Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Działa od końca 1991r. Założycielami związku było 15 gmin, obecnie do Z.G.J. należy 38 gmin. Są to: Alwernia, Babice, Bolesław, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Iwanowice, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Klucze, Koziegłowy, Kraków, Kroczyce, Krzeszowice, Łazy, Lelów, Michałowice, Mstów, Niegowa, Ogrodzieniec, Olkusz, Olsztyn, Pilica, Poraj, Poręba, Przyrów, Siewierz, Skała, Sławków, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż, Wielka Wieś, Włodowice, Żarki, Żarnowiec, Zawiercie, Zielonki.
 

Siedzibą Związku jest miasto Ogrodzieniec. Podstawowymi celami Związku są:

  • promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez różnego typu wydawnictwa, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych (ITB w Berlinie, WTM w Londynie, Ferien w Wiedniu, Utazas w Budapeszcie, Holiday Word w Pradze, TT Warsaw w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu, targi Itemac w Krakowie, MTT BESKIDY w Bielsku Białej, Krakowski Salon Turystyczny, Glob w Katowicach, Agrotur w Częstochowie), pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestować na terenie Wyżyny,
  • rozwój turystyki wiejskiej,
  • ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury,
  • dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin,
  • współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych,
  • opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu.


Z.G.J. powstał nie tylko po to, aby pomagać gminom w promowaniu ich turystycznych terenów i obiektów, ale również, aby pokazywać Wyżynę Krakowsko-Częstochowską jako jednolity i spójny obszar turystyczny. Region, w którym są niewidoczne granice administracyjne czy to międzygminne, czy to międzywojewódzkie. Przynależność do Z.G.J. w wielu przypadkach wzmaga aktywność poszczególnych gmin do różnego rodzaju działań związanych z turystyką, pozwala czerpać doświadczenia z gmin, które mają lepiej rozwiniętą sferę turystyczną. Daje możliwość (szczególnie małym gminom) profesjonalnej promocji, na którą w sposób indywidualny gmina nie mogłaby sobie pozwolić.

Związek Gmin Jurajskich jest instytucją dofinansowującą corocznie kilkadziesiąt imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenach jurajskich. Imprezy te pozwalają na lepszą integrację mieszkańców, jak również wzbogacają ofertę turystyczną poszczególnych gmin. Organizujemy własną imprezę rekreacyjno - sportową: Zlot Młodzieży Związku Gmin Jurajskich, która odbywa się corocznie w innej Gminie członkowskiej. Pomagamy również PTTK-om w utrzymaniu i renowacji szlaków turystycznych, wspieramy Grupę Jurajską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na początku 1997r. Z.G.J. zakończyliśmy działania ziązane z programem AGRO - JURA - aktywizacja i integracja działań związanych z agroturystyką na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - był to program mający na celu zwiększenie bazy agroturystycznej na Jurze. Zostały przeprowadzone szkolenia rolników chcących serwować produkt agroturystyczny, a także kategoryzacja gospodarstw. Każde z gospodarstw biorące udział w programie zostało zkategoryzowane zgodnie z normami zachodnioeuropejskimi. Został przygotowywany i wydany katalog kwater agroturystycznych oraz program komputerowy, który jest dostępny w biurach turystycznych w kraju i za granicą. Środki finansowe w wysokości 40.000 ECU potrzebne na przeprowadzenie projektu otrzymaliśmy z funduszu PHARE, a wykonawcą projektu była firma AGRO-CONSULT z Warszawy. Związek organizuje również szkolenia wspólnie z ODR-ami i z Funduszem Współpracy AGROLINIA 2000.

Na początku września 1997r. zakończyliśmy realizację filmu reklamowego o Wyżynie, który został wyróżniony na Ogólnopolskim Przeglądzie Turystycznych Filmów Reklamowych i Promocyjnych i jest prezentowany na różnego rodzaju imprezach targowych. W lipcu 1998r. wydaliśmy mapę turystyczną Jury Krakowsko-Częstochowskiej w skali 1:100000, na której są zaznaczone m.in. kwatery agroturystyczne, ośrodki jeździeckie, pola namiotowe, a także plany komunikacyjne Częstochowy i Krakowa.

W roku 1999 wykonaliśmy wraz z PTTK wytyczenie i oznakowanie Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, został wydany folder promujący walory turystyczne gmin członkowskich i możliwości turystyki kwalifikowanej na terenie Jury, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia dla mieszkańców gmin członkowskich z zakresu rozwoju turystyki wiejskiej ze środków pomocowych Unii Europejskiej. ZGJ przeprowadził szkolenie ze środków przyznanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na temat możliwości pozyskiwania przez Gminy funduszy pomocowych. Powstało wydawnictwo pokazujące możliwości turystyki konnej na Jurze.

W 2000 roku wydaliśmy przewodnik rowerowy po Jurajskim Szlaku Rowerowym Orlich Gniazd, byliśmy inicjatorem powstania Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej. Promowaliśmy walory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na targach turystycznych I.T.B. w Berlinie, HOLIDAY WORD w Pradze, WTM w Londynie, TT WARSAW w Warszawie, TOUR SALON w Poznaniu, GLOB w Katowicach, AGROTUR w Częstochowie, Krakowskim Salonie Turystycznym. Na wszystkich tych targach podmioty gospodarcze z terenu działania Z.G.J. zajmujące się biznesem turystycznym mogą promować swoje produkty turystyczne.

W 2001 roku wydaliśmy atlas rowerowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, album Jury oraz folder wydany wspólnie z branżą turystyczną działającą na tym terenie. Powstała również "Strategia Rozwoju Jury Krakowsko-Częstochowskiej", na opracowanie, której otrzymaliśmy dotację z Departamentu Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki.
Przy organizacji zagranicznych targów turystycznych Związek korzysta z pomocy i możliwości dofinansowania powierzchni targowej przez POT, ściśle współpracuje również z Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi woj. śląskiego i małopolskiego. Z.G.J. współpracuje z wieloma związkami, które w swojej działalności mają szeroko pojętą promocję, jest również obecny w pracach Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, gdzie Przewodniczący Z.G.J. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.