Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

59 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 29 lutego

Porządek obrad 59 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 29 lutego 2024 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LIX Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy .

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn.„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Koziegłowy na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Koziegłowach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koziegłowach ( dz. 4815/2).
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koziegłowach ( dz. 4866/2).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Gniazdów-Mzyki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Markowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Rzeniszów-Łazy ( dz. 80).
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Rzeniszów-Łazy ( dz. 81).
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Huta Stara.
18. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela ( Gliniana Góra).
19. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela (Gniazdów-Mzyki).
20. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela (Mysłów dz. 243).
21. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela (Mysłów dz. 571).
22. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koziegłowy za rok 2023.
24. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zakończenie obrad 59 Sesji Rady Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

20

LUT

2024

280

razy

czytano

42/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.