732m2,  RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

1786,00zł+23%VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018

 

  

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Łąka

IV

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Lgota Górna

2

275

2092

1224

868

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość rolna

146,44

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 106/2017 z dn. 13.11.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14. 11.2017r. do dnia 05.12.2017

                                                                     

Koziegłowy, dn. 14.11.2017r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

W Y K A Z Nr GR.6845.8.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

IVb

[m2]

Rola

VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Huta Stara

1

157

1500

-

1500

CZ1M/00066506/9

Działka rolna

75,00

31 marca

Huta Stara

1

144

7400

7400

-

CZ1M/00076738/7

Działka rolna

370,00

31 marca

 


Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 77/2017 z dn. 18.09.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 20.09.2017r. do dnia 11.10.2017.

 

Koziegłowy, dn. 20.09.2017

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.1.2017

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017 do dnia 11.08.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017

Koziegłowy, dn. 21.07.2017

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2017
stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć  tysięcy sto trzydzieści sześć złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017  do dnia 11.08.2017
Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017
Koziegłowy, dn. 21.07.2017

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.
Koziegłowy, dn. 21.07.2017r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.7.2017

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu o pow. 104,39 m2  znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 usytuowanego  na działce nr 3192  obręb Gniazdów-Mzyki będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00050056/4  składającego się z sklepu z zapleczem, pomieszczenia gospodarczego, łazienki i korytarza.  Nieruchomość  przeznaczonego do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 387,64 zł + 23 % VAT płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.07.2017.

Koziegłowy, dn. 06.07.2017

 

 

 

Wykaz Nr GR.6845.6.2017

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm). i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Uwagi

Koziegłówki

1

niewydzielona część działki nr 21/30

2m2

CZ1M/00068193/5

Umieszczenie tablicy informacyjnej

 

Cena czynszu stałego za 1 m 2  wynosi  10zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego dokonywana będzie przez wydzierżawiającego raz w roku do końca pierwszego kwartału w oparciu o wskaźnik inflacji w roku poprzednim ogłoszony przez GUS.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 27.07.2017

 Koziegłowy, dn. 06.07.2017

 

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Kl.
B [m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. RIVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty

Gniazdów-Mzyki

1

16

 

 

2559

103

1039

1417

CZ1M/00103939/5

Działka zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 99mna cele rolnicze

 

108,41+ 23% VAT

Ostatni dzień każdego miesiąca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 51/2017 z dn. 02.06.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 02.06.2017r. do dnia 23.06.2017.

Koziegłowy, dn. 02.06.2017  

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. W-RIVb

[m2]

Rola

Kl.

V

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

14

2733

 

 

2288

-

1828

21

439

CZ1M/00087992/5

Działka rolna

114,40

31 marca

Gniazdów-Mzyki

9

1480

5289

5289

-

-

-

CZ1M/00050056/4

Działka rolna

264,45

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 50/2017 z dn. 31.05.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 02.06.2017r. do dnia 23.06.2017.

                                                                         

Koziegłowy, dn. 02.06.2017

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Droga

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

 

3

 

800/2

 

23705

 

9609

 

13395

 

-

 

405

 

296

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

1314,09

31 marca

Pińczyce

3

808

10142

-

8836

1306

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

562,22

31 marca

Pińczyce

3

809

14485

-

8205

6280

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

802,98

31 marca

Pińczyce

3

810

14465

-

8113

6352

-

-

CZ1M/15063/9

Działka rolna

801,87

 

31 marca

 

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 23/2017 z dn. 01.03.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 02.03.2017r. do dnia 22.03.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

Koziegłowy, dn. 02.01.2017

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Mysłów

 

 

3

 

174/2

 

10002

 

3503

 

4499

 

2000

CZ1M/00090549/9

Działka rolna

500,10

31 marca

 

 Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 5/2017 z dn. 05.01.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 05.01.2017r. do dnia 26.01.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 17.02.2017r.

 

Koziegłowy, dn. 05.01.2017

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Koziegłowy, przy ulicy Gen. Bema oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 8377, 8462, 8474, 8463, 8477/1, 8375 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Lgota Mokrzesz, przy ulicy Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 92, 206, 211, 215, 221, 266, 281, dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 803 z późn. zm.)

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016r.Cena wywoławcza wynosi 9.000,00zł. Wadium wynosi.900,00zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00zł. Wadium wynosi.675,40zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 09.09.2016r. od godz. 9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279-0000-0300-0068-2003-0017 (data wpływu na konto 06.09.2016r.)

Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.

Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Informuje, że wycofuje z ogłoszonego I przetargu do sprzedaży na dzień 29 czerwca  2016 r. na godz. 900 działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha i działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha umieszczone w pkt 3 i 4 w/w ogłoszenia i wyciągu z ogłoszenia  o I przetargu w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 782         z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2129 obręb Koziegłowy o pow. 0,0537 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 1235,00 zł. Wadium wynosi 123,50 zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2189 obręb Koziegłowy o pow. 0,0384 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 883,00 zł . Wadium wynosi 88,30 zł.

III. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016 r.Cena wywoławcza wynosi 9000,00 zł. Wadium wynosi 900,00zł.

IV. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00 zł. Wadium wynosi 675,40 zł.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2016 r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

1/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2129  o powierzchni 0,0537ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego          w Myszkowie o wartości 1.235,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych ).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

2/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2189  o powierzchni 0,0384 ha, k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 883,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

3/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha , k.m.17 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

4/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha , k.m.22 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 6754,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

budynek o pow. użytkowej 340 m² po byłej szkole podstawowej w miejscowości Koziegłowy przy ul. Lipowej 12 położony na działce o  numerze ewidencyjnym 2582/1 o powierzchni 5799 m2, zapisanej w KW CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego  w Myszkowie.

Zarządzeniem Nr 18/2016 z dn. 11.02.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ustalił stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej budynku – 5,00zł + 23% vat  i stawkę czynszu za 1m2   gruntu – 0,05zł + 23% vat. Cel dzierżawy – prowadzenie działalności opiekuńczej, w tym dla osób starszych. Cena wywoławcza ogółem wynosi 1.989,95zł + 23% vat. Wadium wynosi.200,00zł + 23% vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068- 2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3375 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,0681ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 3.698,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.369,80zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3377 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1578ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 8.569,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.856,90zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8114 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r. Cena wywoławcza wynosi 405,70zł. Wadium wynosi 100,00zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8257 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r.Cena wywoławcza wynosi 412,85zł. Wadium wynosi 100,00zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r.o godz. 9³º w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2278 obręb Koziegłowy o pow. 0,9227ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8 Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/2015 z dn. 23.12.2015r.Cena wywoławcza wynosi 461,35zł. Wadium wynosi.100,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34) 314-12-19 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4122 obręb Koziegłowy o pow. 0,2957ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 88/XIII/2015 z dn. 26 listopada 2015r.Cena wywoławcza wynosi 11.207,00zł. Wadium wynosi.1.120,70zł. Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23. Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
I.
działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3584 o powierzchni 0,1663ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.245,00zł.                
Wadium wynosi.224,50zł.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 11.06.2015r. 
II przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 24.09.2015r.od godz.9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 21.09.2015r.)         
Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.
Do wartości działek nie jest wliczony koszt wznowienia granic działek.
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1480  o powierzchni 0,5289ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego          w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 17.516,80zł +23%vat. Wadium wynosi.1.751,68zł + 23%vat.

II
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1758/2 o powierzchni 0,6590ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 17.186,40zł +23%vat. Wadium wynosi.1.718,64zł + 23%vat.

III.
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2733 o powierzchni 0,2288ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 23.319,20zł +23%vat. Wadium wynosi.2.331,92zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.06.2015r. 
Zarządzeniem Nr 76/2015 z dn. 24.08.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 20%.
II przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2015r.od godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2015r.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/  w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.
działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 5287 o powierzchni 0,2206ha, k.m.23 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 48/VIII/2015 z dn. 21 maja 2015r.Cena wywoławcza wynosi 4.103,00zł . Wadium wynosi.410,30zł.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 23.09.2015r. od godz. 9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 18.09.2015r.) Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier. (0–34) 31 – 41 – 219 wew. 117.
Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.).
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
1.    Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Pustkowie Lgockie, przy ulicy Dębowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 424/2, 493, 497, 500, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 527 dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2.    Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
3.    Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4.    Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. 
5.    Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).
 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1480 o powierzchni 0,5289ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 21.896,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.189,60zł + 23%vat.

II

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1511 o powierzchni 0,3130ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.382,00zł +23%vat. Wadium wynosi. 438,20zł + 23%vat.

III

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1758/2 o powierzchni 0,6590ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 21.483,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.148,30zł + 23%vat.

IV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2209 o powierzchni 0,3880ha , k.m.12 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.432,00zł +23%vat. Wadium wynosi.543.20zł + 23%vat.

V

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2458  o powierzchni 0,1928ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.699,00zł +23%vat. Wadium wynosi.269,90zł + 23%vat.

VI

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2487 o powierzchni 0,3573ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.109,00zł +23%vat. Wadium wynosi.510,90zł + 23%vat.

VII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2494 o powierzchni 0,1800ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.520,00zł +23%vat. Wadium wynosi.252,00zł + 23%vat.

VIII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2615  o powierzchni 0,2028ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.839,00zł +23%vat. Wadium wynosi.283,90zł + 23%vat.

IX

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2617 o powierzchni 0,2516ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.522,00zł +23%vat. Wadium wynosi.352,,20zł + 23%vat.

X.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2726  o powierzchni 0,1092ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.529,00zł +23%vat. Wadium wynosi.152,90zł + 23%vat.

XI

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2728  o powierzchni 0,2006ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.808,00zł +23%vat. Wadium wynosi.280,80zł + 23%vat.

XII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2732 o powierzchni 0,5479ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 7.671,00zł +23%vat. Wadium wynosi.767,10zł + 23%vat

XIII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2733  o powierzchni 0,2288ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 29.149,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.914,90zł + 23%vat.

XIV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2546  o powierzchni 0,1741ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.437,00zł +23%vat. Wadium wynosi.243,70zł + 23%vat.

XV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 3292 o powierzchni 0,4301ha , k.m.16 niezabudowana zapisana w CZ1M/00093997/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.021,00zł +23%vat. Wadium wynosi.602,10zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta  w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/  w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1843 o powierzchni 0,2693ha , k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00015940/1 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.986,00zł.Wadium wynosi 398,60zł.

II

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1755/4 o powierzchni 1,1078ha , k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026954/2 Sądu Rejonowego   w Myszkowie Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.626,00zł.Wadium wynosi 1.362,60zł.

III

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1845/1o powierzchni 0,3600ha, k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00032015/3 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.328,00zł.Wadium wynosi 532,80zł.

IV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1845/2 o powierzchni 0,4069ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00019267/7 Sądu Rejonowego   w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.022,00zł.Wadium wynosi 602,20zł.

V

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1759 o powierzchni 0,2897ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.635,00zł.Wadium wynosi 463,50zł.

VI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1765 o powierzchni 0,0982ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026375/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.542,00zł.Wadium wynosi 154,20zł.

VII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1890 o powierzchni 1,0571ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.002,00zł.Wadium wynosi 1.300,20zł.

VIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3499/1 o powierzchni 0,2245ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00077937/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.031,00zł.Wadium wynosi 303,10zł.

IX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3528/1 o powierzchni 0,2280ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00077937/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.078,00zł.Wadium wynosi 307,80zł.

 X

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3533 o powierzchni 0,2497ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.995,00zł.Wadium wynosi 399,50zł.

XI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3562 o powierzchni 0,2179ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.486,00zł.Wadium wynosi 348,60zł.

XII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3584 o powierzchni 0,1663ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.245,00zł.Wadium wynosi 224,50zł.

XIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3608 o powierzchni 0,2647ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.235,00zł.Wadium wynosi 423,50zł.

XIV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3686 o powierzchni 0,6198ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.731,00zł.Wadium wynosi 973,10zł.

XV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4349 o powierzchni 0,6414ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.493,00zł.Wadium wynosi 949,30zł.

 XVI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4514  o powierzchni 0,2648ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.601,00zł.Wadium wynosi 360,10zł.

XVII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4521 o powierzchni 0,4146ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.887,00zł.Wadium wynosi 588,70zł.

XVIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4375 o powierzchni 0,4552ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.737,00zł.Wadium wynosi 673,70zł.

XIX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4399 o powierzchni 0,1505ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.408,00zł.Wadium wynosi 240,80zł.

XX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4534  o powierzchni 0,4066ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.489,00zł.Wadium wynosi 548,90zł.

XXI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4423 o powierzchni 0,1398ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.887,00zł.Wadium wynosi 188,70zł.

XXII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4535o powierzchni 0,4264ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.311,00zł.Wadium wynosi 631,10zł.

XXIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4622o powierzchni 0,1716ha  k.m. 20 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.694,00zł.Wadium wynosi 269,40zł.

XXIV

 działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4691 o powierzchni 1,1757ha , k.m. 21 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.756,00zł.Wadium wynosi 1.375,60zł.

XXV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4662 o powierzchni 0,2276ha , k.m. 21 niezabudowana zapisana w CZ1M/00015695/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.368,00zł.Wadium wynosi 336,80zł.

XXVI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 7620 o powierzchni 0,4756ha , k.m. 37 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.468,00zł.Wadium wynosi 646,80zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 806   o powierzchni 0,2481ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00084549/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 315/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.150,25zł +23%vat. Wadium wynosi.815,10zł + 23%vat.

II.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 328/1 o powierzchni 0,2615ha , k.m.2 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.315,75zł +23%vat. Wadium wynosi.931,60zł + 23%vat.

III..

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 682 o powierzchni 0,1653 ha , k.m.4 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.186,00zł +23%vat. Wadium wynosi.318,60zł + 23%vat.

IV.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 821 o powierzchni 0,4111ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 11.439,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.143,90zł + 23%vat.

V.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 822 o powierzchni 0,2672ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 7.434,75zł +23%vat. Wadium wynosi.743,50zł + 23%vat.

VI.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 877 o powierzchni 0,2328ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.477,75zł +23%vat. Wadium wynosi.647,80zł + 23%vat.

VII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1062 o powierzchni 0,3250ha , k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.043,50zł +23%vat. Wadium wynosi.904,40zł + 23%vat.

VIII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1068  o powierzchni 0,2310ha , k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.229,75zł +23%vat. Wadium wynosi.823,00zł + 23%vat.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość  za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 05.02.2015r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dn. 09.04.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 25%.

 

II przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu  o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/   w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2  o powierzchni 0,8114ha, k.m.1 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 30.245,25zł +23%vat. Wadium wynosi.3.024,60zł + 23%vat.

II.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 o powierzchni 0,8257ha, k.m.1 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 30.777,75zł +23%vat. Wadium wynosi.3.077,80zł + 23%vat.

III.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 546/1 o powierzchni 1,6467ha, k.m.2 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 31.493,25zł +23%vat. Wadium wynosi.3.149,40zł + 23%vat.

IV.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1165/2 o powierzchni 1,7400ha, k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 33.277,50zł +23%vat. Wadium wynosi.3.327,80zł + 23%vat.

V..

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1230  o powierzchni 0,9560ha, k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00032400/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 315/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 35.634,75zł +23%vat. Wadium wynosi.3.563,50zł + 23%vat.

VI.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1463 o powierzchni 0,4200ha, k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.545,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.354,50zł + 23%vat.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość  za wykonanie operatu szacunkowego działki.

I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 04.02.2015r.

Zarządzeniem Nr 35/2015 z dn. 09.04.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 25%.

II przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
 
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
I.
Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1446 obręb Gniazdów -Mzyki o pow. 0,2877ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00087992/5 Podstawa przeznaczenia do dzierżawy : Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 85/2013 z dn. 22.10.2013r.Cena wywoławcza wynosi 143,85zł. Wadium wynosi.100,00zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2014r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2014r.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gniazdów-Mzyki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.
 
 
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 3977 obręb Koziegłowy o pow. 0,1401ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00032015/3 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 2.858,00zł. Wadium wynosi.285,80zł.

II. Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 3976 obręb Koziegłowy o pow. 0,2856ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 5.826,00zł. Wadium wynosi.582,60zł.

III.Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 8545/3 obręb Koziegłowy o pow. 0,1634ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 27.337,00zł + 23% vat. Wadium wynosi.2.733,70zł + 23%vat.

IV.Nieruchomość położona w Mysłowie, oznaczona numerem ewidencyjnym 82 obręb Mysłów o pow. 0,2700ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050050/2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 6.777,00zł. Wadium wynosi.677,70zł.

 Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2014r.

 Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mysłów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 2129 obręb Koziegłowy o pow. 0,0537ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.246,00zł. Wadium wynosi.124,60zł.

II.

Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 2189 obręb Koziegłowy o pow. 0,0384ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 891,00zł. Wadium wynosi.89,10zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2014r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r .,poz. 518 z późn. zm.)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w Glinianej Górze, oznaczona numerem ewidencyjnym 739/2 obręb Gliniana Góra o pow. 0,0921ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00071793/5 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.400,00zł + 23% vat. Wadium wynosi.140,00zł.+ 23% vat.

II.

Nieruchomość położona w Glinianej Górze, oznaczona numerem ewidencyjnym 653 obręb Gliniana Góra o pow. 0,1942ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00071793/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.661,00zł. Wadium wynosi.266,10zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2014r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8114ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 40.327,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.032,70zł + 23%vat.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8257ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 41.037,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.103,70zł + 23%vat.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 546/1 obręb Siedlec Duży o pow. 1,6467ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 41.991,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.199,10zł + 23%vat.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1165/2 obręb Siedlec Duży o pow. 1,7400ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 44.370,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.437,00zł + 23%vat.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1230 obręb Siedlec Duży o pow. 0,9560ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00032400/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 47.513,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.751,30zł + 23%vat.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1463 obręb Siedlec Duży o pow. 0,4200ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 18.060,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.806,00zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4040 obręb Koziegłowy o pow. 0,1811ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.423,00zł. Wadium wynosi.342,30zł.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4041 obręb Koziegłowy o pow. 0,1957ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.699,00zł. Wadium wynosi.369,90zł.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1466 obręb Koziegłowy o pow. 0,4173ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00070023/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.924,00zł. Wadium wynosi.492,40zł.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1467 obręb Koziegłowy o pow. 0,1571ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.854,00zł. Wadium wynosi.185,40zł.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1469 obręb Koziegłowy o pow. 0,1682ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.985,00zł. Wadium wynosi.198,50zł.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1689 obręb Koziegłowy o pow. 0,6967ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 11.287,00zł. Wadium wynosi.1.128,70zł.

VII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/1 obręb Koziegłowy o pow. 0,2165ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.009,00zł. Wadium wynosi.300,90zł.

VIII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/2 obręb Koziegłowy o pow. 0,0619ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 687,00zł. Wadium wynosi.68,70zł.

 

IX.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/4 obręb Koziegłowy o pow. 0,1759ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.445,00zł. Wadium wynosi.244,50zł.

X.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1822 obręb Koziegłowy o pow. 0,3155ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00015940/1. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.385,00zł. Wadium wynosi.438,50zł.

XI.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1826 obręb Koziegłowy o pow. 0,2179ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.833,00zł. Wadium wynosi.283,30zł.

XII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1827 obręb Koziegłowy o pow. 0,3468ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.133,00zł. Wadium wynosi.513,30zł.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 806 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2481ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00084549/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 10.867,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.086,70zł + 23%vat.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 328/1 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2615ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 12.421,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.242,10 zł + 23% vat.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 676 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2702ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.539,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.553,90zł + 23% vat.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 682 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1653ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.248,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.424,80zł + 23% vat.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 821 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,4111ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00026765/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 15.252,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.525,20 zł + 23% vat.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 822 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2672ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.913,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.991,30zł + 23% vat.

VII.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 877 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2328ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00026765/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.637,00zł + 23%vat. Wadium wynosi 863,70zł + 23% vat.

VIII.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 959 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1413ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.331,00zł. Wadium wynosi 233,10zł.

IX.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1062 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,3250ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00087992/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 12.058,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.205,80 zł + 23% vat.

X.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1068 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2310ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 10.973,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.097,30zł + 23% vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2015r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117. 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.