Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 Koziegłowy, dn. 22.01.2016 r.

 GK.271. 1.2016.ppu

wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

 

W związku z zamiarem realizacji zadania pn.: „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego w trybie zaprojektuj i wybuduj proszę o przesłanie oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla realizacji w/w zadania (cena winna obejmować koszty dojazdu do wybranych beneficjentów - 600 instalacji),  jednocześnie proszę o podanie proponowanego przez Państwa terminu realizacji przedmiotowego opracowania.

 Zakres opracowania winien obejmować m. in.:

 1.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

 2. Ustalenie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

3. Dokonanie weryfikacji ankiet zebranych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy (ok. 800 szt.), wybór ze złożonych ankiet ok. 600 beneficjentów (w tym 100 rezerwowych). Zamawiający przekaże (protokołem przekazania ) Wykonawcy ankiety na potrzeby sporządzenia w/w dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji oraz do dokonania wyboru budynków mieszkalnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

4. Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji obiektów wytypowanych z ankiet (600 obiektów) celem potwierdzenia zgodności ankiet ze stanem faktycznym,  kontaktu z ankietowanymi na potrzeby sporządzanego programu, na przedmiotową okoliczność Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną stanu istniejącego połaci dachowej, kotłowni lub innego pomieszczenia w którym planuje się zainstalować urządzenia instalacji solarnej..

5. Wykonawca podpisując umowę na realizację przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do zachowania poufności dotyczącego danych osobowych zawartych w ankietach. 

 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji (PFU). Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i uzupełnić braki w dokumencie, w ten sposób, aby był on wolny od wad lub poprzez uzupełnienie braków.

Wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub uzupełnieniem braku ponosi Wykonawca. Usuwanie wad i uzupełnianie braków w dokumencie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w dokumencie. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, jeżeli wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.

 7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych dokumentacji. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotową dokumentację w całości lub w dowolnych częściach przy etapach realizacyjnych. Zamawiający ma prawo do: utrwalenia dokumentacji, zwielokrotnienia dokumentacji lub jej części dowolną techniką, wprowadzenia dokumentacji do pamięci komputera, wykorzystania dokumentacji w postępowaniu (lub postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie dokumentacji i jej części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet.

Program funkcjonalno - użytkowy  (wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów) należy wykonać: w wersji elektronicznej – zapisać na nośniku elektronicznym oraz w wersji papierowej -2 egzemplarze z szacunkowym zestawieniem kosztów.

 8. Termin wykonania w/w zadania max. do 30 dni od daty podpisania umowy.

 9. Sposób oceny ofert/kryteria oceny: Kryteriami oceny ofert są: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 80%; termin wykonania zamówienia – waga kryterium: 20%;

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

a) dla kryterium: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 80%;

C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 80

b) dla kryterium: termin wykonania zamówienia – waga kryterium: 20%; Maksymalna liczba punktów - 20 pkt.

G = minimalny termin wykonania zamówienia tj. 7 dni / termin wykonania zamówienia badanej oferty x 20

gdzie G - ilość punktów przyznana ofercie wg kryterium termin wykonania zamówienia

Zamawiający zastrzega, że termin wykonania zamówienia wynosi  min. 7 max. do 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z terminem podanym w złożonej ofercie.

W przypadku podania terminu wykonania zamówienia poniżej minimalnego terminu wykonania zamawiający do oceny przyjmie minimalny termin wykonania zamówienia tj. 7 dni. W przypadku podania terminu wykonania zamówienia powyżej maksymalnego terminu zamawiający odrzuci ofertę.

Pisemne oferty cenowe należy składać lub przesłać faxem, e-mailem w terminie do dnia 01.02.2016 r. na adres: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; 42-350 Koziegłowy; Plac Moniuszki 14 lub fax.: 034 314 12 19; e-mail: zpk@kozieglowy.pl

Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków zaproponowanych w złożonej ofercie.

22

STY

2016

1818

razy

czytano

2432/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.