Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

32 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


26 lutego 2009 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 32 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Sesję poprzedziła prezentacja multimedialna kilku projektów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez Gminę Koziegłowy, w tym:
- Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury przy ul. Żareckiej 28 w Koziegłowach. W ramach projektu zaplanowano nast. prace: przebudowa istniejącej kotłowni gazowej, budowa instalacji solarnej, przebudowa istniejącej instalacji c.o., docieplenie budynku. (wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).
- Centrum Kultury i Tradycji. Zakres projektu obejmuje rozbudowę budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz rewaloryzację terenu przy ośrodku. W ramach projektu zostanie wybudowana nowa scena wraz z zadaszeniem i schodami, zaplecze socjalno – sanitarne (w tym m.in. rekwizytornia, garderoba męska i damska, sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), widownia i niezbędna infrastruktura techniczna (wniosek złożony w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO WSL na lata 2007 – 2013 – obecnie wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną został zakwalifikowany do oceny merytoryczno – technicznej).
- Rewitalizacja rynku w Koziegłowach. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Planowane są prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z kostki brukowej granitowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz pracach wykończeniowych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również nawierzchnie dwóch dróg gminnych oraz wykonany zostanie remont istniejącej kanalizacji deszczowej (wniosek złożony w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych PRSPn RPO WSL na lata 2007 – 2013).
Po prezentacji burmistrz wspomniał również o innych wnioskach złożonych na realizacje inwestycji, w tym min.:
Budowa parkingu w miejscowości Lgota Mokrzesz – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu przy Kościele Parafialnym, zakres prac obejmie budowę placu parkingowego, oświetlenia i odwodnienia.
Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy. Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w Siedlcu Dużym oraz zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających jego ogrzewanie . (wniosek złożony w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii PRSPn RPO WSL na lata 2007 – 2013 – obecnie wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną został zakwalifikowany do oceny merytoryczno – technicznej).
Oprócz wniosków na inwestycje, w tym roku Gmina Koziegłowy planuje złożyć więcej wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja takich projektów w znacznym stopniu przyczyniła by się do zwiększania mobilności i aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwoju lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy.
Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już złożył wniosek na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wartość projektu 274 571 zł. Projekt ten zakłada wsparcie dla 19 bezrobotnych i nie pracujących osób, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania, które do tej pory nie występowały w ofercie GMOPS Koziegłowy min większy nacisk na indywidualną pracę w ramach kontraktu socjalnego w tym poradnictwo psychologa i doradcy zawodowego oraz kursy zawodowe: rękodzieła i przedsiębiorczości, a także kurs prawa jazdy.
Pierwszym punktem obrad sesji było sprawozdanie Burmistrza na temat funkcjonowania oświaty na terenie Gminy i Miasta  Koziegłowy, w którym min. przedstawił najważniejsze dane dotyczące funkcjonowania szkół w Gminie Koziegłowy.
Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje 11 placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd gminny oraz 3 placówki prowadzone przez podmioty niepubliczne: Liceum ogólnokształcące- szkoła ponadgimnazjalna, 3 gimnazja prowadzone przez Gminę oraz 1 prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy oraz dwie szkoły podstawowe niepubliczne.

W placówkach funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

1.  Lgota Górna 2 oddziały (6-latki oraz 3-5 lat),
2. Pińczyce 3 oddziały (6-latki oraz 2 oddziały dla dzieci 3-5 letnich)
3. Cynków 2 oddziały (6-latki oraz 3-5 lat),
4. Gniazdów 2 oddziały (6-latki oraz 3-5 lat),
5. Siedlec Duży 2 oddziały (6-latki oraz 3-5 lat),
6. Koziegłówki 2 oddziały (6-latki oraz 3-5 lat).

a także przedszkole integracyjne z oddziałami zamiejscowymi.

W placówkach działa 5 świetlic oraz 6 stołówek szkolnych. 1 stołówka obsługująca również oddział zamiejscowy w przedszkolu. 7 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe oraz liceum ogólnokształcące.

Łącznie w placówkach oświatowych pracuje 205 nauczycieli. Liczba etatów z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

RAZEM

8,22

24,17

29,43

91,91

153,73

Na podkreślenie zasługuje fakt, że rok rocznie przybywa nauczycieli z najwyższym stopniem awansu – czyli nauczycieli dyplomowanych.

W administracji i obsłudze łącznie realizowanych jest 73 etaty.

W placówkach łącznie uczy się 1 557  uczniów w 85 oddziałach.

Inwestycje w oświatową bazę lokalową: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pińczycach- kwota 1 099 023,76 PLN, Boisko w Cynkowie- kwota 684 339,95 PLN, Adaptacja oddziału zamiejscowego w Hucie Starej wraz z remontem 128 552,67 PLN. Podczas Sesji podjęto uchwały: w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2009 r.,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 tys. zł. dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala Powiatowego SPZOZ w Myszkowie, w sprawie zaliczenia drogi ul. Warszawska w Koziegłowach do kategorii drogi gminnej, (W związku z uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie Nr XXII/148/2008 z dn. 29.08.2008r , Rada Gminy i Miasta w Koziegłowach podjęła uchwałę  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, byłą drogę powiatową Nr 3210 – S na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 1 w miejscowości Koziegłowy, do skrzyżowania z drogą krajową Nr 1, w ciągu której leżą ulica Częstochowska i ulica Warszawska, dł. odcinka 2,4 km).Podjęta została również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie zlewni Postęp do aglomeracji Myszków. Wycofana została uchwała w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna cz. wschodnia”, a wprowadzono i poddano pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie, dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy powtórnie, negatywnie,  zaopiniowała ten projekt, nie zgadzając się tym samym na likwidację Poradni Ogólnej w Mysłowie. BK.

02

MAR

2009

2002

razy

czytano

3869/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.