Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

21 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

    Porządek obrad 21 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
                                       w dniu 31 maja 2012 r   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011    z dnia 29.12.2011 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2012-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny    i systemu pieczy zastępczej w Gminie i Mieście Koziegłowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach i podziale zysku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy i Miasta Koziegłowy   za 2011 rok  oraz podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie sprawozdania ,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz  wniosek w sprawie absolutorium ,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium ,
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku  w sprawie absolutorium,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2011 rok.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad  21 Sesji.

 

16

MAJ

2012

1222

razy

czytano

3119/4492

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.