Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ostatnia Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w kadencji 2006 - 2010

9 listopada 2010 odbywa się 50, ostatnia Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w kadencji 2006 – 2010, na której Radni w pełnym komplecie podsumowali swoją pracę i podziękowali innym za współpracę. Wśród gości obecna była Jadwiga Wiśniewska – poseł na Sejm RP, Zofia Jakubczyk – prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie - przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w latach 2002 – 2007, radni powiatowi, sołtysi, pracownicy urzędu, dyrektorki szkół oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Na posiedzeniu tym Radni podjęli trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła programu współpracy GiM Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, następna, zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok Nr 350/ XL/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., a ostatnia wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Częstochowa w sprawie finansowania przez Gminę Koziegłowy wydatków związanych z uczęszczaniem ucznia zamieszkałego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy do Gimnazjum nr 9 w Częstochowie. W sprawie pierwszej uchwały głos zabrał radny Leonard Jagoda. Podkreślił ważność przyjętego programu oraz możliwości dla organizacji pozarządowych w podejmowaniu inicjatyw dla społeczności lokalnej przy współpracy z administracją publiczną. Przypomniał również o realizowanym zadaniu przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy pn. „Zielone światło dla stowarzyszeń - warsztaty praktyczne dla liderów lokalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zaprosił do zapoznania się z poradnikiem wydanym w ramach realizowanego projektu i stroną internetową. Po podjęciu uchwał przyszła pora na podsumowania i podziękowania. W imieniu własnym oraz w dyrektorów szkół z Lgoty Górnej, Pińczyc, Koziegłówek, Gniazdowa, Cynkowa, Siedlca Dużego, uczestniczących w sesji , podziękowania dla Rady Gminy oraz burmistrza, złożyła Ewa Walentek, dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk przedstawiła następnie informację o realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta podjętych od początku kadencji, m.in. powiedziała: „ Szanowni Państwo najważniejszą rolą Rady było wykonywanie jej ustawowego zadania, a więc podejmowanie uchwał, dających podstawę do realizacji zadań własnych gminy. Ogółem w okresie tej kadencji Rada Gminy i Miasta Koziegłowy na 50 posiedzeniach podjęła 417 uchwał dotyczących problemów różnej wagi, począwszy od tych o charakterze porządkowym, poprzez uchwalanie prawa miejscowego, a skończywszy na tych, które były delegacją do realizacji zadań inwestycyjnych, czy do rozwiązań organizacyjnych w strukturze samorządu. Intencją tej Rady było działanie na rzecz dobra wspólnego i dążenie do kompromisu. Dzięki temu mogliśmy dyskutować merytorycznie i spierać się na argumenty, a rzeczowa wymiana poglądów dawała wyraz w głosowaniu uchwał na sesjach. Uważam , że każdy z radnych miał wobec siebie nawzajem szacunek do wyrażanych poglądów, a taka wzajemna relacja stanowiła mocny fundament do konstruktywnego działania. Bardzo ważną kwestią w pracach Rady, jako organu uchwałodawczego, była współpraca z organem wykonawczym – burmistrzem i jego urzędem. Inwestycje, jakie udało się wykonać były często rezultatem jakiegoś i czyjegoś kompromisu, bo nikt z tych 15 osób zasiadających w Radzie nie chciał nadwyrężać budżetu gminy. Wszyscy radni wykazywali daleko posuniętą troskę o kondycję budżetu, za co należą się słowa szczególnego podziękowania. Być może można było jeszcze lepiej wszystko wykonać, lepiej wypełniać swój mandat radnego – pozostawiam to do rozstrzygnięcia każdemu we własnym sumieniu, w tym także i swoim. Jedno jest dla mnie pewne i muszę to z tego miejsca powiedzieć – wszyscy radni mieli na celu polepszenie warunków życia w Gminie i Mieście Koziegłowy , podniesienie standardów dla mieszkańców i ogólny rozwój naszego miasta i gminy. I niech ten akcent będzie zwieńczeniem naszej wspólnej pracy. W mijającej kadencji w Gminie i Mieście Koziegłowy zdołano wykonać wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, ponieważ dzięki wspólnemu zaangażowaniu można zrobić wiele dobrego. Wspólna praca nas wszystkich : samorządu, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników gminy przynosi wymierne rezultaty”. Burmistrz Jacek Ślęczka zanim przedstawił wyniki wspólnej działalności zwrócił się do obecnych z wyrazami podziękowań „ Zbliża się koniec kadencji, nadszedł więc czas podsumowania czteroletniej pracy całego samorządu w Gminie Koziegłowy. Przede wszystkim pragnę skierować podziękowania w stronę osób zaangażowanych w pracę na rzecz przyszłości nas wszystkich. Uważam, że podzięka należy się każdemu, niezależnie od osobistych opinii, wyznawanych wartości bądź poglądów politycznych, gdyż w szczerej pracy dla całej zbiorowości, jaką jest nasza Gmina, różnice ideowe nie wnoszą nic wartościowego, a wręcz działają na niekorzyść. Tym niemniej, chcę podkreślić, że każdy z samorządowców i pracowników urzędu wraz z jednostkami podległymi, wniósł swój wkład na rzecz rozwoju całej Gminy. Pragnę to mocno wyartykułować, gdyż nie zawsze się o tym pamięta. I za to, jako burmistrz, z całego serca dziękuję. Dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy” - powiedział burmistrz, a rezultaty wspólnej działalności przedstawił w filmie prezentującym zrealizowane zadania w bieżącej kadencji.
Podziękowania i gratulacje, za wszystkie dokonania w tej kadencji burmistrzowi oraz Radzie złożyła Jadwiga Wiśniewska, Zofia Jakubczyk oraz radna Mirosława Juda. Wyrazem wdzięczności za współpracę w bieżącej kadencji, od przewodniczącej Rady Joanny Kołodziejczyk, były pamiątki książkowe dla Jadwigi Wiśniewskiej Poseł na Sejm i Zofii Jakubczyk prezes MBS w Myszkowie, burmistrzów, radnych i kierowników jednostek urzędu. Burmistrz Jacek Ślęczka wręczył upamiętniające tą kadencję, zegary, z logo Gminy; radnym gminnym i powiatowym, sołtysom, kierownikom, zaproszonym gościom i prasie. Podczas Sesji Radny Krzysztof Pluciński z rąk poseł Jadwigi Wiśniewskiej otrzymał wyróżnieniem jakie przyznał mu Sejmik Województwa Śląskiego - Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Na zakończenie Sesji, przewodniczące ostatnich dwóch kadencji Joanna Kołodziejczyk oraz Zofia Jakubczyk, przymocowały symboliczne gwoździe z nazwiskami radnych, do sztandaru Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. BK

 

11

LIS

2010

1249

razy

czytano

3494/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.