Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 40 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 40 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
w dniu 30  grudnia   2009 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.  z późn. zm.)
zwołuję

na dzień  30  grudnia    2009 r. o godz. 12,oo

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 40 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie:  zarządzenia  wyborów uzupełniających dla wyboru sołtysa wsi  Rzeniszów .
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 r.
6.    Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2010 rok.
8.    Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta  Koziegłowy                    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
11.    Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok :
1) prezentacja projektu budżetu  przez Burmistrza Gminy i Miasta,
      2) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      4) dyskusja,
      5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
12.    Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok.
13.    Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok.
14.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
15.    Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.  
17.    Wolne wnioski.
18.    Zakończenie obrad  40 Sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

GRU

2009

2353

razy

czytano

3688/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.