Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

29 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 30 września

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na dzień 30 września 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, XXIX Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023. Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28.

Porządek obrad 29 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 września 2021 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy dla sportowców za wysokie wyniki sportowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” na lata 2021-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w obrębie Gniazdów-Mzyki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Mysłów – działka nr 59/2.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Mysłów – działka nr 659/2.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działek gruntu w Glinianej Górze pod drogę powiatową.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Koziegłowy w latach 2022-2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla dwóch fragmentów obszarów położonych w miejscowości Mysłów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Pińczyce.
20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2021 r.
21. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
22. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie obrad 29 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

16

WRZ

2021

565

razy

czytano

764/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.