Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)  znajdujący się na terenie Gminy Koziegłowy prowadzi Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Gminy Koziegłowy do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

 • budowlanych - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
 • przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.);
 • sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

 

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym), rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

 

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie powinna złożyć na Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • kartę informacyjną innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający posiadanie statusu rolnika (nakaz płatniczy, umowa dzierżawy - kopie).

 

DODATKOWE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • wpisaniu obiektu ujętego w ewidencji prowadzonej przez burmistrza do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonego przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych.

2. Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rekreacji
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
tel. 34 314 12 19, wew. 113, email: um@kozieglowy.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 – 16:00
środa – piątek 7.30 – 15:30

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.