Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na 13 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, 27 października br. wyjątkowymi gośćmi były dzieci z Rzeniszowa, które złożyły kwiaty na ręce przewodniczącej i burmistrza w podziękowaniu za piękny plac zabaw wybudowany ostatnio w Rzeniszowie oraz uczniowie z ZS w Lgocie Górnej laureaci kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W tym roku nagrody otrzymali: Dawid Kurzak, Dawid Kos, Karolina Żak, Michał Psonka, Kamil Pentak, opiekun Magdalena Walo – Leszczyńska.
Podczas Sesji, burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił raport dotyczący realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2010/2011. Zadania związane z oświatą i wychowaniem są od lat zadaniami priorytetowymi w działalności Gminy i Miasta Koziegłowy, organu prowadzącego dla 3 zespołów szkół, czterech szkół podstawowych oraz przedszkola i liceum. Współpraca środowiska oświatowego - nauczycieli, pracowników i dyrektorów, środowiska lokalnego – rodziców i uczniów oraz władz samorządowych skutkuje bardzo dobrymi wynikami nauczania osiąganymi przy wykorzystaniu kompetencji zawodowych świetnie wykwalifikowanych nauczycieli i doskonale wyposażonej bazie lokalowej i dydaktycznej. W ostatnich latach Gmina Koziegłowy zrealizowała wiele inwestycji oraz remontów w placówkach oświatowych. W okresie od 2005r do 2011r,remonty i modernizacje zostały przeprowadzone we wszystkich w placówkach oświatowych w Gminie Koziegłowy na łączną kwotą 11 097 063,70zł. Według danych statystycznych z okresu 2010 – 2011 w Gminie Koziegłowy kształci się w 1 liceum 93 uczniów, w 4 gimnazjach 425 uczniów, w tym 12 w Gimnazjum w Mysłowie, w szkołach podstawowych 768, w tym 41 w szkole w Winownie i 33 w Mysłowie ( szkoły prowadzone przez stowarzyszenie). Edukacją przedszkolną objętych jest ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym. Do przedszkola w Koziegłowach uczęszcza 101 dzieci, oddziały Integracyjne w Hucie Starej liczą 38 w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, a w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 181 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wyniki nauczania w poszczególnych placówkach nie odbiegają od wyników na poziomie powiatu czy kraju, w niektórych obszarach przewyższają średnią, nasza młodzież jest dobrze wyedukowana i posiada podwaliny do kształcenia się w szkołach wyższych na terenie całego kraju. Uczniowie z naszych szkół są laureatami wielu konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ponad 20 uczniów zostało laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe w konkursach międzypowiatowych, powiatowych oraz rejonowych. Aktywnie uczestniczą w konkurach o charakterze muzycznym i plastycznym. Szkoły prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, przy szkołach działają kluby, stowarzyszenia. Udzielana jest również pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota wypłaconych stypendiów to 115 636,24 zł. Gmina Koziegłowy aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne wspierające realizacje zadań oświatowych.
W roku szkolnym 2010-2011 zakończono realizację finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projektu, natomiast 5 jest w trakcie realizacji. Zakończono projekt Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych „Per aspera ad astra – wsparcie ucznia zdolnego na obszarach wiejskich” w wartości 50 000,00 PLN. Zespół Szkół w Pińczycach jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego promocji nauk ścisłych o wartości 266 840,00 PLN „Nauki ścisłe w zakresie lokalnym - sukces uczniowski w wymiarze globalnym” oraz promocji języków obcych o wartości 487 805,00 PLN „Wiedza, wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu”. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach jest w trakcie realizacji projektu „Śpiewaj z nami w chórze” o wartości 50 000,00 PLN. Zespół Szkół w Lgocie Górnej jest w trakcie realizacji projektu o wartości 413 542,94 PLN „Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów”. ZEAOS w Koziegłowach jest w trakcie realizacji projektu o wartości 251 816,00 PLN „Gminny Ośrodek Kariery”
„W ostatnich latach, my jako organ prowadzący stworzyliśmy, mam nadzieję, nowoczesne możliwości zdobywania edukacji na terenach wiejskich, poprzez środki budżetowe, środki zewnętrzne, realizowane projekty w różnych obszarach od przedszkola po szkołę średnią. Staraliśmy się aby nasze klasopracownie były odpowiednio tematycznie wyposażone, z dostępem do nowości technologicznych. Kadra nauczycielska jest wykształcona i kompetentna. Na 231 nauczycieli, 129 to nauczyciele dyplomowani, 66 kontraktowi, 27 mianowani i 9 stażyści. Dziękuję za kolejny rok szkolny, przepracowany na rzecz edukacji i wychowania, nauczycielom, dyrektorom, wszystkim osobom odpowiedzialnym za kształtowanie systemu oświaty na terenie gminy, radnym, pracownikom ZEAOS, osobom współpracującym oraz rodzicom” – dodał burmistrz na zakończenie przedstawionych informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2010/2011.
Następnie głos zabrała, w imieniu całej Rady, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Joanna Kołodziejczyk podkreślając, że oświata i wychowanie to dziedziny otoczone, w Gminie i Mieście Koziegłowy, szczególną troską. „ Corocznie z budżetu gminy przekazywane są środki na dofinansowanie oświaty, ponieważ subwencja z budżetu państwa nie wystarcza na utrzymanie szkół. Wszystkie placówki na terenie gminy są zadbane i zmodernizowane. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, sale gimnastyczne, sukcesywnie wyposażane są w przyszkolne boiska sportowe oraz place zabaw, w każdej ze szkół widoczne jest zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów w dbałość o budynki szkolne i wyposażenie. W ciągu ostatnich lat realizowane były inwestycje pozwalające utrzymać szkolne obiekty w dobrej kondycji i estetyce. Każda ze szkół osiąga wymierne efekty pracy. Widoczne jest to w wynikach nauczania, które są na poziomie średniej krajowej a w niektórych szkołach wyższe. Ponadto w wielu szkołach realizowane są projekty unijne, za co serdecznie dziękuję”. Po tych podziękowaniach, z upoważnienia wszystkich radnych, przewodnicząca poprosiła dyrektorów szkół aby w nadchodzącym roku budżetowym i szkolnym, zminimalizować wydatki jak tylko to jest możliwe. „Z budżetu gminy nie jesteśmy wstanie wydatkować więcej niż do tej pory. Okazuje się, ze w przyszłym roku ze środków gminnych trzeba dołożyć do oświaty, do wynagrodzeń 3 miliony zł. Nie wiem czy będziemy w stanie takie pieniądze znaleźć na pokrycie tych wydatków, a nie możemy wziąć kredytu żeby pokryć wynagrodzenia pracowników oświaty, pracowników gminy, czy podległych mu jednostek. Proszę Państwa o zminimalizowanie budżetów dla szkół. Od tego roku żadnych inwestycji w placówkach oświatowych, na terenie gminy nie będzie. Do tej pory łożyliśmy bardzo dużo. Chcieliśmy aby inwestycje i modernizacje były zrealizowane we wszystkich szkołach. Ostatnia była w ZS w Lgocie Górnej gdzie obecnie zakończony został remont i termomodernizacja. Nic więcej nie możemy zrobić ze względu na kurczenie się środków wpływających do gminy. Działalności gospodarcze są zamykane, do czego może przyczynił się, już w tej chwili ogólnoświatowy kryzys. Idziemy w kierunku, aby od następnego roku szkolnego trzy szkoły były filiami dużych szkół podstawowych np. w Pińczycach, w Koziegłowach czy w Lgocie Górnej. Nie uciągniemy tego budżetu oświatowego. Jeżeli nam się nie uda zminimalizować kosztów przynajmniej na poziomie ubiegłego roku będziemy zmuszeni, oddać szkoły stowarzyszeniom. Ja i cała Rada nie chcemy zamykać już żadnej szkoły, doświadczać tego co przeżywaliśmy przy szkole w Mysłowie. Rysuje się jednak czarny scenariusz. Jeżeli nic się nie zmieni to niestety to może stać się rzeczywistością. To nie wina Rady, burmistrza, dyrektorów szkół. Aby subwencja wystarczała w klasie musiałoby być przynajmniej 25 uczniów. Nasi nauczyciele uczą klasy gdzie uczęszcza 7 – 8 do 12 uczniów. Będziemy klasy łączyć. Na dzień dzisiejszy aby subwencja wystarczyła, aby z gminnych pieniędzy dokładać mniej, musielibyśmy zwolnić 25 nauczycieli. My tego robić nie chcemy, myślę że wszyscy Państwo dyrektorzy pomożecie nam w tym abyśmy te szkoły mogli utrzymać i w dalszym ciągu współpracować przynajmniej na takich zasadach jak do tej pory. Należy realnie spojrzeć i powiedzieć głośno o tych problemach. W dniu dzisiejszym szkoły która ma 40 – 50 uczniów, gdzie klasy liczą 7 czy 8 uczniów, nie będziemy mogli w żaden sposób dofinansować. Jako przewodnicząca jestem zobowiązana o tym powiedzieć, pieniędzy w którymś momencie zabraknie” – powiedziała przewodnicząca Joanna Kołodziejczyk.
W dniu 31. 10. 2011r odbyło się spotkanie Burmistrza Jacka Ślęczki, Dyrektora Zespołu Szkół w Lgocie Górnej Bożeny Witos, Dyrektora ZEAOS Katarzyny Zychowicz z rodzicami dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego w Lgocie Górnej, którego funkcjonowanie zostało opóźnione przez przedłużającą się inwestycję związaną z termomodernizacja szkoły. Na spotkaniu przekazano rodzicom informację o propozycji uzgodnionej pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem Zespołu Szkół, która została przyjęta przez rodziców z radością i entuzjazmem. Od poniedziałku 7 listopada, po akceptacji aneksu do arkusza organizacji szkoły, rusza trzeci oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej. Dla gminy nie niesie to żadnych skutków finansowych. W celu zapewnienie obsady kadrowej dla nowego oddziału został zlikwidowany w połowie etat świetlicy oraz w połowie etat biblioteki. Zadania związane ze zlikwidowanymi godzinami będą w miarę potrzeb realizowane przez innych nauczycieli Zespołu Szkół w ramach zapisów 42 art. Karty Nauczyciela.


 

04

LIS

2011

1385

razy

czytano

3284/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.