Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

33 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


W 26 marca  2009r., podczas 33 Sesji, Rada Gminy i Miasta Koziegłowy  podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy oraz w sprawie zmiany Uchwały z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy  i nadania Statutu, a także  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. „ Te zmiany w statucie i regulaminie były konieczne ze względu na zmianę ilości szkół i przedszkoli w gminie, zmiany przepisów prawnych, znowelizowana Karta Nauczyciela. Projekt poddany był negocjacjom, ”-  powiedziała dyrektor ZAEOS w Koziegłowach, Katarzyna Zychowicz. W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym, burmistrz Jacek Ślęczka zapoznał radnych i sołtysów z etapowością złożonych przez gminę wniosków o dofinansowania w zakresie inwestycji, edukacji i i aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwoju lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy.  W ramach projektu Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury przy ul. Żareckiej 28 w Koziegłowach, zaplanowana jest min: przebudowa istniejącej kotłowni, budowa instalacji solarnej, przebudowa istniejącej instalacji c.o., docieplenie budynku. Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jesteśmy na etapie wyboru firmy wykonawczej. Jesteśmy po procedurze przetargowej  na realizację zadania: Budowa  parkingu w miejscowości Lgota Mokrzesz , na który został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013. Zakres prac obejmie budowę placu parkingowego, oświetlenia i odwodnienia terenu przy Kościele Parafialnym w Lgocie Mokrzeszy. W obecnym naborze wniosków do PROW-u, Referat promocji i rozwoju, wspólne z MGOPK w Koziegłowach przygotowuje jeszcze jeden wniosek pn: „ Remont i wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach”.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn.„Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy”. Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w Siedlcu Dużym oraz zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających jego ogrzewanie . (wniosek złożony w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii PRS Pn RPO WSL na lata 2007 – 2013).

Został złożony wniosek do programu  MOJE BOISKO – ORLIK 2012.W ramach Programu w 2009r. w Koziegłowach ma powstać kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Projekt przewiduje również budowę budynku sanitarno – szatniowego ( zaplecze socjalne). Trwa także procedura przetargowa na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 595008S KrusinRzeniszów w gminie Koziegłowy, powiat myszkowski” na którą otrzymamy dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Gmina Koziegłowy skorzystała również z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach środków ZPORR na zrealizowaną inwestycję pn. „Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągu grupowego Pińczyce z podłączeniami”. Kolejny złożony o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej wniosek pn.: „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach” przechodzi właśnie końcowy etap procedury oceny wniosków. Referat Promocji i Rozwoju wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przygotowuje również 2 wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „małej odnowy wsi” budowy placu zabaw w miejscowościach Winowo i Wojsławice.

Oprócz wniosków na inwestycje, w tym roku Gmina Koziegłowy  złożyła i planuje złożyć jeszcze więcej wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już złożył wniosek na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wartość projektu 274 571 zł. Projekt ten zakłada wsparcie dla 19 bezrobotnych i nie pracujących osób, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania, które do tej pory nie występowały w ofercie GMOPS Koziegłowy min większy nacisk na indywidualną pracę w ramach kontraktu socjalnego w tym poradnictwo psychologa i doradcy zawodowego oraz kursy zawodowe: rękodzieła i przedsiębiorczości, a także kurs prawa jazdy.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządowej w  lutym i marcu br. napisał  i złożył wnioski o dofinansowanie na realizację projektów, w ramach konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ,  „ Przedszkole Lgota Górna” ,Promocja integracji – Przedszkole Koziegłowy” na kwotę 96 397, 00 zł., ( konkurs 9.5), „ Matematyka Gimnazja”, „Matematyka Szkoła Podstawowa”, „Oddziały Integracyjne”, „Język obcy”, (konkurs 9.1.2.) na kwotę 6 177 757,00 zł. oraz „Matematyka MEN”( konkurs 3.3.4/2009) na kwotę 9 620 816,00 zł. Łącznie wnioski złożone na 15 894 970 zł.

Obecnie są realizowane przez ZEAOS  projekty zatwierdzone  na 2009r. Kolejna edycja Pilotażowego Programu „Uczeń na wsi” – obszar A, pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Kwota pozyskana 39 000,00 PLN. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Gminy Koziegłowy. Projekt w 100 % finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5., „Harcerską piosenką witamy wakacje- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach, „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach, w Siedlcu Dużym, Gniazdowie, Cynkowie i w Pińczycach. Łącznie na kwotę około 339 000,00 zł.

Pracownicy referatu PR przygotowali dwa wnioski do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla Stowarzyszeń z Gminy Koziegłowy oraz 4 wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na kwotę około 200 000 tys. zł.

Przewodnicząca Rady  Gminy i Miasta, Joanna Kołodziejczyk stwierdziła, że nie jesteśmy wcale taka słabą gminą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. „Jestem dumna, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, udaje nam się zdobywać pieniądze i pisać coraz więcej wniosków. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu za solidną i rzetelną pracę. Kieruję podziękowania również do pracowników i burmistrzów za wszystkie inwestycje  i trzymam kciuki za napisane wnioski”. Przewodnicząca w imieniu Rady Gminy, burmistrzów i pracowników Urzędu, pożegnała i podziękowała, odchodzącej na emeryturę, długoletniej pracownicy księgowości budżetowej, Elżbiecie Karcz. Referat Promocji i Rozwoju

31

MAR

2009

2173

razy

czytano

3760/4444

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.