Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”
Podstawa prawna:
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
•Uchwała Rady Ministrów 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
 
W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,
uczniów klasy IV szkoły podstawowej,
uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,
uczniów:
•słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Założenia programu :
Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
•uczniom klas I szkoły podstawowej, klasach I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – obecnie 504 zł netto na osobę w rodzinie;
•uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej  - pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – obecnie 351 zł netto na osobę w rodzinie;
•uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,   długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).
Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
•niezależnie od dochodu uczniom:
- słabo widzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej  - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady udzielania pomocy :
1.Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.Wniosek składa się do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (ZEAOS) – pokój nr 30 lub do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia 12 września 2012 r.
3.Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
4.Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników zwraca się rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.

Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym):
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wymagane dokumenty
1.Wypełniony wniosek (do pobrania w załączniku).
2.Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto). W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (do pobrania w załączniku).
3.W przypadku uczniów niepełnosprawnych (wniosek do pobrania w załączniku) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio kwot:
do kwoty 180 zł
-dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
-dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
-dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  

do kwoty 210 zł
-dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej,
-dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej,
-dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,  

do kwoty 325 zł
-dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum,
-dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

do kwoty 352 zł 
-dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
-dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów klasy I liceum plastycznego oraz uczniów klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,
-dla uczniów niepełnosprawnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klas II-III liceum profilowanego, technikum, klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej  

 

19

LIP

2012

2085

razy

czytano

3119/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.