Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, pow. myszkowski, woj. śląskie – etap I”. Realizowany przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Głównym celem zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Koziegłowy, w tym wód powierzchniowych i podziemnych.


Cele dodatkowe:
-Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy Koziegłowy oraz umożliwi im dostęp do powstałej infrastruktury. -Nastąpi rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Koziegłowy (możliwość rozbudowy i podłączenia do oczyszczalni systemu kanalizacji sanitarnej).
-Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Koziegłowy (możliwość uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność gospodarczą w kanalizację sanitarną i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni).
-Kolejnym z celów jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia skanalizowanie gminy, w tym obiektów turystycznych.


Wykonanie planowanego celu operacji pozwoli na odbiór i utylizację ścieków bytowych, nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym oraz podczyszczonych ścieków przemysłowych z całego obszaru gminy Koziegłowy. Budowa oczyszczalni ścieków będzie pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia dotyczącego skanalizowania obszaru całej gminy.
Wartość projektu: 11 139 495,00 zł
Środki  WFOŚiGW: 5 604 536,80 zł

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, pow. myszkowski, woj. śląskie – etap I”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy

Całkowita wartość projektu:  11 139 495,00 zł
Kwota dofinansowania:  4 000 000,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

-stworzenie jednolitego systemu odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw dla obszaru Gminy i Miasta Koziegłowy, m.in. poprzez przyjęcie regulaminu odbioru ścieków, wybór odbiorców ścieków bytowych, którzy będą w gotowości do wywozu nieczystości, zgodnie z zapotrzebowaniem, harmonogramem do oczyszczalni ścieków,
-skrócenie czasu oczekiwania na odbiór ścieków przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, co poprawi m.in. komfort użytkowników,
- zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości, m.in. ze względu na wprowadzenie spójnego systemu oczyszczania ścieków dla obszaru miasta i gminy oraz niższych cen usług m.in. poprzez skrócenie czasu dojazdu wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków,
-świadczenie usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorstwa, które będą dostarczać ścieki wyłącznie do oczyszczalni ścieków, co przyczyni się do poprawy nie tylko stanu środowiska, ale również jakości zdrowia mieszkańców, w tym warunków życia,
-poprawa jakości prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości mających swoją siedzibę na terenie gminy oraz działających na jej obszarze poprzez zmniejszenie czasu dojazdu do oczyszczalni, w tym zmniejszenie kosztów transportu i podniesienie rentowności.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.