Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

45 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 29 grudnia

Porządek obrad 45 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 grudnia 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2022 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXV/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie inkasentów.
9. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok :
   1) prezentacja projektu budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta,
   2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   3) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu
   4) dyskusja,
   5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
13. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad 45 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

19

GRU

2022

311

razy

czytano

410/4576

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.