Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Grudniowa Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 28 grudnia 2012 r. podczas 26 Sesji, Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  pracowała nad budżetem na 2013r a także podjęła uchwały m.in. dotyczące odpadów komunalnych. Uchwalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 15 zł miesięcznie od mieszkańca oraz stawka niższa w wysokości 6 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustalone koszty są szacunkowe, dokładne stawki zostaną podane po wyborze oferty firmy do obsługi Gminy i Miasta Koziegłowy w tym zakresie. Ustalone zostały również stawki opłat za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
( sklepy, szkoły, bary, hotele itp.). I tak pojemnik do 120l. – 37 zł, pojemnik do 240 l. – 51 zł i pojemnik 1100l. – 100 zł. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki są niższe: pojemnik do 120l. – 22 zł, pojemnik do 240 l. – 30 zł i pojemnik 1100l. – 61 zł.  Rada uchwaliła również terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłat do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy lub w kasie Urzędu Gminy. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 lipca 2013r i obejmuje okres od dnia 1 lipca do 31 lipca 2013r. Śmieci  zmieszane odbierane będą od mieszkańców zamieszkujących posesje, raz na dwa tygodnie przy zabudowie jednorodzinnej i letniskowej, przy zabudowie wielorodzinnej  - nie rzadziej niż raz na tydzień, a w przypadku zamieszkania sezonowego – raz na dwa tygodnie w okresie zadeklarowanego zamieszkiwania. Odpady zbierane selektywnie powinny odbierane być z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – raz na miesiąc z zabudowań jednorodzinnych i letniskowych, raz na tydzień z zabudowań wielorodzinnych  i raz na dwa tygodnie w przypadku zamieszkiwania sezonowego. Wszystkie informacje dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami przekazane będą mieszkańcom Gminy i Miasta Koziegłowy na początku 2013r za pośrednictwem biuletynu Gminnego i strony internetowej. Dokładne informacje dostępne będą również u sołtysów wszystkich miejscowości. Na Sesji podjęta została także uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
Na posiedzeniu Rady ustalona została również nowa miesięczna dieta przysługująca sołtysom oraz Przewodniczącemu Samorządu Miasta Koziegłowy i przewodniczących dzielnic Miasta Koziegłowy  w kwocie 250 zł. Rada podjęła również  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
W tym dniu, radni nadali również imię  Walentego Roździeńskiego, rondu koziegłowskiemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Częstochowskiej.  
Po przyjęciu pozostałych uchwał wg porządku obrad, burmistrz Jacek Ślęczka zaprezentował projekt budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, przeciw był jeden.
Przyjęty budżet gminy na 2013 rok jest zrównoważony. Wysokość dochodów budżetowych ustalona została na poziomie 37 522 426,75 zł. Łączna kwota wydatków  ma wynieść również 37 522 426,75 zł
Wydatki bieżące ustalono na kwotę 32 228 110,75 zł  z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 416 819,05 zł, dotacje na zadania bieżące 2 146 630,00 zł  , świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505 860,00 zł, wydatki na programy finansowane 1 758 801,70 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego 400 000, 00 zł. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne to  5 294 316,00 zł.
Zaplanowane inwestycje w 2013r. to przede wszystkim budowa dróg gminnych, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa budynku środowiskowego w Lgocie Mokrzesz. Ustalony został również limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013r. kredytów i pożyczek do sumy 2 776 195,50 zł., z czego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 776 195,50 zł. i z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 1 000 000, 00 zł. Utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. Z dochodów i wydatków wyodrębnione zostały dochody w kwocie 220 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219 700,00 zł na  realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2 500,00 zł na zadania programu przeciwdziałania narkomanii. Wyodrębniono również dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 60 000,00 zł. Wydatki budżetu obejmują również planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 574 630,00 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię o przedłożonym budżecie na 2013r i   Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2013 - 2016. BK


 

01

STY

2013

2400

razy

czytano

2994/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.