Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Karta Dużej Rodziny juz 16 czerwca 2014r

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez wzgledu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o znizki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe.

Karta Dużej Rodziny ma być przyznawana przez wójta , burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie kazdemu członkowi rodziny.
W przypadku jej utraty, kradzieży lub zagubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania duplikatu to 8,76 zł.
 
Karta Dużej Rodziny przysługiwać będzie rodzinie wielodzietnej. Rodziny wielodzietne to te, w której rodzic/ rodzice lub małżonek rodzica mają utrzymaniu co najmniej troje dzieci.:
– w wieku do ukończenia 18. roku zycia;
– w wieku do ukończenia 25. roku zycia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyzszej;
– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujacych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Karta Dużej Rodziny będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta przysługiwać będzie do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuuja naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio   o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
 Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub,  w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można od 16 czerwca 2014r. w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul.3 Maja 25.
  
Wniosek KDR do pobrania poniżej.
 
 

 

09

CZE

2014

3122

razy

czytano

2727/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.