Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

57 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 25 stycznia

Porządek obrad 57 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 25 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 25 stycznia 2024 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LVII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy .

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach na realizację inwestycji p.n. „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Koziegłowy na lata 2024-2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia żłobka i nadania mu Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”.
14. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad 57 Sesji.


Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

16

STY

2024

240

razy

czytano

21/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.