Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla kandydatów na ławników

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników
Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r.
Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy  wybierze ławników do:
 Sądu Okręgowego w Częstochowie – łącznie 2, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1; i Sądu Rejonowego w Myszkowie  - łącznie 4, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
·          posiada obywatelstwo polskie;
·          korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
·          jest nieskazitelnego charakteru;
·          ukończył 30 lat;
·          nie przekroczył 70 lat;
·          jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
·          jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
·          posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
·          osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
·          osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
·          funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
·          adwokaci i aplikanci adwokaccy,
·          radcy prawni i aplikanci radcowscy,
·          duchowni,
·          żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
·          funkcjonariusze Służby Więziennej,
·          radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)      informację z Krajowego Rejestru Karnego :
3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
         Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym  42-200 Częstochowa ul. H. Dąbrowskiego 23/25) oraz opłaty za badanie  poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Wzór karty zgłoszenia  kandydata na ławnika oraz inne druki  można odbierać w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy , pokój nr 25 lub  http://www.kozieglowy.pl/bip/www/docs.php?dz=podm&tree=14,&dok=522
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy i  Miasta w Referacie Organizacyjnym , pokój nr 25.
Termin 30 czerwca 2007r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.        
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 034/3141219  w. 115i 107
                                                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Koziegłowy, 28.05.2007 r.                                                                                             /-/ Jacek Ślęczka

 

 

 

 

29

MAJ

2007

2389

razy

czytano

4288/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.