Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Podstawy prawa upoważniające do przetwarzania danych osobowych

PODSTAWY PRAWA UPOWAŻNIAJĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe w oparciu o przesłanki określone w ww. art. 6 akapit 1 lit. c) i e) RODO w związku z realizacją zadań nałożonych na Gminę i Urząd, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego nakładającego na administratora danych obowiązek ich przetwarzania. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w Gminie w związku z realizacją zawartych umów i podejmowaniu odpowiednich działań na żądanie strony umowy przed jej zawarciem art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz na podstawie udzielonej przez podmiot danych (właściciela danych osobowych) zgody na ich przetwarzanie (np. w związku z podaniem dodatkowych danych w celu usprawnienia komunikacji, przesyłania zapytań poprzez aktywne formularze kontaktowe na stronie Gminy i Miasta Koziegłowy) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.