Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

38 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 30 czerwca


Porządek obrad 38 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 czerwca 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję
na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXVIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Raport o stanie Gminy:
 - przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2021,
 - debata nad raportem,
 - podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:
- przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania ,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ,
- opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Koziegłowy na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mysłów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pińczyce.
13. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad 38 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

13

CZE

2022

347

razy

czytano

480/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.