Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

INFORMACJA

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 55):

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości  5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (stosowne zezwolenie wydaje właściwy Leśnik lub Starosta);
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • w innych przypadkach, zgodnie z art. 83f  ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 55).

Poza ww. przypadkami wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia na usuniecie drzewa/krzewu.

 

Uwaga

Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. Zgłoszenie musi zawierać lokalizację drzewa – pkt 3). Rysunek musi określać lokalizację drzewa w stosunku do granic nieruchomości (należy je narysować) oraz budynków, ogrodzenia, drogi (jeżeli występują). Lokalizację drzewa można zaznaczyć znakiem „X”. Rysunek należy wykonać długopisem. W przypadku współwłasności zgłoszenie podpisują wszyscy właściciele. Oględziny drzew dokonywane są w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletnego zgłoszenia.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.