Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

49 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 27 kwietnia

Porządek obrad 49 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 27 kwietnia 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLIX Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXV/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/XIX/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy i miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
13. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad 49 Sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

18

KWI

2023

303

razy

czytano

322/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.