Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

26 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


Podczas 26 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk oraz burmistrz Jacek Ślęczka wręczyli nagrody laureatom kampanii. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania,  to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W siódmej edycji aktywnie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Lgocie Górnej, Pińczyc oraz Koziegłów. Indywidualnie wyróżnieni zostali: Katarzyna Lamch, Kamil Popczyk, Sebastian Stambuła (szkoła podst.), oraz Angelika Dyrka i Amelia Szatan (gimnazjum). Nauczyciele koordynujący akcję to Edyta Wiśniewska, Małgorzata Karuzel - Gocyła oraz Alina Cupiał z ZS w Lgocie Górnej, a Marta Gil z ZS w Pińczycach. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, nauczyciele dyplomy, a szkoły certyfikaty.Następnie przewodnicząca przedstawiła informację w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy  o samorządzie gminnym). Radni podjęli w tym dniu uchwałę  w sprawie zmian w budżecie GiM na 2008 rok, wyrazili również wolę przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do projektu systemowego realizowanego przez Powiat Myszkowski, pn. „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”, w ramach działania 9.1.3- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także uchylili dwie uchwały z 16 września 2008r.  Uchwała Nr 233/XXIV/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 16.09.2008r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011” oraz Uchwała Nr 234/XXIV/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 16.09.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011”, zostały uchylone ze względu na zawartość zbyt obszernego  materiału.
W dalszej części obrad burmistrz Jacek Ślęczka wyjaśnił (w odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej) przyczyny negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Przewodniczący Komisji Józef Lazar podkreślił, że ich wniosek o rzetelne informowanie, wynika z troski o zabiegi służące wsparciu działań na rzecz rozwoju gminy.
Burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił koncepcję utworzenia po nowym roku referatu promocji i rozwoju gminy. W swym wystąpieniu, burmistrz zapoznał również zebranych z wszystkimi inwestycjami zakończonymi w tym roku jak również z tymi które są w trakcie realizacji, w trakcie projektowania i planowane na  lata następne. BK

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE:
Budowa placu zabaw Lgota Górna
Droga Zabijak ul. Górki
Budowa oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia ulicznego, Koziegłowy ul. Warszawska
Budowa oświetlenia ulicznego, Krusin ul. Łąkowa
Budowa boiska w Cynkowie
Termomodernizacja budynku szkoły w Pińczycach
Przystosowanie pomieszczeń budynku komunalnego w Gniazdowie pod świetlicę środowiskową
Jurajska Stanica

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
Budowa drogi, Gniazdów – Wylągi
Budowa drogi, Cynków ul. Spacerowa
Budowa oświetlenia ulicznego, Koziegłówki Ordon
Budowa oświetlenia ulicznego, Cynków ul. Spacerowa
Budowa boiska Koziegłowki
Budowa oświetlenia ulicznego, Koziegłowy ul. Warszawska /za bankiem/
Przedszkole Stara Huta
Zakup samochodu z możliwością do przewozu osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE W TRAKCIE PROJEKTOWANIA:
Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy – ul. Żareckiej
Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarcie
Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. zach.
Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów, Osiek
Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra Brzeziny
Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki
Przebudowa drogi, Koziegłowy ul. Ogrodowa
Wojsławice – przepust drogowy

INWESTYCJE W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
Stacja uzdatniania wody
Budowa i przebudowa sieci na terenie Gminy Koziegłowy
Budowa budynku gosp. garażowego
Budowa drogi, Rzeniszów ul. Rzewnego
Budowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Strażacka
Budowa oświetlenia ulicznego Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica
Budowa oświetlenia ulicznego Siedlec Duży ul. Sportowa
Budowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Zapałowskiego i ul. Krótka
Budowa boiska sportowego w Pińczycach
Budowa ogrodzenia przedszkola w Starej Hucie
Budowa drogi, Koziegłowy ul. Przejazdowa
Budowa drogi Stara Huta ul. Cicha

Opracowane dokumentacje projektowane planowane do realizacji w latach następnych:
Budowa drogi, Cynków ul. Strażacka
Budowa drogi, Mzyki ul. Brzozowa
Budowa drogi Zabijak ul. Leśna
Budowa drogi, Koziegłowy ul. Kwiatowa
Budowa drogi, Koziegłowy ul.
Wesoła


 

03

LIS

2008

2391

razy

czytano